El Tribunal de Comptes conclou que les xifres qüestionen la viabilitat de Naturland

Presenta un fons de maniobra negatiu de 8,1 milions d’euros i l’activitat d’explotació no ha generat recursos suficients per cobrir les obligacions que li han vençut en l’exercici 2021

Comentaris

Una imatge d'una de les pistes de Naturland, amb un canó treballant.
Una imatge d'una de les pistes de Naturland, amb un canó treballant. naturland

El Tribunal de Comptes conclou en el seu darrer informe que Camprabassa, la societat explotadora de Naturland, ha presentat en els darrers exercicis resultats negatius, i presenta un fons de maniobra negatiu de 8,1 milions d’euros i l’activitat d’explotació no ha generat recursos suficients per cobrir les obligacions que li han vençut en l’exercici revisat, fets que podrien qüestionar la seva viabilitat futura; viabilitat que està supeditada a l’acompliment de les previsions contingudes en el pla de negoci i al suport dels seus accionistes.

El comú de Sant Julià de Lòria, en la seva resposta, fa esment a l'augment de facturació i la implantació d'un pla de viabilitat, unes al·legacions que el Tribunal de Comptes ha analitzat i entén que no modifiquen els plantejaments evocats ni aporten cap informació complementària que permeti modificar les observacions i conclusions a les quals ha arribat la institució després de l’examen de la documentació aportada durant els treballs de camp.

Per altra banda, el Tribunal indica que la liquidació pressupostària de l’exercici 2020 de la corporació no informa dels cobraments i els pagaments efectuats fins a 31 de gener de 2021 que han estat originats per operacions generades abans del 31 de desembre de 2020. Segons es desprèn de la informació a 31 de gener de 2021, s’havien recaptat drets liquidats a 31 de desembre de 2020 per import de 545.054 euros i s’havien realitzat pagaments per import de 437.564 euros.

També considera que el comú ha condonat deutes tributaris per un import total de 211.754 euros derivats de l’impost de radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals i de la taxa sobre l’enllumenat públic. Aquest fet no respecta el principi de reserva de llei de l’article 7 i l’article 58 de la Llei de bases de l’ordenament tributari, i contravé els principis de generalitat i igualtat que han de regir l’ordinació i aplicació de tributs de conformitat amb l’article 3 de l’esmentada Llei.

 

Comentaris (7)

Trending