No hi haurà crèdits tous per a les empreses amb deutes amb l’administració

El decret fixa l’opció d’acollir-se als préstecs si es regularitza la situació i també estableix que els beneficiaris s’hauran de sotmetre al control de la Intervenció General

La dona es quedava diners i falsificava els rebuts.
La dona es quedava diners i falsificava els rebuts.

Les empreses que mantinguin algun deute amb l’administració pública, sigui Govern o comuns, no podran acollir-se al programa de crèdits sense interès que ha llençat l’executiu per mirar de pal·liar els efectes que sobre l’economia està tenint la crisi del coronavirus. Així s’estableix en el decret que regula la iniciativa que, per ara, tindrà una dotació de 30 milions d’euros, a l’espera que la llei òmnibus entri en vigor, un cop sigui ratificada pels coprínceps. A més, els beneficiaris estaran subjectes al control financer de la Intervenció general tal com estableix la Llei general de les finances públiques.

La normativa ha estat publicada aquest dimarts al BOPA i recorda que la voluntat del programa és “donar suport al teixit econòmic del país” així com “garantir els llocs de treball”. Per això, “es vol ajudar les empreses i els negocis del país la facturació, el funcionament i el finançament normals dels quals hagin resultat afectats per la situació d’emergència sanitària de manera que això els comporti tensions de tresoreria o dificultats per fer front a les despeses de funcionament habituals i necessàries, especialment el pagament de les nòmines”. Es remarca que la gran majoria de negocis “serien perfectament viables en condicions normals” i, per tant, “ho continuaran sent quan la situació es normalitzi”. La idea és “minimitzar els efectes de l’emergència sanitària en les empreses i els ciutadans del Principat, i alhora facilitar una recuperació ràpida de la nostra economia un cop remeti la situació actual”.

Cal recordar que, per una banda, hi ha 60 milions d’euros destinats per a cobrir les despeses de funcionament tant d’empreses com d’autònoms. Per l’altra, 70 milions per refinançar quotes creditícies.

Els diners serviran per pagar salaris i cotitzacions, arrendaments i cànons, reparacions, serveis de professionals independents, subministraments o passius amb bancs

En el seu article 1, s’indica que, per ara, l’import inicial es de 30 milions. Aquest, però, augmentarà fins als 130 anunciats un cop entri en vigor la Llei de mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia de SARS-CoV-2. Ja en el segon, s’estableix que es podran acollir “únicament les empreses i els negocis establerts al país el funcionament i la facturació normals dels quals hagin resultat afectats per la situació d’emergència sanitària de manera que això els comporti tensions de tresoreria o dificultats per fer front a les despeses de funcionament i als pagaments habituals i necessaris”.

També es deixa clar que no hi podran participar aquelles que hagin fet fora personal a partir del dia 14 de març, tret que hagin estat acomiadaments disciplinaris o de temporers, “llevat que (...) es justifiquin degudament prop del Comitè Tècnic”. Tampoc hi podran accedir aquelles “empreses que tinguin deutes amb l’Administració pública, llevat que (...) quedin regularitzats en els termes que acordi” el mateix òrgan.

El decret també indica per a quines despeses es poden fer servir els crèdits. En concret: salaris i cotitzacions, arrendaments i cànons, reparacions, serveis de professionals independents, subministraments o altres serveis exteriors, així com els passius amb entitats bancàries andorranes.

Pel que fa als diners que es deixin per pagar quotes de préstecs, el decret deixa clar que els diners –per l’import de les dites quotes- quedaran dipositats a un compte corrent i l’entitat financera “l’haurà d’acceptar en rebre a canvi un aval públic”. De cap manera podrà “exigir al client l’import avalat pel Govern fins a la data del nou venciment, ni podrà donar el préstec original per cancel·lat anticipadament”. El banc carregarà en el compte de crèdit les quotes

 I, en cas d’impagament per part de l’empresa, el Govern quedarà subrogat de forma automàtica. Cal recordar que tot i que l’empresa no pagarà cap interès, l’executiu sí que haurà d’assumir-ne l’acordat amb el sector, del 0,25% i 0,10% respectivament.

La peticio s'haurà de formalitzar al servei de Tràmits, preferiblement per via telemàtica o, excepcionalment, demanant cita prèvia

La demanda s’haurà de presentar a Tràmits, preferiblement de forma telemàtica o, excepcionalment, demanat cita prèvia. Entre la documentació a aportar, hi haurà l’extracte bancari dels darrers tres mesos, el compte de pèrdues i guanys del 2019, la tipologia dels pagaments a cobrir amb el crèdit o dades bancàries.

Els crèdits s’atorguen per un termini màxim de dotze mesos, tot i que es poden prorrogar per acord de la Comissió Tècnica per períodes de sis mesos. Com a molt, l’import del préstec serà el que s’estimi per les operacions a cobrir durant tres mesos.

La Comissió Tècnica estarà composta de tres membres. Concretament, tres secretaris d’Estat: el d’Afers Financers Internacionals, el de Diversificació Econòmica i Innovació i el d’Economia. L’òrgan analitzarà les peticions i decidirà sobre elles.

Un altre punt important queda fixat en l’article 7 del decret. Així, es deixa clar que “les persones beneficiàries dels avals en el marc d’aquest programa estan subjectes al control financer de la Intervenció General del Govern, en els termes establerts pels articles 39 i concordants de la Llei general de les finances públiques”. Aquest inclou, “de forma genèrica i no limitativa, la comprovació del compliment de les obligacions” establertes en la normativa i en la resolució de l’atorgament del crèdit i podran fer des de l’endemà que es formalitzi l’operació.

A banda, i com queda indicat en l’article 8, en cas d’incompliment de les normes, pot fer que es resolgui de forma anticipada el crèdit. A més, el Govern es reserva el dret de recórrer a la via judicial contra aquests beneficiaris.

Etiquetes

Comentaris (1)

Trending