La garantia de dipòsits bancaris s’eleva fins a un màxim de 300.000 euros per dipositant i entitat en casos excepcionals

Sindicatura admet a tràmit el projecte de llei aprovat pel Govern que modifica la normativa vigent i adapta a l’ordenament jurídic andorrà un parell de directives europees en virtut de l’Acord monetari

-
-
El nou Fons Andorrà de Garantia de Dipòsits (Fagadi) eleva fins a un màxim de 300.000 euros per dipositant i entitat la cobertura en casos excepcionals. La cobertura ordinària es manté en 100.000 euros. Mentrestant, es manté un Sistema andorrà de garantia d’inversors (SAGI) en què passen a participar més entitats financeres a banda dels bancs i en què el règim de cobertura passa a ser de 20.000 euros per titular sempre tenint clar que dita garantia no cobreix les pèrdues derivades de la fluctuació del valor de les inversions.

El Govern va aprovar la setmana passada un projecte de llei que, en virtut de l’Acord Monetari, el que fa es transposar a l’ordenament jurídic andorrà diverses directives europees relatives a sistemes de garantia de dipòsits i a sistemes d’indemnització d’inversions. El nou projecte de llei, que modifica en grandíssima mesura la normativa actual en la matèria aprovada el 2011, que no obstant això continuarà sent d’aplicació per als dipòsits i inversions continguts a Banca Privada d’Andorra (BPA), entitat “residual” que tampoc no participarà del fons, acaba de ser admès a tràmit. El que preveu el text acordat per l’executiu encara està, doncs, subjecte a modificacions via esmena dels grups parlamentaris.

Quant al fons de garantia de dipòsits, “es manté el règim de cobertura de 100.000 euros per dipositant i per entitat”. Ara bé, “s’incorporen cobertures addicionals en casos excepcionals que garanteixen amb un límit de 300.000 euros els dipòsits procedents de transaccions amb béns immobles de naturalesa residencial i caràcter privat, pagaments rebuts pel dipositant amb caràcter puntual i vinculats al matrimoni, el divorci, la jubilació, l’acomiadament, la invalidesa o la defunció”. I també “els que estiguin basats en el pagament de prestacions d’assegurances o en la indemnització per perjudicis que siguin conseqüència d’un delicte o d’un error judicial, sempre que els dits saldos s’haguessin abonat en els comptes coberts durant els tres mesos previs a l’esdeveniment”.

El text, subjecte a canvis via esmena, manté la cobertura ordinària en els 100.000 euros actuals i imposa als bancs d’haver acumulat el 0,8% del capital garantit al 2024 i l’1,6% en vista al 2032

En relació amb les entitats que han de formar part del Fagadi, és a dir, els bancs, s’“estableix un període transitori durant el qual les entitats bancàries membres del Fagadi han d’aportar anualment les contribucions que determini la seva comissió gestora, per disposar d’uns recursos financers ex-ante d’un import equivalent al 0,8% dels dipòsits garantits amb data límit el 30 de juny del 2024”. Dita comissió gestora, igual que la del Sistema andorrà de garantia d’inversors i que operen com a òrgans de control, està integrada per representants de l’INAF (presidència), el ministeri de Finances, l’AREB, representants del sector bancari andorrà i representants de les entitats financeres d’inversió andorranes.

A banda d’aquell import equivalent al 0,8% dels dipòsits a garantir que ha d’estar a la caixa el 2024, “a partir d’aquesta data, les entitats bancàries continuaran fent aportacions anuals al fons ex-ante a fi i efecte que aquest fons assoleixi un nivell de recursos financers de l’1,6% en un termini de vuit anys”. És a dir: el 2032 el percentatge ha de ser de l’esmentat 1,6%. La llei, tal com reflecteix l’exposició de motius, deixa clar que “quan els recursos financers disponibles del Fagadi no siguin suficients per reemborsar als dipositants en els supòsits de cobertura, la comissió gestora podrà sol·licitar contribucions extraordinàries de les entitats membres que no podran superar el 0,5% dels seus dipòsits garantits per any natural”.

El nou projecte de llei, que com s’ha dit està subjecte a possibles modificacions que s’introdueixin via esmena, deixar clar també que “els recursos financers a disposició del Fagadi corresponents a la part ex-ante, així com els actius en què es materialitzin les reserves en garantia de dipòsits afectades al mateix fons, s’inverteixen d’una forma suficientment diversificada en actius de liquiditat elevada i de baix risc. Aquests actius no poden ser objecte de càrrega, gravamen, trava, embargament o despatx d’execució i no poden respondre a altres obligacions ni es poden aplicar a altres fins diferents dels previstos” per la legislació.

Garantia d’inversions

El projecte de llei manté el sistema de garantia d’inversions (SAGI) a posteriori en el qual, juntament amb les entitats bancàries, que ja hi participaven fins ara, hi hauran també d’intervenir les entitats financeres d’inversió –societats financeres d’inversió, agències financeres d’inversió i les societats gestores de patrimonis que ofereix l’activitat de gestió discrecional i individualitzada de carteres en la modalitat de gestió directa– i les societats gestores d’organismes d’inversió col·lectiva autoritzades per prestar serveis d’administració i custòdia d’instruments financers per compte de clients al Principat. 

Quant a les inversions que també regula la nova legislació, la cobertura passa a ser de 20.000 euros per titular i al sistema hi passen a participar totes les entitats financeres més enllà de les bancàries

Alguns dels trets fonamentals d’aquest sistema de garantia és que el règim de cobertura passa a ser de 20.000 euros per titular d’acord amb el nivell de cobertura establert en les directives europees. “La garantia cobreix supòsits d’impossible recuperació dels valors per insolvència de l’entitat que presta el servei d’administració i custòdia de valors”, però en cap cas “no es garanteixen les pèrdues derivades de la fluctuació del valor de les inversions”. La llei estableix un límit total dels recursos del SAGI i manté com a objectiu de recursos del SAGI l’1,5% de la base de càlcul de les inversions que regula la legislació actualment vigent, amb el 30 de juny del 2020 com a data límit per assolir-ho.

Etiquetes

Comentaris

Trending