Manuel Valls // Candidat a les eleccions legislatives franceses

“Aquesta circumscripció em correspon, tothom coneix la meva doble cultura”

Nascut a Barcelona el 1962, va ser primer ministre de França, alcalde d'Évry, diputat a l'Assemblea Nacional, i ministre d'Interior.

Manuel Valls.
Manuel Valls.

Comentaris

 Manuel Valls es presenta a les eleccions legislatives franceses, a candidat per la majoria presidencial, per la cinquena circumscripció dels francesos a l'estranger que inclou Andorra, Espanya, Mònaco i Portugal. Aporta la seva experiència com a ministre d'Interior i primer ministre a França i com a regidor a l'ajuntament de Barcelona. És un polític amb una llarga trajectòria, nascut a la Ciutat Comtal i actualment residint entre França i Espanya. 

Les eleccions legislatives tindran lloc els diumenges 5 i 19 de juny, Manuel Valls representarà el partit del president i copríncep, Emmanuel Macron. La presència d'un polític que ha ocupat càrrecs importants ha despertat l'interès per uns comicis que habitualment tenen poca participació pel que fa als residents a l'estranger.

Perquè ha decidit presentar-se a les eleccions de la cinquena circumscripció dels francesos a l’estranger?

Je soutiens le Président de la République depuis 2017 et face aux défis de la France et de ce second quinquennat je n’imaginais pas être un simple spectateur ou commentateur. L’ engagement doit aussi reposer sur la légitimité du suffrage universel, du vote . J’ai été encouragé personnellement par Emmanuel Macron. Cette circonscription me ressemble, chacun connaît ma double culture, je suis né à Barcelone, je vis avec mon épouse  Susana, une catalane, entre la France et l’Espagne. Je veux surtout porter les attentes et les intérêts de mes compatriotes qui vivent dans cette circonscription. Mon expérience et ma connaissance des rouages du parlement comme de l’Etat leur seront utiles. Je connais bien les autorités de chaque pays. Voilà pourquoi j’ai reçu son investiture et celle de la majorité présidentielle. C’est un honneur et un atout. Et je me réjouis du soutien, parmi tant d’autres, de Samantha Cazebonne, aujourd’hui Sénatrice,  qui a été la députée de la circonscription pendant plus de quatre ans jusqu’à l’automne dernier.

Dono suport al president de la República des del 2017 i davant els reptes de França i aquest segon quinquenni, no m'imaginava ser un simple espectador o comentarista. El compromís també s'ha de basar en la legitimitat del sufragi universal, del vot. Em va animar personalment Emmanuel Macron. Aquesta circumscripció em correspon, tothom coneix la meva doble cultura, vaig néixer a Barcelona, visc amb la meva dona Susana, una catalana de Barcelona, entre França i Espanya. Per sobre de tot, vull expressar les expectatives i els interessos dels meus compatriotes que viuen en aquesta circumscripció. La meva experiència i el meu coneixement del funcionament del parlament i de l'estat els seran útils. Conec bé les autoritats de cada país. Per això vaig rebre la seva nominació i la de la majoria presidencial. És un honor i un actiu. I estic encantat amb el suport, entre molts altres, de Samantha Cazebonne, ara senadora, que va ser diputada per la circumscripció durant més de quatre anys fins a la tardor passada.

Són unes eleccions que generalment, han tingut una baixa participació. ¿Què els hi diria als electors per fomentar la participació?

Chaque vote compte. Chaque siège est essentiel. Face aux extrêmes il faut donner une majorité large et cohérente au Président. Plus les français de l’extérieur voteront, plus ils seront entendus. Avec moi ils le seront encore davantage. Mon investiture, celle accordée à un ancien Premier ministre, par Emmanuel Macron est un signe de considération pour eux!

Cada vot compta. Cada escó és essencial. Davant els extrems, cal donar una majoria àmplia i coherent al President. Com més voten francesos residents a l'estranger, més seran escoltats. Amb mi ho seran encara més. La meva investidura, la concedida a un ex primer ministre, per Emmanuel Macron és un signe de consideració per a ells!

“Soc l'únic candidat de tota la majoria presidencial”

El repte dels candidats del seu partit, Renaissance a les legislatives franceses, és renovar el contracte democràtic amb aquelles persones que no tenen les seves esperançes posades en la política?

