El Govern canviarà la llei d’urbanisme per regularitzar diversos edificis al Pas de la Casa

Via el pressupost, s’ampliarà l’excepció vigent per a la urbanització de Sant Pere a altres immobles que també van ser construïts prèviament a l’aprovació de la normativa en sòl comunal i, per tant, ara no urbanitzable

El plànol amb els nous edificis inclosos en l'excepció.
El plànol amb els nous edificis inclosos en l'excepció.

El Govern vol fer un canvi legislatiu per ampliar l’excepció que, en el seu dia, es va fer amb la urbanització de Sant Pere, al Pas de la Casa. Els immobles d’aquella zona van ser construïts prèviament a l’aprovació la llei d’urbanisme en terrenys en els quals, ara, no es podria edificar. Llavors, en van quedar fora diversos immobles i, ara, se’ls vol fer entrar. L’executiu considera que la modificació, que s’impulsarà via el projecte de pressupost, és necessària per donar seguretat jurídica als seus propietaris.

El canvi es vehicularà, sempre pendent de la tramitació parlamentària, a través d’una disposició final de la part dispositiva dels comptes. Més concretament, la setzena. Amb ella es modifica la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme, aprovada l’any 2000. Aquesta, en el seu article 38 establia quins terrenys no poden ser urbanitzats, i en l’apartat 2 deixa clar que “constitueixen sòl no urbanitzable tots els terrenys dels comuns i dels quarts”.

I, justament, ja llavors les parcel·les de la urbanització de la població fronterera es trobaven en aquesta situació. Amb un petit problema: ja hi ha edificis construïts. Els projectes havien estat autoritzats degudament anys abans. Per això, la disposició final tercera de la llei del sòl, “amb un criteri de prudència i ponderació” va introduir una excepció amb aquests immobles. Se’ls dotava, així, de “seguretat jurídica” a la vegada que s’evitaven “els greus perjudicis que hauria significat situar els esmentats edificis en règim de fora d'ordenació”.

El problema ha sorgit posteriorment. S’ha constatat que la dita disposició no va incloure “alguns pocs edificis preexistents en proximitat del Pas de la Casa”. Aquests no formen part de la urbanització de Sant Pere però, pel Govern, “responen a una casuística similar”. I, ara mateix, estarien fora de normativa, per culpa “d’un error” que, ara, es vol “corregir”.

I això es farà via la disposició final setzena del pressupost que “ampliarà l’abast de l’esmentada excepció als edificis existents en la zona del Cap del Port d’Envalira”. El projecte legislatiu inclou un plànol que deixa clar quins immobles es beneficiaran d’aquesta mesura.

Comentaris (5)

Trending