Crèdit Andorrà preveu una multa de l’INAF de 900.000 euros per les ‘dificultats’ que van tenir el 2017 alguns dels seus principals accionistes

El regulador va obrir el novembre passat un expedient sancionador per la comissió d’infraccions molt greus atès que membres del consell d’administració del banc no complien la legislació

Crèdit Andorrà va tancar el 2015 amb 72 milions de benefici, encara no mig milió més que l\'exercici anterior
Crèdit Andorrà va tancar el 2015 amb 72 milions de benefici, encara no mig milió més que l\'exercici anterior

Crèdit Andorrà ha aprovisionat 900.000 euros per afrontar una multa que preveu que l’Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF) li imposi arran de les múltiples dificultats que durant almenys durant alguns trams de l’any passat van passar alguns dels integrants del consell d’administració i grans accionistes de l’entitat. Vist que aquests dirigents o socis del banc ostentaven, per exemple, operacions creditícies amb la pròpia entitat que superava el nivell de risc exigit per les normatives, fet que afecta la solvència de Crèdit Andorrà, l’INAF va obrir el 15 de novembre un expedient sancionador contra l’entitat per la comissió d’infraccions molt greus.

En gran mesura, tot deriva encara dels crèdits que al seu dia va acabar atorgant el propi banc a alguns dels seus principals accionistes i, alhora, en la majoria de casos, integrants del consell d’administració, per poder finançar l’adquisició, el 2006, de les accions de l’entitat que estaven llavors en mans de CaixaBank. Com que l’esmentat expedient encara està en curs i tot i que amb anterioritat a la finalització del darrer exercici “ja s’han redreçat els incompliments” i que “l’àmbit d’actuació de l’entitat i del grup no s’han vist afectats com a conseqüència dels incompliments”, en la formulació de comptes de l’any passat el consell d’administració de Crèdit Andorrà “ha considerat oportú reconèixer el 31 de desembre de 2017 una provisió per un import equivalent a l’import màxim de la possible sanció d’aplicació a l’entitat” segons la normativa vigent del sistema financer. La provisió establerta ascendeix a 900.000 euros, que també segons la normativa equival al 3% del capital mínim exigit a l’entitat, que és de 30 milions d’euros.

Tot deriva de les operacions creditícies que al seu dia van haver de fer alguns alts càrrecs de l’entitat per adquirir els títols de CaixaBank i que tenien impacte directe en el ràtio de solvència

La memòria de Crèdit Andorrà feta pública recentment explica que el càlcul de la ràtio de solvència, que es fa a través de la legislació vigent en la matèria i els comunicats tècnics de l’INAF, “té com a objectiu fomentar més seguretat i estabilitat al sistema financer andorrà amb la incorporació de cobertura als riscos de mercat”. Alhora, també la mateixa normativa limita “la concentració de riscos a favor d’un mateix beneficiari al 20% dels fons propis del banc. D’altra banda, estableix que la concentració de riscos que individualment superin el 5% dels fons propis no pot superar el límit del 400% dels fons propis. Així mateix, els saldos o transaccions mantinguts amb membres del consell d’administració no poden superar el 15% dels fons propis”.

Davant d’aquest escenari i aquestes imposicions normatives, el banc exposa en la memòria quina va ser la seva situació durant el darrer exercici. Així, “la màxima concentració de risc computable assolida a favor d’un mateix beneficiari el 31 de desembre de 2017 ascendeix al 19,18%, tot i que durant l’exercici 2017 ha assolit un màxim del 22,90%”. També, “el conjunt de crèdits, descomptes i altres operacions que generen risc individual de crèdit en excés d’un 5% dels fons propis del grup ascendeix el 31 de desembre de 2017 a 165,95%, tot i que durant l’exercici 2017 ha assolit un màxim del 196,16%”. Finalment, “els riscos computables mantinguts amb membres del consell d’administració el 31 de desembre de 2017 ascendeix al 13,44% dels recursos propis computables, tot i que durant l’exercici 2017 ha arribat a un màxim del 17,09% dels recursos propis computables”.

El grup bancari remarca que abans de 31 de desembre es va redreçar la situació i que no hi ha res més de nou que no sigui l’aplicació de les noves normatives financeres fixades per la UE

L’entitat recorda que si durant el 2017 es van superar els límits establerts, no va ser perquè els accionistes i membres del consell d’administració obtinguessin “noves facilitats creditícies” per part del banc, sinó “d’una situació sobrevinguda motivada en termes generals per l’impacte que ha tingut en els fons propis del grup l’entrada en vigor a Andorra l’1 de gener de 2017 de les Normes Internacionals d’Informació Financera (NIIF) aprovades per la Unió Europea (UE)”. En fi, que l’INAF, com fa temps que s’està indicant i, especialment, des de l’arribada del nou director general, el madrileny Ramón López Galindo, ha aplicat de forma molt més estricta les normatives a les quals les entitats bancàries del país estan subjectes.     

Crèdit Andorrà deixa clar que “els incompliments descrits han estat solucionats” abans del 31 de desembre, però no pas amb prou diligència. És a dir, “no s’han pogut redreçar en un període inferior als sis mesos des de la data d’aplicació efectiva de les NIIF-UE” i en conseqüència, el regulador del sistema financer “ha considerat les esmentades infraccions com a molt greus. Aquest fet ha provocat l’inici d’un expedient sancionador amb data 15 de novembre del 2017”. Així, l’entitat, tot i que el seus accionistes i membres del consell d’administració hagin resolt el problema, que aquest fos sobrevingut i que no afectés l’activitat del grup, espera que la sanció s’acabi sancionant i, per ser previsora, reconeix el ‘deute’ de 900.000 euros.

Comentaris (1)

Trending