La certificació energètica dels edificis s’haurà de renovar com a mínim cada deu anys

El Govern autoritza a fer les inspeccions pertinents tant els arquitectes i els arquitectes tècnics com els enginyers i els aparelladors

-
-
La qualificació energètica de què hauran de disposar tots els immobles del Principat quan es vulgui fer una operació de compra-venda o s’arrendin tindrà una validesa de deu anys. Després d’aquest termini s’haurà de renovar la certificació. Els deu anys, però, poden quedar interromputs per un seguit de causes que inclou el reglament aprovat la setmana passada pel Govern i que aquest dimecres publica el BOPA.

El Reglament de la qualificació de l’eficiència energètica en l’edificació ja és vigent i la deguda catalogació, que cal certificar amb una etiqueta i amb la inscripció de les dades al corresponent registre públic (s’està treballant en una eina informàtica que faciliti aquest tràmit), s’ha d’obtenir des d’ara mateix per a aquells béns immobles que es venguin. Els venedors han de transmetre les dades energètiques certificades als compradors perquè aquests tinguin una orientació certa sobre els costos en energia que els suposarà l’habitatge. En el cas dels immobles per arrendar l’obligació s’iniciarà el primer de gener del 2023.

S’estableix un preu màxim de 240 euros (impostos indirectes no inclosos) per elaborar i registrar les etiquetes energètiques en les unitats amb una superfície inferior o igual a 80 metres quadrats

La validesa de la certificació, s’ha dit ja, és per a deu anys, però aquesta decau i s’ha de renovar quan es facin modificacions que incideixin significativament en el consum d’energia primària i final, en l’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle o en les necessitats de calefacció de l’edifici; quan es facin obres que incideixin significativament en les propietats tèrmiques de l’envolupant de l’edifici; quan es facin obres que comportin modificacions en les instal·lacions de producció energètica de l’edifici; i quan es faci un canvi d’ús de l’edifici.

Segons el reglament publicitat aquest dimecres, d’entrada es considera que reuneixen la formació adequada per poder fer les certificacions els tècnics autoritzats i col·legiats que disposin de la titulació d’arquitecte, arquitecte tècnic, enginyer i enginyer tècnic. N’hi pot haver més, perquè es considera “tècnic autoritzat i competent per fer qualificacions d’eficiència energètica” el professional legalment autoritzat, amb formació universitària. Aquesta formació acadèmica i el nivell de competència han de permetre la gestió, el transport i la implantació de les fonts d’energia, així com les mesures destinades al seu ús eficient.

S’estableix un preu màxim de 240 euros (impostos indirectes no inclosos) per elaborar i registrar les etiquetes energètiques en les unitats amb una superfície inferior o igual a 80 metres quadrats. Per a unitats de superfície més gran s’estableix un import màxim de 3 euros/metre quadrat (impostos indirectes no inclosos). El cost ha estat molt criticat per diferents col·lectius, començant pels agents immobiliaris, que consideren que és molt més car que en països de l’entorn. En el reglament s’hi diu, però, que es tracta d’un preu màxim. Per tant, i en funció de cada tècnic, aquest preu podria ser inferior.

 

La degana del Col·legi oficial d'arquitectes, Zaira Nadal

Relacionat

Els arquitectes i els enginyers validaran l'etiqueta energètica dels pisos
El president de l'AGIA, Jordi Galobardes

Relacionat

Sorpresa i malestar dels immobiliaris per la imposició del nou certificat energètic
-

Relacionat

Qualsevol immoble que es vulgui vendre a partir d’ara haurà de disposar d’una certificació energètica

Comentaris (4)

Trending