Més de quatre milions d’euros i dotze mesos d’obres per assegurar definitivament la Portalada

La fase principal dels treballs ha de servir per consolidar la zona que queda sota la carretera i construir un mur de 150 metres paral·lel a la CG-1 i un altre a la parcel·la de la deixalleria

Actuacions previstes en la primera fase.
Actuacions previstes en la primera fase.
Els tècnics que han redactat el projecte de protecció de la zona de la Portalada davant el risc de caigudes de rocs derivades de l’esllavissada del 10 d’agost de l’any passat quantifiquen en 4,4 milions d’euros el cost dels treballs que s’haurien de fer per assegurar l’indret en una primera fase, que és la que es podria qualificar de principal. L’obra s’hauria de poder realitzar, si no apareixen qüestions de causa major, en dotze mesos, que contemplen quatre eventuals setmanes d’aturada (per tant un mes) per inclemències meteorològiques que impedeixin operar a la zona.

Els redactors del projecte consideren que el risc de noves purgues es manté, i que hi podria haver un moment que el forat excavat al seu dia no tingués la capacitat de continuar absorbint material i aquest acabés anant a parar a la carretera, per això consideren que les actuacions dissenyades s’han de fer tan aviat com sigui possible. També creuen els tècnics de l’empresa Euroconsult que és imprescindible mantenir els treballs d’auscultació de la muntanya, que han permès veure al mil·límetre els seus moviments d’ençà del moviment primari de l’estiu passat.

Les empreses que vulguin optar a adjudicar-se els treballs ara licitats tenen de marge fins al 4 d’abril per presentar les seves ofertes al servei de Tràmits del Govern

Les empreses que vulguin optar a adjudicar-se els treballs ara licitats tenen de marge fins al 4 d’abril per presentar les seves ofertes al servei de Tràmits del Govern. Tot just, per tant, un mes per fer els càlculs necessaris a partir del plec de bases publicitat aquest dijous. Les condicions, en general, són les que estipula essencialment qualsevol relació amb l’administració per a projectes com aquest. Es deixa clar, per exemple però, que la constructora que sigui l’encarregada de dur a terme els treballs haurà d’assegurar que la CG-1 pugui disposar de dos carrils excepte moments puntuals.

Els professionals d’Euroconsult, que en la memòria dels treballs, per exemple, repassen les actuacions que es van fer amb anterioritat a l’esllavissada de l’agost passat a la Portalada, aquella modificació del terreny amb la intenció de poder-hi construir un edifici que havia d’acollir un magatzem comercial de l’estil del Punt de Trobada, mantenen que “la perillositat és elevada” i quantifiquen de manera aproximada que el 10 d’agost van desprendre’s 70.000 metres cúbics de material, almenys, que s’haurien incrementat en 5.000 metres cúbics més en les purgues posteriors.

Les fases

En la memòria que forma part de la documentació del plec de bases es divideix l’actuació a realitzar en dues fases, de la qual, considerant-se la primera principal, és la que és quantifica tant en costos (4.397.199,49 euros) com en temps de realització. Els dotze mesos citats. En la primera fase es duran a terme totes les actuacions previstes per protegir la carretera CG-1 i s’instrumentarà també tota la part superior del vessant esllavissat per tal de determinar la geometria precisa de les fissures de tracció obertes en el vessant. El coneixement de la situació en profunditat de dites fissures permetrà acabar de definir la millor alternativa de tractament de projecte amb la major claredat i limitant incerteses, i per altra banda, optimitzar els costos econòmics. També s’efectuaran la major part dels treballs d’estabilització dels talussos laterals sud (excepte la substitució d’ancoratges provisionals en el mur basal del talús lateral sud que es deixarà per la fase 2), mitjançant un reforç amb ancoratges actius. S’executarà també una escullera de reforç del talús lateral nord i es construirà tot el mur de protecció perimetral a la CG1 i la substitució d’ancoratges provisionals en el mur excavat per sota de la mateixa. 

Els tècnics mantenen que “la perillositat és elevada” i quantifiquen de manera aproximada que el 10 d’agost van desprendre’s com a mínim 70.000 metres cúbics de material

En la segona fase, una vegada determinades les característiques del terreny i la situació de la cicatriu posterior i global del moviment en profunditat, es preveu dur a terme un re-perfilat del terreny consistent en una excavació per bancades que es situaria just darrera de la cicatriu principal oberta que es troba al vessant en coronació i posteriorment procedir a ancorar progressivament amb ancoratges dites bancades a mesura que es va procedint a rebaixar el terreny. 

La cota de rebaix del terreny es situarà entre uns 30 i 60 metres per sota de la cota superior de l’esquerda en el vessant i per tant la cota final de la plataforma que es generarà quedarà establerta en la fase 1 de projecte d’acord amb els resultats de l’ instrumentació complementaria que es col·locarà a la zona i d’acord amb els càlculs d’estabilitat. Aquesta segona fase requerirà la construcció d’un camí d’accés a la part alta del vessant en un terreny amb importants dificultats. Com s’ha dit, la primera fase és la que es preveu dur a terme o, almenys, si es té en compte el que exposa la memòria, el que es licita ara mateix. De fet, a priori, i sense treure mèrit a allò previst en la segona fase, és en la primera que es fan les actuacions principals de securització. En primer lloc, s’han de fer els treballs necessaris per consolidar la zona soterrània, el que queda per sota de la carretera, tot consolidant el mur existent actualment i, alhora, col·locar els ancoratges que de forma definitiva serviran per substituir els actuals, provisionals i que ja haurien d’haver estat rellevats fa anys, encara que de moment van responent bé.

Després cal construir un mur de formigó armat i uns 150 metres de llargada, que ha de discórrer en paral·lel a la carretera i que ha de servir per substituir la protecció actual, formada en part per mòduls de fusta, en part per blocs de formigó. Es tracta d’un mur de mènsula que segons els trams anirà de cinc a nou metres d’altura. El mur ha d’estar complementat per un ‘coixí’ amb nombrosos pneumàtics que ha de permetre compensar la rigidesa que comporta el formigó armat. 

L’actuació global projectada per a les parcel·les privades que composen la denominada zona de la Portalada les acabaran condicionant totalment

També cal fer una protecció del talús lateral nord situat darrera de la deixalleria comunal mitjançant un mur de gravetat que recolzi el seu peu i el falqui ja que es troba amb fissuració oberta per darrera però sense moviments evolutius. Es tracta d’un mur d’uns 15 metres d’alçada amb capacitat de retenir i/o desviar material a la part alta. Finalment, caldrà construir un reforç del talús lateral sud per tal d’evitar possibles esllavissades per trencament planar o circular associades a la seva geometria actual. 

Aquesta última intervenció, mantenen els tècnics, va paral·lela a la consolidació del mur ancorat provisional que actualment sosté la carretera CG-1 serà necessari dur a terme l’estabilització directa del vessant rocós situat al lateral sud de l’esllavissada, amb l’objectiu de disminuir el risc existent en aquest sector. L’actuació global projectada per a les parcel·les privades que composen la denominada zona de la Portalada les acabaran condicionant totalment. De fet, tant la deixalleria com l’indret on es volia construir el successor del Punt de Trobada quedaran inutilitzats. 

Comentaris (5)

Trending