Entren en vigor les modificacions per a sol·licitar una pensió de viduïtat

S’ha suprimit el requeriment de garantir la vigència  de durada de matrimoni (dos anys) o  la condició de tenir un fill comú

Rètol de la CASS a la façana de la seu de la parapública.
Rètol de la CASS a la façana de la seu de la parapública. Toni Solanelles

La CASS informa en un comunicat de les condicions per a sol·licitar la pensió de viduïtat (de durada limitada). Això és conseqüencia de l'aplicació la disposició transitòria de la Llei del pressupost 2023 que estableix les modificacions. 

S’ha suprimit el requeriment de garantir la vigència  de durada de matrimoni (2 anys) o  la condició de tenir un fill comú. També s’afegeix com a requeriment per obrir dret a una pensió de viduïtat  que el causant només ha de garantir cinc anys de cotització (abans eren 15) a les dues branques si al moment de  la defunció era titular d’una pensió de jubilació. .

Perquè el dret a la pensió de viduïtat sigui efectiu, la persona assegurada difunta per motiu de malaltia comuna o accident no laboral ha d’haver cotitzat almenys 36 mensualitats en els últims 48  mesos, tant a la branca general com a la branca de jubilació, si tenia menys de 30 anys en el moment de la defunció; o haver cotitzat seixanta mensualitats en els últims 72 mesos, tant a la branca general com a la branca de jubilació, si tenia 30 o mes anys en el moment de la defunció. En qualsevol cas, si la persona assegurada difunta ha cotitzat 15 anys, tant a la branca general com a la branca de jubilació, genera el dret a pensió de viduïtat. Si la persona assegurada difunta es titular d’una pensió de jubilació en el moment de la defunció i ha cotitzat 60 mesos tant a la branca general com a la branca de jubilació, genera el dret a pensió de viduïtat.

També computen com a períodes efectius de cotització aquells en què la persona assegurada difunta hagi estat inscrita com a demandant d’ocupació en el Servei d’Ocupació. S’assimilen a períodes cotitzats a la branca general i a la branca jubilació, els períodes en què la persona assegurada difunta hagi percebut una pensió d’invalidesa. Per altra banda, té dret a la pensió de viduïtat, quan mor la persona assegurada, el cònjuge supervivent o la persona que estava unida a aquella formant una unió estable de parella convivent en elmoment de la defunció, prèvia acreditació del matrimoni o de la inscripció al Registre Civil com a unió estable de parella.

Així doncs, les persones interessades disposen d’un termini d’un any a comptar d'aquest divendres per presentar la sol·licitud CASS-0212 que figura a la pàgina web de la parapublica. El reconeixement de la prestació pren efectes a comptar de la presentació d’aquesta sol·licitud al servei de tràmits de la CASS.

Comentaris (1)

Trending