Preocupació al Consell perquè les institucions públiques 'passen' del Tribunal de Comptes

Comentaris

Preocupació al Consell perquè les institucions públiques \'passen\' del Tribunal de Comptes
Preocupació al Consell perquè les institucions públiques \'passen\' del Tribunal de Comptes

La comissió legislativa de Finances i Pressupost està preocupada pel poc cas que fan moltes de les entitats i institucions públiques del país al Tribunal de Comptes. En l’informe elaborat per l’esmentat òrgan parlamentari sobre les fiscalitzacions dutes a terme per l’ens de control relatives a l’any 2014 s’insisteix en què “moltes de les entitats auditades segueixen sense donar compliment a les reserves formulades reiteradament pel Tribunal de Comptes”.

Entre altres coses, l’informe del Consell General remarca per exemple el fet que el Govern estigui retribuint funcionaris per conceptes que no estan regulats normativament o que la CASS també abona remuneracions en espècie que tampoc estan emparades legalment. També es posa de relleu “la inadequació de la naturalesa jurídica del Centre de Tractament de Residus d’Andorra (Ctrasa) o el fet que no s’hagin fiscalitzat els comptes de l’INAF de l’any 2014 perquè no els va lliurar quan tocava. De fet, moltes de les entitats que han de ser auditades incompleixen els terminis de presentació de la documentació. Però no amb el desgavell mostrat el darrer exercici pel supervisor financer.

La comissió de Finances “insta a tos i a cadascun dels organismes fiscalitzats que, en el termini més breu possible, regularitzin les seves situacions, d’acord amb les observacions i amb les recomanacions descrites en els informes elaborats pel Tribunal de Comptes”. Entre les observacions formulades i que es van reiterant any rere any, l’organisme parlamentari exposa en el seu informe que “la majoria de les entitats auditades no efectuen un seguiment pressupostari ajustat a la Llei general de les finances públiques i al pla general de comptabilitat pública”.

També s’insisteix en què “en algunes entitats s’han detectat pagaments realitzats amb targeta de crèdit que, si bé són objecte d’una regularització a posteriori, no han seguit en el moment d’efectuar-se el procediment i les fases previstes” en la legislació. Vista la dificultat que hi ha per adequar l’ús de la targeta al que marca la llei, la comissió “recomana l’adopció d’un procediment per la utilització d’aquests sistemes de pagament que s’ajusti a les previsions legals”.

Fa els retrets al Govern per pagar complements no establerts formalment -tot constant que l’executiu voldria resoldre aquestes anomalies amb la modificació de la Llei de funció pública- i a la CASS pels abonaments amb espècies que du a terme. I “recomana que s’impulsi un canvi normatiu amb l’objectiu d’adequar el marc normatiu de Ctrasa” perquè a parer de l’organisme parlamentari la inadequació de la naturalesa jurídica de la societat que gestiona el forn incinerador “i la seva propietat pública impedeixen a l’executiu exercir el control sobre la societat així com sobre els seus propis serveis o altres instruments de gestió directa i, per tant, no li és possible acomodar unilateralment les prestacions principals i les accessòries de la societat ni les contraprestacions a satisfer”.

Quant als comuns, més enllà de recordar que “persisteixen alguns romanents de transferència no aplicats, que provenen de consolats anteriors”, es constata que el 2014 totes les corporacions parroquials estaven dins els límits d’endeutament. No obstant, “tant al comú de la Massana com al de Canillo, no es compleix amb la càrrega financera”. Finalment, l’INAF no és l’única entitat que no ha pogut auditar els comptes el Tribunal de Comptes perquè no va lliurar la documentació fins al gener d’aquest 2016. “A la data de redacció de la present memòria, encara no s’havia rebut la liquidació de comptes del Fòrum Nacional de la Joventut d’Andorra corresponents als exercicis 2013 i 2014.”

Comentaris

Trending