La ‘residència Mortés’ s’hauria de construir en 30 mesos i deixar almenys 30.000 euros l’any al comú

El cònsol d’Ordino força la màquina fins a l’extrem per aconseguir fer passar la concessió d’un terreny públic per construir-hi dues plantes soterrànies d’aparcament i un geriàtric i un centre de dia per a la gent gran tot i saber que no té el suport, en principi, ni dels seus consellers

En taronja, la parcel·la que es vol adjudicar per fer-hi el projecte.
En taronja, la parcel·la que es vol adjudicar per fer-hi el projecte.

Caixa o faixa. Sense tenir el suport garantit ni dels seus consellers de majoria, i sabedor que molts dels integrants de la formació de la qual fa part li ha demanat que freni màquines, que ho deixi estar, el cònsol major d’Ordino, Josep Àngel Mortés, porta a l’extrem la concessió d’un terreny públic per construir-hi una residència per a la gent gran respecte de la qual sempre ha mostrat un interès especial en poder fer-la realitat. La ‘residència Mortés’ s’hauria de construir en un màxim de 30 mesos i deixar com a mínim un cànon fix de 30.000 euros l’any al comú.

Aparentment, en la rectíssima final del seu segon i darrer mandat, el cònsol ordinenc posa tota la carn a la graella i pensa sotmetre en la sessió de consell de comú de dijous l’aprovació del plec de bases per a l’ocupació i ús de béns de domini públic i la redacció del projecte i execució de les obres d’un aparcament soterrani i una residència per a la gent gran, que alhora ha d’anar acompanyada d’un centre de dia. Mortés té com a mínim un grup empresarial interessat en adjudicar-se les obres (la concessió de l’espai i la promoció de l’establiment residencial pot anar per separat de la gestió del centre sociosanitari, que el concessionari ha de tenir lligada però que pot no haver de fer directament segons que permet el plec de bases).

El centre sociosanitari s'ubicarà a la part esquerra de la imatge.

Relacionat

L’entorn de Mortés exigeix un plec de bases “ben treballat i sense córrer” per al centre residencial

Mortés fa mesos que remena. I fa mesos que bona part del seu equip li exigeix que s’estigui quiet. No convenç que un terreny públic de 3.800 metres quadrats a tocar del centre de tecnificació esportiu quedi a mans privades. I, sobretot, no han agradat gens les maneres de fer del cònsol, i la seva insistència. Els ganivets han volat i les acusacions sobre els suposats interessos que podria arribar a tenir el dirigent comunal ordinenc, també. No hi ha ajudat gens l’aparició de certs personatges que suposadament estarien al tomb de l’empresa interessada en la concessió del centre residencial i menys encara algunes manifestacions que han deixat anar a l’aire. Els dos consellers de la minoria tampoc no en volen sentir parlar, per molt que els hauria mirat de convèncer. 

La prova del nou per a Mortés serà dijous. Posa el plec de bases per al seu projecte estrella del mandat sobre la taula. Les conseqüències de tot plegat, passi el que passi, són ara mateix imprevisibles. En tot cas, tots els integrants de la corporació, a priori, segons que han informat fonts properes a la majoria comunal estretament lligades al consolat -la número 2 de l’equip, Eva Choy, en principi és favorable al projecte-, ja disposen hores d’ara de la documentació. I poden saber, sobre el paper, de quin mal han de morir. O quin èxit pot tenir.

JUSTIFICACIÓ

El comú d’Ordino “considera prioritari aprofitar els seus recursos comunals en favor dels residents fomentant la creació i posada a disposició dels mateixos serveis que es faran aprofitant béns de domini públic comunal”. En el plec de bases, al qual ha tingut accés l’Altaveu i que estableix un termini de concessió de 50 anys a partir de la posada en funcionament de l’equipament, s’hi deixa clar que a les Valls del Nord no hi ha cap centre per a la gent gran. Que en tot el país n’hi quatre amb un total de 348 places quan segones les dades del 2020 al Principat hi residirien 12.633 persones de més de 65 anys, que representarien més del 15% de la població total.

El comú reclama no menys de 180 places d’aparcament en dues plantes soterrànis i la concessionària de la residència estarà obligada a llogar una plaça per cada dues habitacions de què disposi el centre residencial

El terreny prové del pla parcial de la UA-21B i la seva superfície és d’aproximadament 3.812,59m2. “La superfície exacta de la parcel·la es determinarà una vegada es realitzi la cessió del projecte d’urbanització al comú d'Ordino, doncs aquesta parcel·la quedarà qualificada de sol urbà. Atenent el pla parcial aprovat la parcel·la haurà de tenir 3.812,59m2”, manté la documentació, que deixa clar que, per tot, la concessió comporta la construcció i explotació d’un complex sociosanitari i la construcció d’un aparcament soterrani. Aquest aparcament anirà vinculat al projecte, "sent les plantes soterrànies -1 i -2 expressament excloses de la concessió del terreny essent l’explotació i responsabilitat directa del comú d’Ordino amb l’excepció de la part que el licitant proposi, si és el cas, destinar a espais de magatzem i instal·lacions del complex”.

