Govern considera un greuge comparatiu indemnitzar les víctimes de violència de gènere

L’executiu assegura que la protecció de les afectades o afectats per delictes de naturalesa domèstica està garantida però que no es pot exigir la responsabilitat civil subsidiària de l’Estat

Comentaris

-
-
El Govern considera que indemnitzar les víctimes de violència de gènere o domèstica quan no ho puguin fer o no ho vulguin fer els agressors condemnats per sentència ferma seria un greuge comparatiu respecte de les víctimes d’altres delictes que tampoc no rebin les compensacions establertes pels tribunals. Per això Andorra manté activada una reserva en el marc del Conveni d’Istanbul -sobre prevenció i lluita contra la violència envers les dones i la violència domèstica- per la qual el Principat declina fer-se càrrec de les esmentades indemnitzacions tal i com el conveni europeu fixa.

El conveni del Consell d’Europa, però, no s’ha de ratificar totalment. Es poden deixar obligacions fora del compliment aplicant les denominades esmenes. És a dir, quan se signa un conveni europeu, l’Estat contractant deixa clar, sempre que l’acord ho permeti, quins són aquells preceptes, aquelles obligacions, que no vol o no pot assumir. El Conveni del Consell d’Europa sobre prevenció i lluita contra la violència envers les dones i la violència domèstica, conegut com a Conveni d’Istanbul, va ser ratificat per Andorra l’11 d’agost del 2014. 

Ja llavors el Principat va fer una reserva en l’article 30.2 del conveni, que tracta la indemnització que hagi determinat un tribunal i que han de rebre les víctimes de violència per part de l’autor del delicte. Malgrat que l’autor reconegut pels tribunals sigui a priori l’únic responsable civil per la comissió del delicte, el conveni obre la porta a què sigui l’Estat qui afronti la indemnització quan el culpable no vulgui o no pugui fer-ho. El 2014 es va fer la reserva i ara s’ha tornat a renovar aquella excepció. És a dir, l’Estat andorrà, a diferència d’altres estats, no es fa càrrec de les compensacions.

Aquest fet ha aixecat la indignació de diversos col·lectius de l’àmbit social i feminista davant l’evident preconització de l’administració del suport que fa a les víctimes de violència de gènere i de l’ocupació i preocupació del Govern sobre la matèria. L’executiu, davant la publicació al Butlletí del Consell General de la renovació de la reserva, ha justificat aquest dijous la seva decisió recordant que “el dret intern no regula la responsabilitat civil subsidiària de l’Estat en cap tipus de delicte o contravenció i per tant, es produiria un greuge comparatiu, en el supòsit de ratificació d’aquest article, pel que fa a víctimes d’altres delictes que no perceben indemnització per la incapacitat econòmica de l’autor del delicte”.

No obstant això. el Govern s’ha refermat en el fet que la protecció de les víctimes de violència de gènere i domèstica en l’àmbit social, econòmic, psicològic i judicial està garantida en tots els seus aspecte”. Això és així, manté l’executiu, mitjançant la legislació i la Guia de Col·laboració en casos de violència de gènere i domèstica, que inclou els protocols d’actuació de tots els departaments implicats, aprovada per la Comissió Nacional de Prevenció de Violència de Gènere i Domèstica, sense perjudici de les accions concretes establertes en el pla de treball individualitzat més adient per cadascuna de les víctimes.

Segons el Govern, mantenir la reserva no comporta en cap cas una falta d’assistència del Govern envers les víctimes de violència de gènere o domèstica, ja que Andorra compta amb un seguit de mecanismes que protegeixen les dones” i que passen, quant a la l’atenció integral a les dones víctimes de la violència de gènere, per allò que està regulat en la Llei de serveis socials i sociosanitaris i la Llei per a l’eradicació de la violència de gènere i la violència domèstica, a través del Servei d’Atenció a Víctimes de Violència de Gènere.Punts de l’atenció integral a les dones víctimes de violència de gènere

L’atenció integral abasta l’assistència social, psicològica i jurídica i constitueix una prestació tècnica de suport garantida i gratuïta que forma part de la Cartera de Serveis Socials i Sociosanitaris. Així es recull al decret de 7-6-2017, pel qual s’aprova el Reglament regulador de les prestacions tècniques i tecnològiques de serveis socials i sociosanitaris, i de la Cartera de serveis socials i sociosanitaris.

Concretament, l’assistència social inclou accions adreçades a:

- Oferir acolliment, informació, assessorament i acompanyament.

- Facilitar un entorn segur a la víctima i a menors al seu càrrec a través d’ingressos en recursos d’acollida.

- Treball socioeducatiu que compren la informació, l’orientació, l’assessorament, l’assistència i la recuperació.

- Garantir la cobertura de les necessitats bàsiques de la dona i dels seus fills i filles.

El Servei d’Atenció a Víctimes de Violència de Gènere gestiona la tramitació dels ajuts socials a favor de les víctimes d’acord amb el decret de 3-7-2019, pel qual s’aprova el Reglament de les prestacions econòmiques dels serveis socials i sociosanitaris.

Les dones víctimes de violència de gènere i els seus fills i filles a càrrec tenen accés als ajuts econòmics, així com d’altres despeses necessàries dins del procés de recuperació de la violència. 

Comentaris (4)

Trending