La majoria entra a tràmit la llei que limita el matrimoni a les parelles que passin per l’Església

La proposició legislativa de la persona i la família estableix la figura del casament civil per a les unions fetes fora de la via canònica, siguin entre cònjuges del mateix o de diferent sexe

Una parella es posa els anells de boda.
Una parella es posa els anells de boda.

Els grups parlamentaris de la majoria (Demòcrates, Ciutadans Compromesos i Liberals) han entrat a tràmit la proposició de llei de la persona i la família, el text que vol unificar en un únic projecte legislatiu tota la normativa sobre aquests àmbits. Un dels canvis claus fa referència a la regulació del matrimoni i, en particular, a la seva denominació. Si el text tira endavant, només tindrà aquest nom aquelles parelles que passin per la vicaria. La resta, independentment de si són o no del mateix sexe, s’anomenaran “casaments”.

Així ho estipula la secció segona (Sistema matrimonial) d’una proposició de llei molt llarga, de fins a 245 articles, una disposició addicional, cinc de transitòries, una derogatòria i nou de finals. En l’article 74, s’indica que “es reconeixen les formes de matrimoni següents: el casament civil i el matrimoni canònic”, tot deixant clar que el primer “tindrà els mateixos requisits i efectes quan ambdós contraents siguin persones del mateix sexe”.

En l’article següent, el 75, s’estipula que “el casament civil i el matrimoni canònic produeixen els mateixos efectes”. Per tant, l’única diferència -per alguns, important-, és el nom. De fet, això suposarà que només tindran dret a considerar-se matrimoni aquelles parelles casades per l’Església. Per cert, la llei, a través d’una disposició transitòria, deixa clar que les actuals unions civils s’equiparen també.

En l’exposició de motius, s’admet que “el  canvi  més  rellevant en aquesta matèria consisteix a eliminar la diferenciació terminològica  existent  a  la  llei  esmentada  entre  les unions  civils  entre  persones  del mateix  sexe  i els matrimonis civils entre  persones  de  sexe  diferent” . Es defensa que “aquestes  dues  institucions de la  Llei  qualificada  del  matrimoni  tenen  els  mateixos efectes jurídics” i, per això, “s’ha optat per donar-los  el  mateix nom”.

Un instant de la roda de premsa.

Relacionat

Només seran matrimoni les parelles que passin per l’Església

En línies generals, el llarg text vol recollir i actualitzar les disposicions recollides en lleis ja existents vinculades a aquest àmbit. “La  via  escaient  per  harmonitzar  les normes  aplicables  a  les  diferents  institucions  (...) és la seva regulació  en  una  llei  general  de  la  persona  i  de  la família,  que  té  com  a  finalitat  ordenar  de  forma articulada i sistemàtica totes les institucions familiars, com a conseqüència de la nova organització política del  Principat  d’Andorra  que  imposa  el  text constitucional”, es remarca en l’exposició de motius. Entre altres punts, també es vol agilitzar el divorci en eliminar l’obligació d’una separació prèvia existent actualment per tirar endavant el procés.  

Comentaris (4)

Trending