L’evolució a l’alça de l’IGI, l’IRPF i l’Impost de societats compensa el desplom dels ingressos pel tabac

La recaptació per la taxa del consum cau gairebé cinc milions i quedarà molt lluny dels 111 previstos al pressupost per a tot el 2019

L'edifici de Govern, a Prat de la Creu.
L'edifici de Govern, a Prat de la Creu.

La recaptació que el Govern aconsegueix via el tabac segueix registrant durant el 2019 una important davallada. Així es constata, novament, amb les dades del tancament pressupostari del tercer trimestre. Els ingressos provinents de la taxa al consum se situen un 4,6% per sota del que s’havia previst. Això s’està compensant en gran part gràcies al bon comportament del que es percep en concepte d’IRPF i per l’IGI.

Així es desprèn de l’Execució pressupostària i comptable que el Govern ha enviat al Consell General, document al qual ha tingut accés Altaveu. Pel que fa als ingressos, sense comptar els actius i passius financers, ascendeixen a 344,7 milions, 9,5 més que al mateix període del 2018. Això, però, es deu principalment al bon comportament dels impostos directes (especialment del que grava la renda de les persones físiques), de l’IGI i del capítol de sancions per decomisos i, també, pel fet que la CASS ha retornat gairebé 4,9 milions d’euros de les transferències no utilitzades en exercicis anteriors.

En canvi, un dels conceptes que tradicionalment més contribueix a les arques públiques, el de la taxa al consum –que grava principalment l’entrada al país del tabac-, experimenta una davallada considerable. Així, entre gener i setembre s’han recaptat per aquest concepte poc més de 77,4 milions d’euros. La xifra suposa una caiguda del 5,6% en comparació als 82 milions del mateix període de l’exercici anterior i fa que quedi clar que, tret de canvi radical de la tendència, no s’assoliran, i per un ampli marge, les previsions inicials, que eren de 111,5 milions. El document explica que “el resultat d’aquesta taxa està directament vinculat al comportament del trànsit exterior que, al seu torn, depèn del volum d’importacions agrícoles” i que “caldrà esperar els propers exercicis per poder avaluar amb més criteri si realment hi ha una tendència a la baixa o si tan sols es tracta d’un desplaçament en el temps de les importacions agrícoles per part dels agents productius del país”.   

Els ingressos també pugen gràcies a les sancions per decomisos i al retorn de les transferències no utilitzades per la CASS

Aquesta situació llastra el comportament dels ingressos indirectes i no es compensa ni tan sols amb el bon comportament de l’Impost General Indirecte (IGI). S’han recaptat entre gener i setembre gairebé 90 milions d’euros, dos més que el mateix període del 2018 ( 2,35%). El document defensa que aquesta evolució positiva fa pensar en un consum “lleugerament superior” al de l’any anterior.

El que permet millorar els ingressos és l’evolució a l’alça dels impostos directes. En especial, de l’IRPF. S’han recaptat 31,18 milions, en comparació als 28,9 de l’any anterior. Això significa una variació positiva del 7,95%. També puja el que s’ha percebut via imposts de societats, fins als 38,6 milions, xifra superior en més de 2,2 milions ( 6,13%) a la de l’exercici 2018. Des del Govern es recorda que, sent ja el tercer trimestre, “l’informe recull l’efecte dels dos principals períodes de recaptació” i, per tant, “permet extreure conclusions prou fiables”. Aquestes són, en primer lloc, que “s’assoleix pràcticament la xifra prevista per al 2019” tot considerant que “encara podria créixer al darrer trimestre”.

Pel que fa a altres tipologies d’ingressos, el document destaca el capítol de reintegraments, especialment pel fet que la CASS ha retornat a Govern 4,7 milions d’euros que tenia a la seva tresoreria en concepte de transferències rebudes el 2018 però no utilitzades. També s’ha registrat un ingrés de 4,6 milions en concepte de sancions. Bona part d’aquesta xifra prové dels decomisos executats durant els tres primers trimestres de l’any. Pel que als diners provinents dels resultats de les empreses públiques, FEDA ha transferit més del previst, 4,4 milions mentre que Andorra Telecom ha quedat per sota, amb tot just 23,47 dels 27 milions previstos inicialment.

Comentaris (1)

Trending