La reforma fiscal preveu gravar els beneficis obtinguts via SICAVs

Empreses o particulars els hauran d’integrar a l’hora de fer la declaració de l’impost de societats o l’IRPF si tenen un 50% o més de participació a l’organisme d’inversió col•lectiva i aquest gaudeix de zero tributació

La reforma fiscal marcarà un tipus mínim del 3% si es té beneficis.
La reforma fiscal marcarà un tipus mínim del 3% si es té beneficis.

La reforma fiscal tramitada ja fa dies pel Govern al Consell General té diversos objectius. Un clar és incrementar, encara que sigui de forma moderada, la recaptació de l’Estat. I no només a partir de fer pagar un mínim del 3% dels beneficis de les empreses. També hi ha altres mesures que han de permetre més ingressos. Una d’elles és fer tributar els beneficis obtinguts a través dels Organismes d’Inversió Col·lectiva –el que a altres països es coneix com a SICAVs-.

Que quedi clar que aquestes entitats continuaran tenint un tipus 0% d’imposició, però, en canvi, sí que es vol que els rendiments que puguin generar, sigui a un particular sigui a una altra societat, sí que hagin de passar per caixa. Es tracta d’una mesura que s’insereix en la “transparència fiscal” reclamada des d’institucions internacionals, com ara l’OCDE. Segons s’explica a l’exposició de motius del projecte legislatiu, els obligats tributaris hauran d’integrar en la seva base de tributació, sigui de l’impost de societats o de l’IRPF, les rendes obtingudes a través d’aquestes entitats.

La condició per haver de fer-ho és que les OIC en qüestió “gaudeixin del tipus del 0%” i que el contribuent en qüestió “exerceixi un control efectiu”. S’entén que això succeeix si té una participació superior al 50%.

El ministre de Finances, Eric Jover.

Relacionat

Reforma fiscal a partir del 2023 per garantir que les empreses paguin un mínim del 3% dels beneficis

La mesura també s’aplicarà en el cas dels rendiments obtinguts gràcies a les accions que puguin tenir en entitats estrangeres controlades i que estiguin sotmeses a una “tributació baixa”. En aquest cas, “inferior al 50% del que haurien de satisfer a Andorra”.

La llei també elimina l’impost de plusvàlues dels béns immobiliaris i l’integra al de societats. El primer objectiu és una simplificació administrativa, però el Govern també admet una segona fita: acotar aquelles operacions especulatives en aquest sector. Així, malgrat que el tipus aplicable serà en línies generals el 10%, s’estableix “un recàrrec del 5%” tant a la tributació de les societats com a l’IRPF en el cas d’aquelles operacions de venda que s’hagin fet quan no hagin transcorregut dos anys des de la compra.

Comentaris (5)

Trending