L’administració es dóna tres anys per poder reclamar el cost dels rescats de muntanya derivats d’una imprudència

El Govern establirà per reglament les concrecions necessàries per poder cobrar als beneficiaris les operacions que dugui a terme el cos de bombers

Un helicòpter fent una maniobra d'aproximació a l'hospital en un vol nocturn.
Un helicòpter fent una maniobra d'aproximació a l'hospital en un vol nocturn.
L’administració tindrà tres anys per reclamar als beneficiaris d’un rescat o d’una operació de salvament que sigui derivada d’una imprudència que reintegri el cost que hagués tingut aquell operatiu. Encara que hi ha molts detalls que encara s’han de definir, el Govern ja ha establert alguns paràmetres a través d’una disposició final que recull el projecte de llei del pressupost que ja s’ha enviat a tràmit parlamentari. Les concrecions es definiran via reglament.

L’esmentada disposició fa una primera aproximació al que seria una imprudència. Així, “es consideren actuacions imprudents, entre d’altres: la manca d'observança dels senyals d'advertiment de perill o de prohibició de pas ubicats en zones de risc; la realització d'activitats prohibides en espais naturals; la manca de respecte deis butlletins o avisos d'alerta o de predicció de meteorologia adversa emesos pels serveis meteorològics o pel departament competent en matèria de protecció civil; i el desenvolupament de l'activitat sense disposar de l'equipament adequat”.

El rescabalament dels rescats, que “prescriu al cap de tres anys a comptar de la data en què s’iniciï l’operació de recerca, salvament, rescat o socors”, també es podria exigir en aquells casos que derivi d’una activitat recreativa de risc, que en aquest cas plenament es determinarà via reglament. El rescabalament es podrà exigir per via judicial ja sia a la persona beneficiària del rescat, al seu representant legal o a la companyia d’assegurances.

La disposició pressupostària també explicar que “l'import a reclamar es determina en funció del nombre d'efectius personals i de mitjans materials emprats en l'operació de recerca, salvament, rescat o socors, i del temps esmerçat a aquest efecte. El Govern pot determinar, reglamentàriament, la tarifa per hora deis mitjans humans i materials gestionats pel cos de prevenció i extinció d'incendis i salvaments” i encara especifica que “en el supòsit en què l'operació de recerca, salvament, rescat o socors s'efectuï a favor de diverses persones beneficiaries, l'import a reclamar es determina proporcionalment als mitjans humans i materials emprats en benefici de cadascuna d'elles, i en cas que la individualització no sigui possible, per parts iguals”.

Etiquetes

Comentaris (5)

Trending