L’hospital va destinar 300.000 euros el 2017 a pagar consumicions del personal a la cafeteria

El Tribunal de Comptes continua denunciant que el SAAS abona primes que no estan regulades enlloc i lamenta que llogués uns consultoris mèdics sense fer cap mena de concurs públic

-
-

El Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) va abonar el 2017 uns 300.000 euros en despeses del personal a la cafeteria. Així ho denuncia el Tribunal de Comptes en el seu informe aprovat tot just ara i que ja ha tramès al Consell General. L’òrgan fiscalitzador posa de manifest tot un seguit d’anomalies, entre les quals ressalten, entre altres, el pagament de primes que no estan regulades enlloc o l’arrendament de locals sense fer cap procediment públic. També es lamenta que indemnitzés amb més diners del que pertocava un cap de servei després d’arribar a un acord amb la part afectada.

Segons l’informe del Tribunal de Comptes, “el SAAS paga el 50% i el 100%, en el supòsit d’estar de guàrdia, de les despeses de restauració dels empleats que ho desitgin a la cafeteria del centre”. En el cas del 2017, el total satisfet per aquest concepte va ser de 292.944 euros. A més, es van satisfer 22.136 euros en concepte de gratificacions al personal, entre les quals per jubilació. Aquestes retribucions no estan recollides en el reglament de personal ni aprovades pel consell directiu.

Hi ha altres conceptes i complements retributius que s’estan pagant i que tampoc no estan regulats en l’esmentat reglament. En aquest sentit, el Tribunal de Comptes ha detectat que el SAAS aplica conceptes retributius i complements, fins i tot a persones de nova incorporació, com ara el complement vinculat als ingressos d’activitat assistencial. La prima d’exclusivitat, les primes per projectes o el complement ‘ad personam’. En relació a l’activitat assistencial, “diferents persones que duen a terme activitat assistencial al SAAS perceben complements salarials consistents en una retribució percentual en funció dels ingressos que genera la seva activitat, la qual es situa en un interval del 20% al 100% sobre la facturació”.

El complement d’exclusivitat el “perceben directius i persones amb càrrec de responsabilitat que impedeix treballar a una altra empresa o autònomament”. La prima per projectes se “satisfà a persones per elaborar o col·laborar en projectes estratègics o de futur” i, finalment, i potser el més controvertit de tots, és aquell referit a persones concretes que se’ls abona la diferència entre el que percebien quan tenien una responsabilitat i el que haurien de cobrar quan retornen al seu lloc d’origen i d’inferior responsabilitat. No obstant, en el seu informe el Tribunal de Comptes no quantifica quants diners s’han abonat per aquests complements.

Acomiadament no ajustat i consultes mèdiques

Com s’ha dit, hi ha molts d’altres aspectes que l’ens de fiscalització de les entitats públiques també posa de relleu en relació amb el SAAS. Així, per exemple, una indemnització per acomiadament no ajustada al Codi de relacions laborals. Durant l’exercici 2017, el SAAS va rescindir el contracte a un cap de servei, havent convingut amb el treballador una indemnització que superava en 14.774 euros la que resultaria d’aplicar el que disposa l’article 90.1 del Codi de relacions laborals. El SAAS en cap cas va justificar aquest excés indegut.

Una altra anomalia seria el fet que el SAAS va arrendar consultoris mèdics a professionals per a que exercissin la seva activitat privada al centre hospitalari. Com que es tracta de béns públics, la utilització privada dels esmentats espais està òbviament sotmès a les regles de publicitat i concurrència, de conformitat amb el que disposa el Codi de l’administració. Però no va ser el cas. Al Tribunal de Comptes no li consta que “els referits principis s’hagin respectat en els contractes examinats. Cal indicar, així mateix, que s’ha donat als referits contractes la naturalesa jurídica de civil quan la naturalesa jurídica dels béns és de domini públic”.

Comentaris (11)

Trending