Govern limitarà via reglament els embargaments de salaris o similars que facin els saigs

La modificació legislativa que regula la tasca dels executors privats encomana a l’executiu que fixi uns criteris “objectius i unificats” per evitar la manca de proporcionalitat d’algunes decisions, denunciades fins i tot pel Raonador del Ciutadà

Logotip oficial de la Cambra de Saigs.
Logotip oficial de la Cambra de Saigs. ARXIU

La modificació de la llei del saig impulsarà un canvi que ha de permetre, a l’entendre dels grups parlamentaris, posar fi a una de les queixes més habituals sobre els executors de resolucions: el fet que en alguns casos actuen amb una certa manca de proporcionalitat i, a vegades, provocant problemes a nuclis familiars especialment vulnerables. El text, ja preparat per votar al ple, demanarà a Govern que s’implementin criteris “objectius i unificats” a l’hora d’embargar salaris i pensions. En canvi, no s’ha acceptat la proposta de Terceravia perquè puguin impulsar desnonaments.

La comissió de Justícia, Interior i Afers Institucionals del Consell General ha culminat el procés d’anàlisi de les esmenes presentades a la modificació de la llei del saig. Aquesta està enllestida i, si res s’estronca, es votarà a la pròxima sessió parlamentària, prevista per al dia 9 de juny. El treball dels grups ha acabat trobant un consens per transformar una de les propostes de modificació -l’única, de fet, que havia formulat la formació- elevada des dels socialdemòcrates. Aquesta demanava incorporar al projecte legislatiu una disposició final mitjançant la qual “s’encomana al Govern que, en el termini màxim de sis mesos, desenvolupi la normativa relativa a l’embargament, per tal d’establir criteris objectius que perfilin els imports subjectes a embargament”.

El ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, durant la compareixença.

Relacionat

Els saigs podran executar tots els expedients civils i administratius encallats a la Batllia

Al llarg de les reunions de la comissió, els diferents grups han acabat pactant un redactat més ampli, que ha estat acceptat per tots ells. I que va en la línia esgrimida des del PS, justament per donar respostes als avisos que havia fet en diferents ocasions el Raonador del Ciutadà en aquest sentit. Així, la llei definitiva, a través de la seva disposició final setena, estableix una encomanda a l’executiu. En el termini màxim d’un any i “previ informe no vinculant de la Cambra de Saigs”, haurà d’aprovar un reglament que desenvolupi l’article 8 de la Llei d’embargament -és a dir, el que fa referència als salaris i altres rendes periòdiques-. Aquesta normativa haurà d’establir “criteris objectius i unificats en la pràctica de l’embargament aplicables a tots els saigs”.

A banda, aquesta disposició efectua un altre encàrrec a Govern: que estudiï els canvis legislatius que caldria impulsar per tal d’agilitzar el procediment especial d’arrendament previst al Codi de Procediment Civil. En canvi, en aquest àmbit, no s’han acceptat les esmenes que havia presentat Terceravia, que apostava per habilitar els saigs per fer desnonaments en cas de lloguers impagats.

El conseller general de Terceravia+UL, Joan Carles Camp.

Relacionat

Terceravia vol que els saigs puguin instar a desnonaments en cas de lloguers impagats

Un altre canvi rellevant en l’articulat és el que fa referència a la disposició final primera, que en aquest cas afecta la Caixa Andorrana de Seguretat Social. Així, s’especifica que “ha de col·laborar amb l’administració de Justícia i amb els saigs per facilitar la tramitació dels procediments d’execució”. Per això, haurà de “lliurar la informació requerida en relació amb la situació de la persona objecte del procediment d’execució en el termini màxim de quinze dies hàbils a comptar de la data del requeriment”.

Comentaris (3)

Trending