Respecte d’aquestes places d’aparcament, s’ha dit, la concessionària hi podria ubicar espais destinats a qüestions de caràcter tècnic, per dir-ho així, de la residència. Com la bugaderia, per entendre’ns. En conjunt, el comú reclama no menys de 180 places i s’explica que la concessionària de la residència estarà obligada a llogar una plaça per cada dues habitacions de què disposi el centre residencial. Vaja, que s’assegura una ocupació mínima del futur equipament d’estacionament. Encara sobre l’aparcament, el comú en xifra el cost en 5,5 milions d’euros que poden ser més si així es revisa amb l’acord comunal en vista a l’encariment de materials. Si el concessionari del projecte aconsegueix rebaixar allò que la corporació està disposada a pagar per les dues plantes d’aparcament, obtindrà més punts en el moment que es faci la valoració dels candidats.

TERMINIS, CÀNONS I ALTRES

Les obres hauran d’iniciar-se un cop l’empresa concessionària obtingui tots els permisos administratius necessaris d’acord amb la legalitat urbanística vigent. S’estableix un termini de 30 mesos màxim, a comptar de l’obtenció de les llicències per executar íntegrament les obres d’edificació del complex i l’aparcament soterrani. Més enllà del lloguer de places d’estacionament com ja s’ha dit, el concessionari vindrà obligat a abonar un cànon que haurà de constar d’un terme fix mínim de 30.000 euros anuals (incrementats amb l’IPC anual) i un terme variable serà obligatori que s’ha de calcular en forma percentual sobre els ingressos d’explotació.

El concessionari vindrà obligat a abonar un cànon que haurà de constar d’un terme fix mínim de 30.000 euros anuals (incrementats amb l’IPC anual) i un terme variable serà obligatori que s’ha de calcular en forma percentual sobre els ingressos d’explotació

La proposta del licitador haurà d’incloure els avantprojectes en la zona que prevegi implantar el complex. Posteriorment, l’adjudicatari s’encarregarà de la redacció dels projectes definitius i de la construcció i explotació que s’hagi projectat que haurà de sotmetre’s en tot moment a la legislació andorrana en vigor.

L’adjudicació recaurà en el licitador que presenti la proposta i els avantprojectes més adients segons els criteris fixats en el present plec de bases, sense perjudici de la facultat del Comú de declarar desert el concurs si cap de les propostes s’ajusta a les necessitats tant tècniques com econòmiques.

Igualment, els licitadors no podran reclamar cap indemnització ni compensació de cap mena per la presentació de la proposta, que haurà d’incloure des de plans de viabilitat, certificacions de solvència de la licitant (que pot ser nacional o estrangera, persona física, jurídica o UTE mentre qualssevol personalitat no es presenti en més d’una proposta) o pla d’inversions entre altres.

L’adjudicatari haurà de desenvolupar el projecte en totes les seves etapes, és a dir, redacció del projecte definitiu, direcció facultativa, la construcció, la implantació, el finançament, la prestació del servei i l’explotació d’aquesta durant tota la vigència del contracte de concessió.

TIPOLOGIA DE CONSTRUCCIÓ I GARANTIES

Serà obligatori la realització de dos edificis (un per a la residència, les habitacions de la qual hauran de ser d’un mínim de 16 metres quadrats; l’altre per al centre de dia) en la parcel·la els quals es podran mancomunar en planta baixa per obtenir la capacitat i funcionalitat necessària. Es permetrà que les edificacions -que han de tenir les façanes acabades en pedra perquè s’integrin bé a l’entorn ordinenc- es puguin realitzar una darrera l’altre, de tal manera que una edificació, la del darrere, la seva façana principal no haurà de donar front directe en la seva totalitat a vial.

En el moment de la recepció definitiva de les obres, l’adjudicatari haurà de prestar una garantia per a l’explotació del centre sociosanitari, en la forma prevista en els apartats precedents, d’un 2% de l’import total del cànon calculat per la durada de la concessió

Es permet ocupar el 100% de la parcel·la neta en les plantes de soterranis i semisoterranis i poder-les mancomunar i tindran com a ús preferent l’aparcament, permetent-s’hi els trasters, els locals tècnics, magatzem i zones ludoesportives. També es contempla la possibilitat, s’havia apuntat ja, que plantes soterranis i semisoterranis s’emprin per a altres usos, com per exemple cuines, bugaderia, escombraries, vestidors, tanatori, sempre que estiguin funcionalment associats als usos de plantes no soterranis contigües a aquestes plantes, i s’estableixi una relació especial directe i perceptible entre en dues plantes.

En el moment de la recepció definitiva de les obres, l’adjudicatari haurà de prestar una garantia per a l’explotació del centre sociosanitari, en la forma prevista en els apartats precedents, d’un 2% de l’import total del cànon calculat per la durada de la concessió i amb el mateix venciment que el de la concessió o de qualsevol de les pròrrogues. Amb anterioritat, per poder presentar-se al concurs s’ha de dipositar una garantia equivalent al 2% del cost del projecte i si es resulta vencedor i adjudicatari, l’aval haurà de ser elevat al 5% del previst per a la construcció del recinte.

Entre altres coses, el comú d’Ordino es reserva el dret de rescatar la concessió totalment o parcialment abans de l’acabament del termini establert sempre que ho justifiquin circumstàncies sobrevingudes d’interès públic. Això sí, l’adjudicatari tindrà dret a indemnització econòmica pel lucre cessant corresponent al període restant de contracte fins a un màxim de dos anys.

De la seva banda, es garanteix a l’adjudicatari el reequilibri economicofinancer de la concessió quan per causes sobrevingudes no imputables al concessionari la concessió sofreixi alguna modificació que posi en dubte la seva viabilitat econòmica o quan concorri alguna de les causes assenyalades per la normativa aplicable.

Comentaris (11)

Trending