El salari base mensual del personal del SAAS se situa entre 1.295 i 4.437 euros

La graella salarial no inclou la direcció general i la remuneració final pot ser molt més elevada en funció de les primes que s’arribin a percebre, amb un complement de més de 5.400 euros al mes per al director assistencial

El SAAS ja té el conveni vigent.
El SAAS ja té el conveni vigent. Toni Solanelles

El salari base mensual del personal del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) se situa entre els 1.295 euros del personal no assistencial de suport -aparcament, bugaderia, hostaleria- fins als 4.437 euros del cap d’àrea de la direcció econòmica i de recursos generals, passant, per exemple, pels 4.321 euros dels facultatius amb titulació d’especialitat o els 1.395 dels portalliteres. Així ho estableixen les graelles salarials incloses en el conveni del SAAS ja vigent.

Les graelles en qüestió no inclouen els càrrecs inherents a la direcció general i les retribucions poden variar molt en funció dels molts complements i primes que el mateix conveni estableix, essent la més elevat el complement de responsabilitat afegida (CRA) fixada per a la direcció assistencial, que arriba als 5.438 euros al mes. Hi ha dues grans direccions, l’assistencial i la no assistencial. I de la primera se’n desprenen dos grups professionals diferents: el personal titulat universitari i el personal titulat de grau formatiu.

Presentació del conveni col·lectiu del SAAS.

Relacionat

Sis-cents sanitaris milloraran un 5% el sou base abans de final d’any amb el primer conveni del SAAS

Els metges especialistes cobren un sou base de 4.321 euros; entre els metges sense especialitat hi ha tres nivells (4.092, 3.923 i 3.098 euros respectivament). El darrer salari esmentat pels metges val també per al responsable d’operativa de consultes externes i el cap d’atenció a l’usuari. Els infermers especialistes i les llevadores perceben un salari base de 2.769 euros i altres professionals amb titulació universitària (fisios, infermers, nutricionistes, logopedes, treballadors socials…) tenen assignat un sou base de 2.336 euros.

Pel que fa als professionals assistencials de grau formatiu hi ha tres grans nivells que perceben 1.826 euros (tècnic especialista en anatomia patològica, en diagnòstic per la imatge o el laboratori); 1.693 euros en el cas dels tècnics de transport sanitari, de farmàcia o tècnic especialista més les secretàries de serveis assistencials; i 1.555 euros els TCAI i els animadors socials i 1.395 els portalliteres.

WhatsApp Image 2022 10 20 at 14.01.08
Presentació del conveni col·lectiu.

Quant al personal no assistencial, hi ha cinc nivell salarials diferents que inclouen, però, fins a onze remuneracions distintes, que van dels 1.295 euros del personal de suport als 4.437 euros per al cap d’àrea passant per 3.098 euros el cap de departament; 2.539 euros la secretaria de direcció general o el cap de projectes; 1.826 euros el secretariat de direcció o el tècnic administratiu; i 1.555 euros el tècnic de sistemes d’informació o auxiliar de manteniment.

PLA DE CARRERA I COMPLEMENTS

La remuneració final mensual pot ser molt diferent per molt que es parteixi d’un salari base idèntic i fins i tot de la mateixa categoria laboral atès que cal tenir en compte el pla de carrera que a partir d’ara es tornarà a aplicar i tota una llarga llista de primes i complements. Des del complement de responsabilitat afegida (a banda del de la direcció assistencial els més elevats serien els de direcció d’infermeria i cap de servei -2.719 euros- o el de responsable d’àrea mèdica -1.515 euros-) al de nocturnitat passant pel de cap de setmana, la guàrdia localitzable o el d’antiguitat. En aquest sentit, s’abona un complement d’antiguitat cada tres anys amb un màxim de quatre triennis i sempre entre el personal fix.

Tot treballador del SAAS té dret a la cobertura del 100% de les despeses d’hospitalització i actes ambulatoris que es practiquin en l’àmbit del SAAS pel seu personal assalariat

Tots els complements són indexats en funció de l’IPC i hi ha diverses prestacions complementàries com la prima de 300 euros per tenir un fill o per casar-se (en qualsevol modalitat que es dugui a terme l’enllaç); un complement de 63 euros per viatger en helicòpter; un premi per jubilació (tot treballador del SAAS amb una antiguitat a l’empresa superior a cinc anys en arribar a l’edat reglamentària de jubilació té dret a rebre un complement retributiu consistent en seixanta dies calcular sobre el salari brut fix mensual). El conveni, evidentment molt ampli, recull també permisos retribuïts i d’altres que no ho són.

A més, tot treballador del SAAS té dret a la cobertura del 100% de les despeses d’hospitalització i actes ambulatoris que es practiquin en l’àmbit del SAAS pel seu personal assalariat. A banda, per conveni es fixa una paga suplementària o tretzena paga que es percep al desembre i que es calcula sobre el salari base mensual, el complement de responsabilitat específica i el complement d’antiguitat.

JORNADA LABORAL I PREJUBILACIÓ

El conveni laboral del SAAS estableix una jornada de treball amb un còmput anyal de 1.776 hores. El document, de 74 pàgines incloent diversos annexes, pacta la realització d’un màxim de 60 hores setmanals i de 210 hores mensuals. El conveni fixa diverses tipologies de descansos i manté que “a final d’any es realitzarà el còmput d’hores realitzades i es pagaran hores extra sempre que el còmput anual s’excedeixi i, per tant, es retribuiran a final d’any”. I hi afegeix que “serà decisió del treballador si aquestes hores extra es retribueixen o en compensen en temps de descans”.

Tot el personal assalariat del SAAS durant l’exercici de la seva activitat estarà cobert per una assegurança de responsabilitat civil professional subscrita pel SAAS. Els treballadors sempre poden consultar les condicions de dita pòlissa d’assegurances. Hi ha també un premi pels serveis prestats, allò dels seixanta dies de la totalitat del salari brut fix per als que hagin estat més de cin anys a l’empresa i s’estableix una prejubilació parcial avançada.

El líder de la Unió Sindical, Gabriel Ubach.

Relacionat

L’USdA considera que el conveni col·lectiu al SAAS no és vàlid sense consulta als treballadors

¿Què vol dir això? Doncs que tots els treballadors del SAAS, excepte els que exerceixen càrrecs de direcció, amb un mínim de 25 anys de prestació efectiva a l’empresa podran, a partir dels 60 anys d’edat, acollir-se a un règim de mitja jornada laboral. “La distribució horària es pactarà amb la direcció corresponent. El treballador que es trobi en aquesta situació percebrà una remuneració equivalent al 70% del seu salari base, triennis i d’altres conceptes retributius fixes corresponents a la jornada completa.”

Es deixa clar en el document convenial que “la participació en aquest règim de prejubilació parcial serà voluntària per part del treballador que, tot i això, per accedir al règim, ha de prendre el compromís de jubilar-se definitivament en arribar a l’edat de 65 anys”.

Comentaris (6)

Trending