Je suis le candidat unique de toute la majorité présidentielle, de LREM-Renaissance, des formations d’Edouard Philippe et de François Bayrou. Nous devons ensemble renouveler le contrat social et le contrat démocratique. Le pays, malgré ses atouts ( croissance, possibilité d’atteindre le plein emploi etc) est trop divisé. Il faut une nouvelle méthode avec beaucoup d’empathie pour réconcilier les français avec eux mêmes et les institutions. Il en va de l’avenir de notre démocratie. Emmanuel Macron à toute la légitimité pour le faire.

 Soc l'únic candidat de tota la majoria presidencial, de LREM-Renaixement, de les formacions d'Edouard Philippe i François Bayrou. Hem de renovar junts el contracte social i el contracte democràtic. El país, malgrat els seus actius (creixement, possibilitat d'aconseguir la plena ocupació, etc.) està massa dividit. Necessitem un nou mètode amb molta empatia per conciliar els francesos amb ells mateixos i les institucions. D'això depèn el futur de la nostra democràcia. Emmanuel Macron té tota la legitimitat per fer-ho.

“El repte ara és evitar el desordre, el bloqueig i donar-li una majoria a Emmanuel Macron”

- El president Emmanuel Macron va dir als candidats de Renaissance que no es deixin intimidar per aquells que volen tornar a jugar el partit. ¿S’equivoca Jean-Luc Mélenchon quan diu que les legislatives són la tercera volta de les presidencials?

Oui, c’est une interprétation dangereuse des institutions. Il n’y a pas de 3 eme tour ! Macron était nettement en tête au 1 er tour et il a largement gagné face à Marine Le Pen. L’enjeu est désormais d’éviter le désordre, le blocage et de lui donner une majorité pour agir sur le pouvoir d’achat, la transition écologique, la santé , l’école , la sécurité, la lutte contre le terrorisme islamiste et évidemment l’ Europe. Et puis n’oublions pas que nous ne pourrons pas dépenser sans compter. Il faut retrouver les équilibres pour les retraites, la dépense publique, la dette.

 Sí, és una interpretació perillosa de les institucions. No hi ha 3a ronda! Macron va estar clarament al capdavant a la 1a ronda i va guanyar en gran mesura contra Marine Le Pen. El repte ara és evitar el desordre, el bloqueig i donar-li una majoria per actuar sobre el poder adquisitiu, la transició ecològica, la salut, l'escola, la seguretat, la lluita contra el terrorisme islamista i, per descomptat, Europa. I no oblidem que no podrem gastar profusament. Hem de trobar l'equilibri per a les pensions, la despesa pública, el deute.

“Sempre he advertit del perill dels extrems i de la polarització radical”

- El gran rival en aquestes eleccions legislatives en la seva circumscripció és l’aliança d’esquerres del Sr. Mélenchon o el Rassemblement National de la Sra. Marine Le Pen?

J’ai toujours alerté sur le danger des extrêmes et de la radicalité. Le mélenchonisme, à travers son candidat local, est le grand danger car il représente une triple rupture : avec l’Europe et l’OTAN dont de fait il veut sortir, avec les valeurs républicaines car il est synonyme de communautarisme, avec le sérieux économique car son programme ruinerait la France. Je n’accepte pas ce qui représenterait un affaiblissement terrible pour notre pays. L’Europe, dans ce moment historique et périlleux, a besoin d’une France forte et crédible. Dans notre circonscription et en Andorre j’appelle à un large rassemblement autour de ma candidature dès le premier tour.

Sempre he advertit del perill dels extrems i de la polarització radical. El melenchonisme, a través del seu candidat local, és el gran perill perquè representa una triple ruptura : amb Europa i la OTAN de les quals vol sortir, amb els valors republicans perquè és sinònim de comunitarisme, amb la seriositat econòmica perquè el seu programa arruïnaria França. No accepto el que representaria, un terrible debilitament per al nostre país. Europa, en aquest moment històric i perillós, necessita una França forta i creïble. A la nostra circumscripció i a Andorra, faig una crida a una gran concentració al voltant de la meva candidatura des de la primera volta.

Quines són les seves propostes pels electors francesos que viuen a Andorra?

 Comme partout il faut faciliter l’accès aux services publics par France Services Français de l’Étranger, ce qui permettra de joindre l’ensemble des services public 7 jours sur 7 et 24h sur 24h tout en s’engageant dans la dématérialisation du renouvellement des titres d’identité́ , du dépôt de procuration, et de l’établissement des certificats de vie. Évidemment je veux être attentif aux questions fiscales ou de résidence. Les français en Andorre ont besoin de se sentir accompagnés par leurs autorités et leurs élus. Je sais le travail effectué par notre ambassadeur et notre élue Catherine Metayer.

