Les empreses que fan transport de fons hauran de disposar d’una assegurança mínima de dos milions

Els grups parlamentaris perfilen la proposició de llei que ha de regular la seguretat privada, que posarà accent en la formació permanent i que, entre altres coses, dóna per primer cop un encaix legal a la figura del detectiu

Un furgó de transport de fons.
Un furgó de transport de fons. ARXIU

Les empreses de seguretat que assumeixen el transport i protecció de fons hauran de disposar, per norma general, d’una assegurança per una quantia mínima de dos milions d’euros per poder cobrir possibles compensacions derivades de furts o altres contingències. Aquest és un dels elements que gairebé amb tota seguretat s’introduiran a la futura Llei de seguretat privada. Els diferents grups parlamentaris han presentat les seves esmenes i ben aviat ha d’iniciar-se el treball en comissió.

Una de les esmenes més rellevants que introdueixen conjuntament les tres formacions que donen suport al Govern i que, al seu torn, són les que van promoure la proposició legislativa fa referència al servei de transport de seguretat. En concret, als dispositius de seguretat que han de tenir les empreses de seguretat que assumeixen el transport i protecció de fons. S’afegeix un requisit no contemplat fins ara i que seria que “les empreses de seguretat, quan no es tracta de l’empresa amb vigilància pròpia, hauran de disposar d'una assegurança per un import mínim de 2.000.000 euros destinada a cobrir les eventuals indemnitzacions en cas de furt o robatori dels fons o valors”.

La coalició governamental ha presentat disset esmenes a l’articulat de la proposició de llei; els socialdemòcrates n’han subscrit 24 

La coalició governamental ha presentat disset esmenes a l’articulat, algunes d’elles per donar una cobertura internacional a l’activitat que es pretén regular, d’altres per donar coherència al text i encara finalment algunes poques per resoldre algun error. Una de les esmenes de fons de més calat té a veure amb aspectes de seguretat relacionats amb el port d’arma. Així, es donen atribucions al director de seguretat per poder retirar l’arma i qualsevol altre mitjà de defensa i la documentació respectiva determinats casos.

“El personal de seguretat que utilitza armes de foc i/o mitjans de defensa ha d'estar en les condicions físiques, psíquiques i sensorials adequades per dur a terme les funcions inherents al lloc de treball” i en cas contrari ho han de comunicar. Alhora, “Si hi ha incidències, símptomes o indicis suficients per creure que els ha sobrevingut algun problema físic, psíquic o sensorial que pot afectar negativament o que els pot fer no aptes per a l’activitat que han de desenvolupar, o que pugui posar en perill la seva integritat física o la d’altri” és quan el director de seguretat de la companyia pot actuar d’ofici. Si retira l’arma o els mitjans de defensa ho ha de comunicat ràpidament al director de la policia.

‘XOC’ AMB EL PS

Algunes de les esmenes de Demòcrates, Liberals i Ciutadans Compromesos (CC) xoquen directament amb les que fa el grup socialdemòcrata. Així, el PS considera que els reglaments que deriven de la llei, que la proposició original preveu que s’hagin de desenvolupar en un any, n’hi ha prou amb sis mesos perquè hagin d’estar a punt. Per contra, la coalició governamental demana allargar el termini fins a divuit mesos.

El PS considera que amb sis mesos, les empreses de seguretat tenen marge suficient per adaptar-se a la futura llei una vegada entri en vigor. Per contra, Demòcrates, Liberals i CC fixen en deu anys el marge perquè aquells vigilants de seguretat que ja ho siguin en entrar la llei en vigència puguin adquirir tota la formació que es requereix a partir del nou marc legal

Més terminis. El PS considera que amb sis mesos, les empreses de seguretat tenen marge suficient per adaptar-se a la futura llei una vegada entri en vigor. Per contra, i via esmena, Demòcrates, Liberals i CC fixen en deu anys el marge perquè aquells vigilants de seguretat que ja ho siguin en entrar la llei en vigència puguin adquirir tota la formació que es requereix a partir del nou marc legal. Els grups que donen suport al Govern deixen clar que les formacions no només s’hauran de seguir, sinó també superar. I estableixen que les autoritzacions dels agents de seguretat privada s’hagin de renovar cada deu anys.

La proposició original fixa que fins a un termini de tres anys després de deixar el cos de policia, qualsevol que hagi estat integrant d’aquell departament pugui esdevenir vigilant de seguretat privada sense fer cap mena de formació especial. El PS considera que és massa temps, que només es pot mantenir aquesta excepció durant un termini d’un any.   

Els socialdemòcrates han presentat un total de 24 esmenes a l’articulat de la proposició de llei. Moltes d’elles fan referència al fet que per al PS és molt important que les empreses de seguretat puguin disposar d’un local aliè o propi perquè els seus empleats puguin fer pràctiques de tir. També que hagin de tenir un instal·lació reglamentada per dipositat i custodiat les armes i les municions.

En aquest marc, una de les esmenes socialdemòcrates estableix que “el cos de policia ha d’inspeccionar almenys dos cops a l’any els diferents dipòsits d’armes i de municions i ha d’organitzar, en locals propis o convinguts, pràctiques de tir per al personal autoritzat i ha de revisar les seves armes”.

Comentaris (1)

Trending