Els mediadors podran intervenir en les negociacions de convenis col·lectius en cas de conflictes

La persona mediadora ha de facilitar el diàleg i promoure la comprensió entre les parts, assistint-les a l’efecte d’establir un procés que ajudi a cercar solucions durant el procés

DEPENDÈNCIES DE MEDIACIÓ FAMILIAR I JUDICIAL A LA SEU DE LA JUSTÍCIA, A ANDORRA LA VELLA.
DEPENDÈNCIES DE MEDIACIÓ FAMILIAR I JUDICIAL A LA SEU DE LA JUSTÍCIA, A ANDORRA LA VELLA. ALTAVEU

Govern ha aprovat aquest dimecres el Reglament de la figura del mediador en el marc de la negociació col·lectiva. El text ja ha estat compartit amb els membres del Consell Econòmic i Social (CES), que l’han valorat positivament. Amb el reglament, el mediador podrà intervenir, per exemple, en cas de conflicte en les negociacions dels convenis col·lectius

El reglament regula els requisits que s’han de complir per adquirir la condició de mediador en el marc de la negociació col·lectiva, així com els principis, els deures i les funcions que han de respectar les persones mediadores quan actuïn en l’àmbit referit.

Al text s’estableix que les persones que figurin inscrites al Registre de mediadors poden sol·licitar al ministeri competent en matèria de treball, prèvia sol·licitud al Servei de Tràmits de Govern, la seva incorporació a la relació de les persones mediadores en el marc de la negociació col·lectiva. Aquesta relació de persones mediadores es publicarà en la web del ministeri competent en matèria de treball o en un altre mitjà d’informació i de difusió electrònica o similar.

Els principis aplicables a la mediació en el marc de la negociació col·lectiva són els previstos a la Llei de mediació i a la normativa que la desenvolupa, i es detallen en aquest reglament els deures que la persona mediadora ha de complir durant el procés de mediació en el marc de la negociació col·lectiva; com ara el fet d’exercir la seva funció amb independència, imparcialitat i neutralitat.

També se’n desenvolupen les funcions i la responsabilitat, destacant el fet que la persona mediadora ha de facilitar el diàleg i promoure la comprensió entre les parts, assistint-les a l’efecte d’establir un procés que ajudi a cercar solucions durant el procés de negociació.

La persona mediadora també ha de vetllar perquè les parts prenguin les seves pròpies decisions i tinguin la informació i l’assessorament suficients per assolir acords d’una manera lliure i conscient.

La Llei 3/2018, del 22 de març, de mediació i la Llei 31/2018, del 6 de desembre, de relacions laborals, reconeixen la importància del mecanisme de mediació. A més, els textos legals preveuen que en els convenis col·lectius sectorials i intersectorials i en els acords col·lectius sectorials, així com en els acords i els convenis col·lectius d’empresa, es pugui designar un mediador perquè pugui proposar a les parts solucions eventuals a les qüestions plantejades.

 

Etiquetes

Comentaris

Trending