Quan estar mort no evita que et facin fora de casa

La Batllia publica aquesta setmana un aute per desnonar l'inquilí d'un habitatge que va traspassar el mes passat

Comentaris

La Batllia procedirà al desnonament de l'inquilí d'un pis el proper dia 16 si no l'ha desocupat. Aixì consta en els autes del judici civil tramitats pel procediment d’execució. Tindrà quinze dies naturals per recollir les pertinences i havers que hi pugui tenir a l'habitatge. Transcorregut aquest termini, quedaran a disposició de la propietat. Fins aqui, el procediment és l'habitual en aquesta casos amb la diferència que l'inquilí va morir el mes passat.

L'aute de l'1 de març ordena al veí que l termini de tretze dies hàbils, a deixar lliure i vàcua la unitat immobiliàri i se li recorda que contra la decisió no es pot interposar cap recurs. . Sigui per manca de comunicació o per algun altre motiu, el fet és que el difunt, una persona molt coneguda a la seva parròquia -on viu també la seva família-,  i treballador en una empresa de serveis va morir fa quasi un mes. La seva mort va provocar una gran commoció al poble.

El procés fins al desnonament es va iniciar l'any passat, i ja el mes de novembre, un altre aute de la Batllia, a pagar a la propietat la quantitat de 2.920,13 euros en concepte de rendes degudes des del mes de juliol del 2021 i fins a la data de formulació de la demanda. També, se'l condemnava a pagar una suma igual al preu d’arrendament mensual de la unitat immobiliària arrendada, per import de 309,92. euros mensuals, incrementada de les despeses de consum d’aigua i calefacció, fins a l’efectiu retorn de la possessió, tot plegat juntament amb els interessos legals devengats des del venciment respectiu de les sumes esmentades.

Tot plegat passava durant el procés d'aprovació de la llei de mesures de protecció, d’estímul del mercat i de governança en l’àmbit de l’habitatge. Entre altres aspectes, preveu que en el termini d’un any des de l’entrada en vigor del text legislatiu, el Govern haurà d’elaborar un protocol d’actuació en matèria de protecció de les persones que es vegin afectades per un desnonament dictat per la Batllia.

De fet, aquest protocol  dona resposta a una demanda del Consell de Drets Socials del Consell d’Europa, així com a les peticions de l’Associació de Propietaris de Béns Immobles que es queixen per les dilacions dels processos de desnonament. Des del Govern, sempre s'ha assegurat que la voluntat no és la de desnonar més ràpid, sinó de disposar de la informació prèvia per poder anticipar-se als fets. En el cas d'aquest veí els fets ja estan consumats. I, malauradament, ben consumats.

Comentaris (2)

Trending