Piquen el crostó al Govern per diferents adjudicacions que no s’ajusten al que demana la llei

El Tribunal de Comptes posa de manifest que hi ha diversos contractes que no queden justificats i lamenta que moltes vegades s’aixopluga amb l’especificitat tècnica o la sensibilitat de la matèria

Govern preveu incrementar la inversió en el pressupost per al 2017 i situar-la en 52 milions
Govern preveu incrementar la inversió en el pressupost per al 2017 i situar-la en 52 milions
El Tribunal de Comptes pica el crostó al Govern per diverses adjudicacions que va dur a terme el 2016 de manera dubtosa. Sense justificació o amb una justificació que no s’adequa al que estableix la Llei de contractació pública. L’òrgan fiscalitzador dels comptes de les institucions públiques del Principat retreu també a l’executiu que recorri massa sovint a l’argument de l’especificitat tècnica o al fet de declarar sensible la matèria que s’hagi d’adjudicar.

L’ens presidit per Francesc Pons inclou en el seu informe un bon llistat d’adjudicacions amb deficiències o directament irregulars. I això que en alguns casos deixa clar que només s’ha analitzat una mostra de totes les contractacions que l’executiu va dur a terme. És curiós, també, el toc que fa el Tribunal de Comptes. L’organisme sempre rep les al·legacions de totes les institucions analitzades i torna a repassar el seus informes per si cal fer algun matís o correcció. En el cas del Govern, però, no pot fer aquesta segona revisió de l’informe. I el motiu és ben clar: l’executiu va presentar “un escrit d’al·legacions que, en haver estat rebut fora del termini per formular al·legacions, no ha estat incorporat en el present informe. En conseqüència no hi ha cap observació complementària”.

En primer lloc, el Tribunal de Comptes repassa les adjudicacions directes sense justificació o justificació no adequada a la legislació prevista en la matèria. “S’argumenten per a la contractació directa la impossibilitat de promoure la concurrència, o per matèria sensible emparant-se en la disposició sense donar detalls dels fets que porten als tècnics a aquestes conclusions o bé perquè no s’hauria justificat d’acord amb allò que requereix la Llei de contractació pública (LCP)”

Una de les situacions anòmales que any rere any va denunciant l’ens fiscalitzador són diverses pòlisses d’assegurances que es formalitzen amb la Companyia andorrana

Segons l’òrgan fiscalitzador, aquesta circumstància es posa de manifest, almenys, en tot un seguit de pòlisses d’assegurances contractes amb la Companyia andorrana. Així, se cita el  contracte per la prima de responsabilitat civil 2016, adjudicat a la Companyia andorrana d’assegurances per un import de 348.561 euros, amb capital assegurat de 4.808.096 euros; contracte per la prima d’accidents 2016, adjudicat a la Companyia andorrana d’assegurances per import de 296.582 euros per un capital de 3.424.000 euros; contracte per la prima d’automòbils 2016, adjudicat a la Companyia andorrana d’assegurances per un import de 114.192 euros; i contracte per la prima multirisc 2016 adjudicat a la Companyia andorrana d’assegurances per un import de 199.148 euros, per un capital assegurat de 2.393.188 euros.

L’ens també retreu al Govern el fet que durant l’exercici 2016 es van adjudicar diferents contractes de forma directa en haver- se declarat de caràcter sensible “quan l’objecte dels mateixos no s’ajusta als requeriments de l’apartat 2 de l’article 54 de la Llei de la contractació pública en la redacció que li dóna la disposició final quarta de la Llei del pressupost general de 2016”. El tribunal, per una qüestió de temps material, no pot analitzar el conjunt d’adjudicacions realitzades, però sí que en va analitzar una mostra i l’observació indicada la va detectar en almenys un parell d’encàrrecs.

Exemples de caràcter sensible

En el seu informe, el Tribunal de Comptes cita l’adjudicació feta a KPMG Advocats per l’adaptació de la primera versió dels reglaments de la Llei de bases de l’ordenament tributari, per import de 27.800 euros; i la contractació d’Alfa Capital Assessors i Auditors SL per l’assessorament en relació a l’anàlisi de la situació financera actual tant dels comuns com del Govern, adjudicat per 48.000 euros ampliats posteriorment en 29.913 euros.

L’ens de fiscalització indica que “l’especial capacitació tècnica que requereixen aquests contractes ha de ser requerida en la fase de licitació sense que això pugui ser causa que limiti la concurrència entre les empreses que disposin de la capacitació tècnica suficient.

L’executiu va enviar a l’organisme de control les seves al·legacions fora de termini i per aquest motiu no han estat tingudes en compte en l’informe relatiu a l’exercici 2016

Incompliments normatius en contractes declarats sensibles”. I exposa que “durant l’exercici 2016 s’han adjudicat diferents contractes de forma directa que es justifica per tractar-se de supòsits declarats de caràcter sensible, d’acord amb el que preveu l’article 54.2 de la LCP en la redacció que li dóna la disposició final quarta de la Llei del pressupost general de 2016”.

Novament, el tribunal es remet a la mostra seleccionada i que li va permetre detectar, de forma global, un parell de deficiències. Així, “no consta que s’hagin consultat almenys dues empreses o professionals amb capacitat per executar el contracte, contràriament al que preveu la norma indicada. Aquest fet, a més d’eludir la concurrència, impedeix garantir que els serveis contractats es retribueixen en condicions de mercat, com requereix l’article 10.2 de la LCP” i tampoc “no consta la publicació de l’edicte de l’adjudicació, contràriament al que requereix l’article 20.4 de la LCP”.

Les incidències anteriors el Tribunal de Comptes les exemplifica en un cas. Exactament en la contractació J&A Garrigues per a la redacció del projecte de llei de règim fiscal de reorganització empresarial, per 120.000 euros. Per últim, i en relació a les contractacions públiques, el Tribunal de Comptes pica la cresta al Govern per adjudicacions que es fa per la via d’urgència sense que aquesta modalitat quedi justificada. Seria el cas del projecte de carril bici i a l’adaptació dels vorals de la carretera CG 1 PK 9 700-100 620 encomanat a l’empresa Progec per un import de 599.782 euros. “Contràriament al que requereix l’article 17.3 de la LCP, no consta a l’expedient la justificació per a que es pugui declarar aquesta modalitat de contractació”, diu l’informe.

-

Relacionat

El Tribunal de Comptes es continua posant les mans al cap amb els comptes de l’hospital del 2016

Comentaris

Trending