 Com a tot arreu, cal facilitar l'accés als serveis públics per part de France Services Français de l'Étranger, que permetrà arribar a tots els serveis públics els 7 dies de la setmana i les 24 hores del dia tot apostant per la digitalització de la renovació de documents d'identitat, la presentació de poders i l'establiment de certificats de vida. Evidentment vull estar atent a temes fiscals o de residència. Els francesos a Andorra necessiten sentir-se recolzats per les seves autoritats i càrrecs electes. Conec la feina feta pel nostre ambaixador i la nostra electa Catherine Metayer.

“Els francesos d'Andorra no s'han pogut beneficiar mai de l'experiència d'un exprimer ministre”

- Si sou elegit diputat, ¿com millorarà la situació dels residents francesos a Andorra?

Jamais les français d’ Andorre n’ont pu bénéficier de l’expérience d’un ancien Premier ministre. Je m’impliquerai particulièrement dans leurs dossiers. Et permettez moi un sourire: Je  ne suis pas le candidat du co-Prince ? C’est un gage d’intérêt et de sérieux

Els francesos d'Andorra no s'han pogut beneficiar mai de l'experiència d'un exprimer ministre. Estaré especialment implicat en les seves preocupacions. I permeteu-me un somriure: no sóc jo el candidat del copríncep? És una garantia d'interès i serietat.

- Coneix Andorra perquè hi ha vingut en visita oficial com a primer ministre. Com veu els lligams entre França i Andorra, que s’haurien de millorar i com s’haurien d’ampliar?

 Je connais, depuis mon enfance,et très bien Andorre, ses atouts pour le tourisme, été comme hiver, son domaine skiable unique, sa tradition d’accueil..Je suis convaincu que nous devons renforcer davantage notre présence économique en lien avec les entrepreneurs locaux et nos partenariats sanitaires et culturels. Le français, notre langue, et notre enseignement doivent être défendus.

Conec, des de la meva infantesa, i molt bé Andorra, els seus actius turístics, estiu com hivern, el seu domini esquiable singular, la seva tradició d'acollida... Estic convençut que hem de reforçar encara més la nostra presència econòmica en relació amb emprenedors locals i els nostres lligams en el àmbit sanitàri o cultural. Cal defensar el francès, la nostra llengua i la nostra educació.

“La meva elecció reforçarà les relacions entre Andorra i França”

 Durant el primer quinquenat del president i copríncep, Emmanuel Macron s’han enfortit les relacions entre els dos països en l’àmbit educatiu, sanitari i de les comunicacions. El segon quinquenat ¿continuarà amb aquesta línia?

 Évidemment et mon élection renforcera cette relation. La principauté a un rôle à jouer avec la France, entre l’Espagne et la France, au cœur des Pyrénées entre les grandes régions, Occitanie et Catalogne. Soyons concret : le gouvernement français et la principauté d’Andorre ont signé le 20 avril dernier un accord intergouvernemental visant à améliorer la résistance aux aléas climatiques et la viabilité des routes nationales 116, 20, 320 et 22 entre les Pyrénées-Orientales et la frontière franco-andorrane. Cet accord est la traduction de l’annonce faite à Tarascon-sur-Ariège, le 5 février 2022 par Jean Castex, alors Premier ministre, et Xavier Espot, chef du gouvernement de la principauté d’Andorre, d’un renforcement de la coopération entre les deux États sur ces axes, en s’inspirant de l’accord de coopération existant concernant la RN 20.

L’accord énonce la volonté commune de continuer à améliorer la connexion entre les deux pays, compte tenu de l’importance du développement économique et touristique des Pyrénées-Orientales et d’Andorre, ainsi que des échanges transfrontaliers.

Le linéaire formé par les routes nationales 116, 20, 320 et 22 constitue la principale voie de circulation entre la Principauté d’Andorre et le littoral méditerranéen français. Situé en grande partie en zone de montagne, cet itinéraire est particulièrement sensible aux risques naturels (notamment les chutes de blocs et mouvements de terrains) et aux évènements climatiques.

