Les altes direccions dels bancs han d'aprovar les operacions d'efectiu de gran import

Comentaris

Les altes direccions dels bancs han d\'aprovar les operacions d\'efectiu de gran import
Les altes direccions dels bancs han d\'aprovar les operacions d\'efectiu de gran import

L’alta direcció de les entitats financeres han d’aprovar, obligatòriament, les operacions de diners en efectiu de gran import. I es consideren operacions de gran import aquelles superiors a 100.000 euros en una sola transacció o en més d’una que estiguin vinculades entre elles, o les operacions anuals globals per un import sumat que passi els 250.000 euros. Aquestes són algunes de les mesures que imposa la Unitat d’Intel·ligència Financera (UIF) per al control i la prevenció del blanqueig a totes les entitats financeres del país, siguin bancàries o no bancàries, a partir de l’1 de gener. Les entitats també han de fer arribar als consells d’administració, com a mínim un cop cada trimestre, un informe detallat de les entrades i sortides d’efectiu, aclarint quines operacions han necessitat l’aval de l’alta direcció i quin membre en concret de la direcció ha aprovat la transacció.

Com ja va avançar l’Altaveu, el 3 de desembre la UIF va enviar una norma d’obligat compliment per a les entitats financeres sota la fórmula de comunicat tècnic, en què es recullen noves mesures per controlar el diner en efectiu. Tant els ingressos com els reintegraments. Tot deriva, o així ho justifica la UIF, de la modificació de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig que estableix que “tota persona física que entri o surti del Principat d’Andorra i sigui portadora d’una suma de diners en efectiu igual o superior a 10.000 euros o el seu contravalor en moneda estrangera ho ha de declarar a la duana mitjançant un formulari de declaració”. Aquesta és la base del control que ara es demana als bancs i entitats financeres que imposin als seus clients. 

Després de recordar que “les operacions en efectiu presenten un risc elevat de blanqueig o de finançament del terrorisme”, es considera “adient desenvolupar les mesures ja existents relatives al control del transport transfronterer de diners en efectiu mitjançant l’establiment de determinades obligacions en relació amb els ingressos, reintegraments i qualsevol altra operació que impliqui moviment físic dels diners en efectiu”. Les mesures que s’inclouen en el comunicat tècnic, deixa clar la UIF que són obligatòries (“s’obliga”, es diu) per a totes les entitats financeres.

Per exemple, per als ingressos de més de 10.000 euros en efectiu, el banc ha d’exigir al client el formulari de declaració de transport transfronterer degudament omplert per la duana andorrana. I n’ha de conservar una còpia. Es deixa clar que aquest formulari ha de formar part de l’expedient del client com un annex, com “un element addicional, obligatori, però no suficient de l’anàlisi de l’origen dels fons que estan obligats a dur a terme els subjectes obligats financers”.

Quant als reintegraments de més de 10.000 euros en efectiu, el banc o entitat financera està obligada a explicar al client la necessitat de declarar la transacció a la duana. I en aquest marc li ha de lliurar al client el formulari. I no n’hi ha prou en entregar-lo. El client ha de firmar conforme ha rebut el document. I dit document de conformitat l’ha de guardar l’entitat.

Pel que fa a les operacions en efectiu de gran import, “l’alta direcció autoritza les operacions en efectiu de gran valor prèvia comprovació de que són coherents amb el coneixement del client, del seu negoci, del seu perfil de risc, de l’origen i del destí de l’efectiu objecte de l’operació i que no hi ha sospites o motius raonables per sospitar que són el producte d’una activitat delictiva que pot comportar actes de blanqueig o que estan relacionats amb el finançament del terrorisme. En qualsevol cas, els subjectes obligats financers han de custodiar còpia de l’anàlisi efectuada per l’alta direcció”.

 

Comentaris

Trending