Els funcionaris també es podran acollir a la prestació per quedar-se a casa amb els fills confinats

La retribució corresponent a aquest permís extraordinari no pot superar el salari mínim interprofessional i comprèn els complements d’antiguitat

Una imatge de l'edifici administratiu de Prat de la Creu.
Una imatge de l'edifici administratiu de Prat de la Creu. Toni Solanelles

La prestació equivalent al salari mínim per poder absentar-se de la feina per tenir cura d’un fill menor de 14 anys o afectat d’alguna discapacitat s’estén també als treballadors de l’administració general. Fins ara, aquest ajut estava reconegut, després d’haver estat reactivat, per als assalariats i els treballadors per compte pròpia. Vista la situació actual de la pandèmia, i tenint en compte que no tots els funcionaris poden fer teletreball, s’ha ampliat la casuística.

El personal de l’administració general que no tingui l’autorització de la seva direcció per fer les seves tasques mitjançant el teletreball pot obtenir un permís administratiu extraordinari per tenir cura de menors de catorze anys o de persones amb discapacitat a càrrec sobre els quals l’autoritat sanitària ha adoptat l’aïllament per ser positius o contactes d’un positiu.

Un avi amb el seu net.

Relacionat

Padrins denuncien que Govern els ‘força’ a tenir cura d’infants contagiats amb el perill que suposa

Segons que s’estableix en un decret publicat aquest dilluns, per gaudir d’aquest permís administratiu, els dos progenitors o assimilats s’han de trobar en la mateixa circumstància, o s’ha de tractar de famílies monoparentals. En el primer cas, es pot acollir a la mesura només un dels progenitors o assimilats, o ambdós en règim de torns, que han de ser per jornades senceres de treball. La durada del permís correspon únicament al període en què el treballador ha de romandre al domicili seguint allò que hagi decretat l’autoritat sanitari respecte el menor.

La retribució corresponent a aquest permís extraordinari no pot superar el salari mínim interprofessional. Aquesta retribució, fixa el decret, comprèn els complements d’antiguitat i els complements personals d’antiguitat meritats amb anterioritat més la quantitat necessària fins a arribar al topall esmentat o al proporcional que correspongui. El temps d’absència en virtut d’aquest permís no es descompta del còmput per a les vacances del personal, ni afecta el complement d’antiguitat futur. La paga extraordinària del mes de desembre es calcula tenint en compte l’import efectivament cobrat pel treballador durant aquest període.

Comentaris (5)

Trending