L’accord vise à sécuriser ces voies de circulation entre la France et l’Andorre, face à ces risques, et à en limiter la fermeture en période hivernale. Il prévoit en particulier d’équiper les zones les plus à risques de dispositifs de prévention des mouvements de terrain et des chutes de blocs, de pare-congères, ainsi que des travaux de stabilisation de la route nationale 22 aux abords de la Principauté d’Andorre. Ces travaux seront financés à hauteur de 18 millions d’euros, conjointement par la France à hauteur de 12 millions d’euros, et par l’Andorre à hauteur de 6 millions d’euros, sur une période de 4 ans. L’accord franco-andorran permet aux entreprises françaises et andorranes de participer aux concours qui sont lancés afin de réaliser les travaux.

Ces travaux s’articuleront avec l’aménagement de la route nationale 116 dans les Pyrénées-Orientales, pour lequel un protocole a été signé le 15 avril 2022 entre l’État, le Conseil régional Occitanie et le Conseil départemental des Pyrénées-Orientales, pour un montant total estimé de 108,4 millions d’euros.

La signature de cet accord est un exemple des excellentes relations bilatérales entre l’Andorre et la France et en particulier avec la région Occitanie, ainsi que de l’importance de promouvoir la coopération transfrontalière entre territoires voisins. Je veillerai à sa mise en œuvre.

 Evidentment i la meva elecció reforçarà aquesta relació. El principat té un paper a jugar amb França, entre Espanya i França, al cor dels Pirineus entre les principals regions, Occitània i Catalunya. Hem de ser concrets : el 20 d'abril, el Govern francès i el Principat d'Andorra van signar un acord intergovernamental destinat a millorar la resistència als perills climàtics i la viabilitat de les carreteres nacionals 116, 20, 320 i 22 entre els Pirineus Orientals i la frontera franco-andorrana. Aquest acord és la traducció de l'anunci fet a Tarascon-sur-Ariège, el 5 de febrer de 2022 per Jean Castex, llavors primer ministre, i Xavier Espot, cap de govern del Principat d'Andorra, d'un reforç de la cooperació entre ambdós. Estats en aquestes carreteres, inspirant-se en l'acord de cooperació existent sobre la RN 20. L'acord estableix la voluntat comuna de seguir millorant la connexió entre els dos països, donada la importància del desenvolupament econòmic i turístic dels Pirineus Orientals i Andorra, així com dels intercanvis transfronterers.

L'eix format per les carreteres nacionals 116, 20, 320 i 22 és la principal via de trànsit entre el Principat d'Andorra i la costa mediterrània francesa. Situada en gran part en zona de muntanya, aquesta ruta és especialment sensible als riscos naturals (en particular caigudes de roques i esllavissades) i als esdeveniments climàtics.

L'acord pretén assegurar aquestes vies de trànsit entre França i Andorra, davant d'aquests riscos, i limitar-ne el tancament durant el període hivernal. En concret, preveu dotar les zones de més risc amb dispositius per evitar moviments de terra i caigudes de pedres, congestes de neu, així com els treballs d'estabilització de la carretera nacional 22 als afores del Principat d'Andorra. Aquesta obra serà finançada per 18 milions d'euros, conjuntament per França per 12 milions d'euros, i per Andorra per 6 milions d'euros, en un període de 4 anys. L'acord franco-andorrà permet a empreses franceses i andorranes participar en els concursos que es posen en marxa per dur a terme els treballs.

Aquest treball s'articularà amb el desenvolupament de la carretera nacional 116 als Pirineus Orientals, per a la qual es va signar un protocol el 15 d'abril de 2022 entre l'Estat, el Consell Regional d'Occitània i el Consell Departamental dels Pirineus Orientals, per a una import total estimat de 108,4 milions d'euros.

La signatura d'aquest acord és un exemple de les excel·lents relacions bilaterals entre Andorra i França i en particular amb la regió d'Occitània, així com de la importància de promoure la cooperació transfronterera entre els territoris veïns. Vaig a vetllar per la seva implementació.

- Vindrà al Principat a fer campanya?

 Dès ce jeudi 19 mai! Avec un programme intense et une rencontre avec tous les français à 19h dans les salons du Suites Plaza Hotel. Je vous y attends !

A partir d'aquest dijous 19 de maig! Amb un programa intens i una trobada amb tots els francesos a les 19 h als salons del Suites Plaza Hotel. Us espero !

invitation Manuel Valls(1)
 

 

Etiquetes

Comentaris (14)

Trending