El Superior pica el crostó a Govern per la falta de motivació de la resolució d’un concurs públic

El tribunal obliga l’executiu a valorar de nou les ofertes presentades per dirigir el sistema de prevenció de riscos laborals de l’administració, ja que no es van justificar de forma correcta els criteris de valoració de les propostes presentades

fa
fa Altaveu

El Govern haurà de tornar a analitzar i valorar les ofertes que, a finals del 2017, es van presentar per dirigir el sistema de gestió de prevenció de riscos laborals a l’administració. Així li ha ordenat el Superior, que ha acceptat la demanda de dues empreses que van presentar-se conjuntament al concurs i que consideraven arbitraris com s’havia fet la puntuació de les respectives propostes. El tribunal ha acceptat el recurs, després d’un primer refús a la Batllia.

El cas arrenca a finals del 2017. El Govern va licitar el concurs per contractar el servei de prevenció aliè que havia de servir per controlar el sistema de gestió de prevenció de riscos laborals implantat a l’administració. El mes de desembre es va adjudicar l’encàrrec, dividit en dos lots, per un import total de 87.500 euros, a una única empresa.

El concurs impugnat es va adjudicar el desembre del 2017 i, des de llavors, dues empreses que hi van concórrer conjuntament han dut la resolució a la justicia perquè entenien que es van emprar criteris de valoració no explicats al plec de bases

A la licitació s’havien presentat dues altres societats, en forma d’UTE. No hi van estar d’acord amb la decisió i van iniciar el procediment judicial. El principal retret que feien era que s’havien emprat criteris de valoració diferents segons l’apartat a valorar i que això no s’havia especificat en el plec de bases. La Batllia va desestimar la demanda, resolució que totes dues licitants van recórrer davant el Superior.

I, ara, aquest tribunal els ha donat la raó. En la sentència s’explica que a l’hora de valorar les ofertes s’analitzarien quatre aspectes. El primer, l’oferta econòmica, amb una ponderació sobre el total de la nota final del 40%; el segon, l’experiència prèvia de l’empresa (20%); el tercer, la metodologia de treball (30%); i, per últim, propostes complementàries incloses en l’oferta (10%).

Les empreses demandants es queixaven que a l’hora de valorar les ofertes no s’havia emprat el mateix criteri en cada apartat. Així, en el cas del preu, es van assignar 10 punts a la de cost més baix, i les altres es van avaluar traient un punt per cada 5% de diferència. En canvi, en altres apartats la reducció de puntuació es va fer amb percentatges diferents, del 10% en la composició de l’equip assignat o del 20% per valorar els treballs previs.

A l’hora d’analitzar el cas, el Superior es fixa en una sentència anterior, vinculada al contracte per a la prestació de serveis de vigilància a l’edifici administratiu. Ja llavors es va indicar que “l’administració disposa, en el procediment de concurs, d’un ampli marge d’apreciació a l’hora de determinar quina proposta resulta més avantatjosa o convenient” però que “per tal d’evitar qualsevol risc d’arbitrarietat, aquest marge interpretatiu ha de partir d’unes fórmules de valoració de les ofertes que siguin el més objectives possible, les quals s’han de predeterminar precisament en els plecs de clàusules administratives”. Cal, indicava la resolució, que s’evitin “fórmules vagues o excessivament àmplies, de manera que s’impedeixi una decisió basada en el pur subjectivisme”.

La sentència admet que quan es valora una oferta es poden utilitzar diferents opcions però sempre convenient motivades, fet que no succeeix en aquesta ocasió

Els magistrats apunten que en aquest cas “no es dedueix de l’informe d’adjudicació per què s’opta per fixar en un 5% de diferència -i no un altre percentatge- per deduir un punt en el criteri de l’oferta econòmica”. S’admet que “l’òrgan d’adjudicació pot optar per diferents opcions, sense contrariar les estipulacions dels plecs, però sigui quina sigui la que triï, aquesta ha de venir convenientment motivada, molt especialment en aquest cas en què els plecs formulen els criteris d’adjudicació de forma molt àmplia”.

Per això, s’entén que s’ha d’estimar de forma parcial el recurs. Ara bé, no s’accepta totalment. Els demandants volien que se’ls adjudiqués directament el contracte, però el Superior entén que “no consten en les actuacions suficients elements de judici que permetin concloure que l’adjudicació havia de ser efectuada en favor de la UTE”. Així doncs, el que es fa és “acordar la retroacció del procediment a fi de que es dicti una nova resolució degudament motivada”.

Comentaris (3)

Trending