L'hospital va dur a terme diverses contractacions el 2014 saltant-se la legislació

Comentaris

L'hospital de Nostra Senyora de Meritxell.
L'hospital de Nostra Senyora de Meritxell.

El Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) que té en l’hospital Nostra Senyora de Meritxell el seu principal referent ha dut a terme diverses contractacions i adquisicions saltant-se la normativa vigent. Així ho posa de manifest el Tribunal de Comptes en el seu informe relatiu a l’exercici 2014 que ha estat recentment validat pel Consell General. En algun dels casos, l’organisme de control remarca que hi pot haver responsabilitat -civil, penal o administrativa- per haver-se apartat les adjudicacions del seguiment de la legislació. Les al·legacions presentades al seu dia pel SAAS no han fet canviar el parer de l’ens fiscalitzador, que ve a dir que són excuses de mal pagador. En global, les contractacions superen amb escreix el mig milió d’euros.

El primer dels retrets que fa el Tribunal de Comptes al SAAS és la compra d’una ambulància de segona mà per 55.000 euros sense concurrència pública ni tampoc que estigués previst enlloc. Diu l’organisme en el seu informe que “per contracte existent entre el SAAS i l’empresa Servei d’Ambulàncies de les Valls, la parapública disposava d’un dret preferent d’adquisició dels recursos mòbils destinats als serveis subcontractats i si aquests eren del seu interès i sempre previ peritatge. En ús d’aquesta clàusula, el SAAS ha adquirit 6 vehicles de serveis assistencials per un valor de 190.640 euros”. I hi afegeix que “un dels vehicles adquirits, per import de 55.000 euros, no consta que figurés entre els destinats als serveis subcontractats i sense que consti el peritatge referit anteriorment, pel que aquesta compra s’hauria fet sense respectar els principis de publicitat i concurrència” que requereix la normativa referent a la contractació pública.

Un altre dels casos seria referent al fet que es va contractar un servei de manteniment amb l’empresa Toshiba Medical Systems, per valor de 99.808 euros, per serveis la prestació dels quals s’inicià el primer de gener de 2014, no respectant els procediments i tramitacions que també reclama la legislació. En aquest sentit, el SAAS es va justificar assegurant que hi havia un error en les dates. L’afer més voluminós quant al cost és el referent a l’adjudicació de l’estudi de l’optimització del model organitzatiu no assistencial del SAAS. “L’entitat va adjudicar de forma directa a Arthur D. Little per valor de 300.000 euros, després d’haver consultat amb tres empreses especialitzades.” 

L’òrgan fiscalitzador ja deixa clar que “la contractació directa s’argumenta a l’expedient examinat per raó de la sensibilitat de les dades a tractar. Amb tot, la norma de contractació limita la contractació directa per raó del caràcter sensible de l’objecte del contracte a supòsits entre els quals no s’inclou l’argumentat pel SAAS. Igualment l’article 54 de la Llei de contractació pública reclama que es declari expressament el caràcter sensible o reservat del contracte i que es justifiqui en l’expedient, fets que no s’observen en la contractació fiscalitzada”. Per tot plegat “se’n conclou que s’haurien vulnerat els principis de publicitat i concurrència que ha de regir la contractació pública”.

Lligat a l’anterior adjudicació, el Tribunal de Comptes retreu al SAAS la contractació de l’estudi i posada en marxa dels fluxos financers per l’enfortiment del govern financer del sistema sanitari andorrà. “S’ha contractat directament a la Fundació Universitària del Bages -s’explica en l’informe de l’organisme de control- justificant aquest procediment en el caràcter sensible de les dades a tractar, així com l’experiència acreditada per la FUB i en especial la del seu gerent, en haver estat partícip en el procés de reforma del sistema sanitari andorrà, mitjançant l’elaboració del primer document de fluxos financers”. Tampoc en aquest cas la llei ho empara.

Sobre aquestes dues contractacions, el SAAS en va reiterar la defensa pel caràcter de sensibilitat, un extrem que mai va declarar, i remarcant que “totes dues adjudicacions han estat aprovades pel consell directiu del SAAS amb el corresponent informe favorable de la intervenció delegada de Govern”, amb la qual cosa el que fa és estendre la cadena de responsabilitats. En el cas de l’informe elaborat per Arthur D Little es recorda també que “es van demanar dos altres pressupostos que acompanyen l’expedient”.

El més greu

Si es té en compte el nivell de responsabilitat que s’atribueix, el cas més greu seria el referent al procés de licitació pública per un contracte de serveis d’assessorament tècnic i legal per al diagnòstic, avaluació i definició de l’abast d’un model d’eficiència energètica i manteniment de les instal·lacions hospitalàries. A grans trets, i segons s’explica en l’informe del Tribunal de Comptes, s’hauria convocat l’esmentada licitació per a uns treballs que s’havien de fer en dues fases. El preu de sortida de la primera de les fases era de 45.754 euros. La segona, lligada a la finalització de la primera, es retribuiria amb un màxim anual de 43.660 euros anuals més el 3,9% del cost del servei de gestió de manteniment i operació.

Per a la primera fase es van presentar dues firmes: una UTE formada per les empreses GESPRO i TestJG i l’empresa INZAMAC. Totes dues candidates van fer una proposta que, en la seva oferta econòmica, presentava una rebaixa del 15% respecte de l’inicialment previst. La quantitat que es demanava era exactament la mateixa: 38.889 euros. La comissió de control i avaluació tècnica va proposar, però, declarar desert el concurs argumentant que “les dues que es presenten fan una oferta equivalent i no és possible decantar-se per cap d’elles”, a banda que es donaven fets que invalidaven el procés.

Però la qüestió que retreu el Tribunal de Comptes és que es va acabar advertint que feines que s’haurien d’haver contractat en virtut d’aquell concurs ja s’estaven fent des d’abans d’acordar-se la licitació. I que les feia una de les empreses que es va acabar presentant al concurs. De fet, ja fos directament des d’INZAMAC o des de firmes del seu conglomerat empresarial es van facturar treballs diversos fins a un muntant de 43.500 euros. “De les factures presentades s’observa qie els imports han excedit els fixats pel contracte abans indicat així com els imports ofertats per aquesta companyia en la licitació que fou declarada deserta”.

Per tot plegat, i malgrat les excuses presentades pel SAAS, que res tenien a veure amb allò pel qual l’òrgan de control els estava amonestant -l’hospital venia a dir que és molt conscient de com és d’important l’eficiència energètica i, per tant, s’actua en conseqüència-, el Tribunal de Comptes conclou que “els fets detectats són susceptibles de generar responsabilitats” en relació amb la Llei general de les finances públiques. Responsabilitats que podrien derivar, fins i tot, en actuacions penals.

Comentaris

Trending