El programa de suport psicològic per als refugiats ucraïnesos consta d’un màxim de vuit sessions

De manera extraordinària l’atenció es pot allargar fins a les dotze visites i el 10% del cost que es preveu que hagin de cobrir els usuaris també el pot arribar a assumir Afers Socials si s’acredita que el beneficiari no té recursos

Un grup de famílies d'acollida durant l'arribada de refugiats ucraïnesos.
Un grup de famílies d'acollida durant l'arribada de refugiats ucraïnesos. ALTAVEU MÈDIA

El programa de suport psicològic per als refugiats ucraïnesos arran de les conseqüències de la guerra i els efectes d’haver de marxar a corre-cuita del seu país consta, inicialment, d’un màxim de vuit sessions per usuari, malgrat que es pot allargar de manera extraordinària fins a dotze visites. Alhora, i malgrat que el Govern ja es fa càrrec del 90% de la tarifa -fixada en 36 euros per sessió-, el 10% restant també el pot assumir Afers Socials si el beneficiar de l’atenció acredita falta de mitjans.

Aquests són alguns dels detalls que estableix el decret que especifica el programa esmentat, que deixa clar que “Andorra vol garantir la salut i el benestar” dels refugiats provinents d’Ucraïna i es té en compte que “la situació viscuda pot comportar un fort element emocional i psicològic, la difícil gestió del qual revela necessari un acompanyament professional per minimitzar els possibles danys que se’n puguin derivar”. És per aquest motiu, indica el decret, que “es creu convenient oferir un acompanyament psicològic temporal que els faciliti les eines més adequades per fer-hi front, així com per evitar la possible cronificació de la simptomatologia”.

“Andorra vol garantir la salut i el benestar” dels refugiats provinents d’Ucraïna i es té en compte que “la situació viscuda pot comportar un fort element emocional i psicològic, la difícil gestió del qual revela necessari un acompanyament professional per minimitzar els possibles danys que se’n puguin derivar”

Al programa s’hi poden acollir persones a partir de sis anys i sempre que hi vagin derivats pel metge referent, el metge especialista referent, el metge especialista en medicina interna del SAAS, el psiquiatre o psicòleg del Servei de Salut Mental del SAAS, el psicopedagog de l’escola, el psicòleg responsable del Servei d’Orientació i Coaching de la Universitat d’Andorra, el psicòleg en exercici en l’àmbit de la psicologia clínica amb autorització d’exercici al país i col·legiat al Copsia, el psiquiatre del país amb conveni amb la CASS o el psicòleg del ministeri d’Afers Socials, Joventut i Igualtat.

Per poder arribar a les dotze sessions clíniques establertes de manera extraordinària, el beneficiari que ho necessiti ho haurà de sol·licitar de forma expressa davant el ministeri de Salut. Es facilitaran tantes sessions, en conjunt, o s’acceptaran tants usuaris, com es vulgui dir, com dotació pressupostària hi hagi. No obstant, però, no es detalla quina és la partida de què es disposa. Sí que es deixa clar que cada sessió tindrà un cost de 36 euros, sense indicar el temps exacte que es pot dedicar a cada visita.

El 10% d’aquest import és a càrrec de l’usuari i és abonat pels usuaris del servei directament al prestador del servei. El 90% de l’import de la sessió és abonat pel Govern als psicòlegs prestadors del servei adherits al programa. Per als usuaris que no puguin satisfer el 10% de l’import de la visita, indica el decret, es preveu que el ministeri de Salut pugui abonar aquest import a través del compte d’ajuda als refugiats al prestador.

Les persones que no disposen de recursos econòmics suficients per satisfer el 10% de l’import de la visita poden sol·licitar, de manera prèvia a rebre l’assistència psicològica, la valoració social al ministeri d’Afers Socials, Joventut i Igualtat. En cas que la valoració dels tècnics del ministeri sigui favorable, se’n lliura una còpia al sol·licitant i una altra còpia es tramet al ministeri de Salut. El sol·licitant ha de presentar aquest document al prestador del servei seleccionat, que factura el 10% de la visita al ministeri de Salut, i l’usuari queda exempt de pagament.

ELS REQUISITS DELS PROFESSIONALS

No tots els professionals de la psicologia poden adherir-se al programa, que és voluntari. Per poder-s’hi afegir cal acreditar una titulació com a psicòleg general sanitari, psicòleg PIR o psicòleg clínic. Cal acreditar també un màster en l’àmbit de la psicologia clínica, amb un mínim de 60 crèdits ECTS i el nivell C1, el Cambridge Advanced Certificate in English (CAE) o equivalent, o bé cal acreditar un nivell equivalent en ucraïnès o rus. L’experiència també compta.

Un grup de famílies d'acollida durant l'arribada de refugiats ucraïnesos.

Relacionat

Els refugiats ucraïnesos tindran accés a atenció psicològica

Així, es demana una experiència professional en l’àmbit de la psicologia clínica d’un període mínim de cinc anys, ja sigui al país o fora del país. Aquesta experiència s’acredita amb la presentació o bé d’un document de l’empresa per a la qual s’ha treballat o es treballa que indiqui els anys d’experiència i les funcions o bé d’un document d’inscripció com a autònom i una declaració jurada de l’experiència i les funcions dutes a terme.

Etiquetes

Comentaris (4)

Trending