Els colliters s’asseguren un pagament fixe pel tabac al marge del que importin els fabricants

Els pagesos firmen un nou contracte amb la indústria tabaquera que elimina, des d’ara, l’abonament que tradicionalment es feia al juliol; té una durada indefinida però és denunciable per les parts

Un camp de tabac a la capital avui mateix.
Un camp de tabac a la capital avui mateix.
Els colliters de tabac percebran un pagament anual fixe amb independència de les importacions que efectuïn els fabricants. A més a més, hi haurà una extrapaga, si escau, en funció de les esmentades importacions que fa la indústria tabaquera. Fins ara els pagesos productors de tabac rebien tres abonaments l’any, però sempre condicionats al rendiment de les fàbriques. Colliters i fabricants han firmat un nou contracte de durada indefinida però que serà denunciable per les parts tot i que, de fet, durant els tres primers anys del nou pacte aquest és intocable.

Feia més de dos anys que els rectors de l’Associació de Pagesos i Ramaders (APRA) estaven treballant en l’elaboració d’un nou contracte amb els fabricants de productes de tabac. El febrer passat es va deixar pràcticament embastada l’entesa i ha estat els darrers dies de juny quan es va acabar de firmar. Així s’hauria explicat en una reunió celebrada fa encara no dues setmanes, convocada per la junta de l’APRA i que tenia com a únic objectiu exposar les condicions del nou contracte que dóna un valor fix a la collita.

Amb el nou acord, signat a final de juny, hi haurà dos pagaments: un de fixe el maig i un altre en funció de les importacions, si escau, el gener següent; se suprimeix l’abonament del juliol

Des del 1999 que els colliters cobraven en funció de les importacions realitzades pels industrials, i encara que s’havien anat fent modificacions al contracte, el tabac espalillat importat continuava essent la referència. La caiguda de les vendes havia alertat els pagesos, que veien perillar els pagaments. De fet, els darrers exercicis, la regularització que es feia a final d’any ja sortia negativa per als colliters, d’aquí que s’hagi buscat una altra fórmula partint de les quantitats, que el sector manté tancades a pany i forrellat, que s’estaven cobrant fins ara.

En essència, el nou contracte estableix un pagament fix al cap de 30 dies d’haver entregat la collita. Això s’escau, normalment, cap al mes de maig. La quantitat fixa és exactament la mateixa que els colliters percebien fins ara al mateix moment, és a dir al mes de maig, a mode de bestreta. Posteriorment, el pacte ara rubricat, estableix un segon pagament, a realitzar pels fabricants durant el gener, en funció de les importacions fetes de l’1 de gener al 31 de desembre de l’any anterior.

Aquesta segona paga, anomenada extraquota segons les fonts del sector consultades assistents a la reunió informativa, és l'import resultant de multiplicar el tabac espalitllat importat entre l’1 de gener i el 31 de desembre de cada any natural -ambdues dates incloses- pels preus dels diferents tipus de tabac. Si aquest càlcul dóna una xifra superior al valor fix abonat el maig anterior, els industrials abonen la diferència als pagesos. Si la xifra fos inferior, circumstància que fins ara no ha passat però que vista la reculada de les vendes podria arribar a succeir, en passar a ser ara el que abans era una aportació acompte un import fixe, aquest ja no es toca.

L’entesa, que s’estava gestant des de feia més de dos anys, i que ja s’aplica en relació a la collita de l’any passat garanteix la venda del tabac que es planti els anys 2020, 2021 i 2022

Què notarà el colliter? Doncs d’entrada que aquest juliol no cobrarà la paga que fins ara es cobrava. Forma part de l’acord. Aquest abonament intermedi s’ha suprimit. Fins ara, els fabricants pagaven una bestreta al maig -la quantitat que ara s’ha consolidat com a fixa-, al juliol feien un segon pagament en funció de com havien anat les importacions durant el primer semestre, i al gener següent es regularitzava una vegada comprovada l’evolució del tabac importat durant tot l’any. Durant molt temps, la suma del pagament del maig i el juliol era inferior als càlculs per tot l’any i, per tant, al gener encara s’afegia un tercer i petit abonament. 

Els dos darrers exercicis, però, la suma de maig i juliol superava el càlcul a partir de les importacions realitzades per la indústria durant l’any i, llavors, en lloc de rebre una petita paga el gener, el que es feia era descomptar la quantitat a regularitzar en l’abonament del juliol següent. El nou règim de pagament ja s’ha acordat aplicar-lo per la collita del 2018, és a dir, la que es va vendre la passada Setmana Santa, i en conseqüència, i com s’ha dit, aquest juliol ja no ha hagut el segon abonament. Ara només hi haurà dos pagaments que habitualment coincidiran en els mesos de maig i de gener.

Vigència i assumpció de tasques

La durada del contracte és indefinida si bé existeix la possibilitat de reclamar-ne la seva resolució. La denúncia del contracte, que obliga les parts a renegociar-lo, s’ha de comunicar amb una antel·lació de dues collites. De fet, s’ha establert una moratòria de dos anys, ampliable a un tercer a petició de l’APRA, durant els quals el contracte serà intocable. Per tant, tal i com els colliters haurien estat informats, “queda garantida la venda de les collites de tabac dels anys 2020, 2021 i 2022” més enllà de la que ja està plantada ara.

L’associació de pagesos va celebrar fa uns dies una reunió informativa en què es van exposar les noves condicions, que van ser acollides positivament de forma majoritària

El contracte, el nou, també contempla una altra modificació molt interessant per als colliters respecte dels pactes establerts fins ara. És la que fa referència a les taxes imposades pel Govern. Qualsevol increment fins al 6,5% l’assumien totalment els fabricants. A partir d’aquest percentatge, el que en passés s’imputava a raó del 50% per a colliters i per a fabricants. Posant un exemple real: si el Govern decidia apujar la taxa del tabac un 6,5%, la repercussió era tota per als industrials. Si l’augment, però, era del 10%, els fabricants n’assumien un 8,25% (el 6,5% més el 50% del 3,5% restant) i els pagesos -actualment hi ha uns 440 colliters al Principat- es feien càrrec de l’1,75% restant (és a dir, l’altre 50% del 3,5% que va del 6,5% al 10%). 

La modificació que s’ha introduït amb el nou contracte fa que dels increments que superin el 6,5%, els colliters només n’hagin d’assumir un 25%. Per tant, i seguint l’exemple darrer posat, el d’un augment tributari del 10%, els fabricants n’acabarien suport el 9,125% i els pagesos tan sols el 0,875. La rebaixa és molt considerable, segons les fonts del sector consultades. I suposa un estalvi molt considerable cada cop que l’executiu decideixi aplicar un increment de taxes. En general, segons les fonts, el nou contracte, que va ser explicat en presència d’unes dues-centes persones, ha estat molt ben rebut. 

Per aquells que no van acudir a la reunió informativa, l’APRA hauria començat a enviar una circular explicant els principals elements del nou contracte. En aquest document s’explica també que l’associació de pagesos es dóna un any per elaborar i aprovar el reglament en què s’han d’explicitar tots aquells aspectes lligats a la gestió de les quotes del tabac per garantir el correcte funcionament del sistema. 

 

Etiquetes

Comentaris (2)

Trending