Els immobiliaris limiten l’accés a la professió amb una prova específica pròpia

L’AGIA aprova finalment una modificació estatutària que introdueix sancions pecuniàries i redueix el quòrum necessari per poder celebrar les assemblees

-
-
Més enllà dels requisits que fixi l’administració, el Col·legi d’immobiliaris (AGIA) establirà una prova d’accés a la professió que hauran de fer també aquells que tot i tenir l’autorització governamental faci cinc o més anys que no exerceixen. Aquest és un dels canvis que estableixen els nous estatuts de l’ens professional, que han estat modificat recentment després que en una anterior ocasió les variacions quedessin avortades per manca de quòrum. Justament, el quòrum necessari per poder celebrar assemblees ordinàries es rebaixa i, entre altres coses, s’imposen sancions pecuniàries per primer cop.

Els estatuts modificats imposen la col·legiació “indipensable” per poder exercir i entre els requisits necessaris per accedir a l’AGIA s’estableix que els nous membres superin una prova d’accés que farà la pròpia entitat. Aquest examen també afecta “aquelles persones que després d’haver superat les proves de Govern no hagin exercit durant més de cinc anys”. Es manté el fet d’haver d’estar net d’antecedents penals però s’introdueix un element important que, en aquest cas, és una relaxació dels criteris imposats fins ara en matèria penal. L’eventual condemna que invalida la col·legiació ha de ser referent a l’activitat immobiliària. També s’impossibilita col·legiar-se  si hi ha una sanció administrativa, fins que aquesta no es caduqui als 18 mesos.

Per poder presidir o vicepresidir l'ens col·legial serà necessari una antiguitat mínima de cinc anys com a col·legiat

Tot el règim disciplinari és objecte d’una àmplia reforma que, en principi, hauria de portar un procés més garantista per al col·legiat. No obstant això, fins que no es dirimeixin els hipotètics primers casos no se sabrà del cert. El que sí que queda clar és que per primer cop s’introdueixen multes econòmiques. De fins a 1.000 euros en el cas de les faltes lleus; d’entre 1.001 i 2.000 euros per a les faltes greus; i fins a 30.000 euros en el cas de les faltes molt greus. També es matisen els terminis de prescripció de les faltes, que passa a ser de 4 a 5 anys en el cas de les molt greus i de 2 a 6 mesos quant a les lleus. El termini de prescripció de les faltes greus es manté en 2 anys.

Una altra qüestió que també experimenta canvis és l’organització de l’assemblea general ordinària, que cal celebrar entre el primer quadrimestre d’any de manera obligatòria. Fins ara era dins els tres mesos primers de cada any. Cada col·legiat pot portar fins a 10 vots delegats a l’assemblea, quan fins ara només se’n poden dur 5. Perquè l’assemblea quedi formalment constituïda n’hi haurà prou amb la presència de la majoria dels presents i representats. Fins ara calia la presència d’una quarta part dels col·legiats. Per cert, que els col·legiats que no estiguin al corrent de pagament de quotes no tindran dret a vot, encara que sí a veu, igual que els col·legiats honorífics.

Per poder accedir a la presidència o a la vicepresidència del col·legi caldrà una antiguitat mínima de cinc anys i les candidatures, d’entre cinc i nou persones, s’hauran de presentar amb 15 dies hàbils de marge abans de l’assemblea, contra els únicament dos que s’exigien fins ara. Les votacions que dugui a terme l’assemblea també podran ser nominals, no s’exigeix obligatòriament el vot secret. Entre altres coses, el col·legi es ‘treu l’obligació’ de fixar honoraris i només imposarà referències alhora que expedirà una targeta d’identitat del col·legiat vàlida per cinc anys.

Comentaris (3)

Trending