El trienni al·legal del Consell Superior per arribar així al sou pactat amb la secretària general

La cúpula judicial assegura al Tribunal de Comptes que aquest 2023 regularitzarà els complements que està abonant indegudament a diversos treballadors a mode d’increment de salari encobert

La secretària general del CSJ, Marta Torres.
La secretària general del CSJ, Marta Torres. Toni Solanelles

El trienni que teòricament no corresponia abonar a la secretària general del Consell Superior de la Justícia (CSJ) però que el 2021 la cúpula judicial va satisfer formava part, per així dir-ho, d’un acord salarial amb la persona elegida per l’ens encapçalat per Enric Casadevall per assumir la secretaria. Així ho justifica el poder judicial en les seves al·legacions a l’informe emès pel Tribunal de Comptes relatiu a l’exercici 2021.

De fet, l’òrgan fiscalitzador comptable, almenys el 2020 i el 2021 ha tocat la cresta al CSJ per abonar complements sense estar degudament justificats ni que el consell els acordés de manera formal. De fet, quant als complements de responsabilitat que es van estar abonant, es tractaria aparentment d’increments de salari encoberts que s’haurien anat fent a alguns treballadors de la casa que es van voler retenir. Entre altres coses, el bo del cas és que el CSJ al·lega al 2020 que al 2021 ja ho resoldrà, i en aquest darrer exercici hi va tornar. Així ho evidencien els informes recentment emesos pel Tribunal de Comptes.

Una imatge de la Seu de la Justícia.

Relacionat

Uns complements salarials ‘poc justos’

L’ens fiscalitzador deia en el seu informe de 2020 que “s’han detectat retribucions satisfetes al personal en concepte de complement de responsabilitat addicional que no han estat degudament documentades pel CSJ per un import de 6.565 euros. Segons l’article 32.1.e) de la LFPAJ, aquest complement ha de ser autoritzat per la secretaria del CSJ i amb acord previ del CSJ”. I el 2021 hi tornava i hi afegia el cas del trienni esmentat. “S’han detectat retribucions de 3.750 euros com a complement de responsabilitat addicional i un complement d’antiguitat via triennis de 1.305 euros, sense que consti l’acord previ del CSJ tal com preveu l’article 32.1.e) de la LFPAJ.”

En les al·legacions relatives a l’informe del 2020, la cúpula judicial mantenia que “convé posar de manifest que les retribucions satisfetes al personal en concepte de CRA van ser degudament motivades quan es van atribuir, si bé, donat que la situació seguia sent la mateixa, corresponent el CRA a la tasca efectuada, no es va fer cap menció expressa de què el complement es mantingués”. I s’afegeix: “Durant l’any 2021 tots els CRA foren revisats i en el cas de que es considerés oportú, es van mantenir o no, amb la corresponent motivació”.

El CSJ fa anys que diu que regularitzarà el complements de responsabilitat assenyalats per l’ens fiscalitzador, però exercici rere exercici s’ha de mantenir el retret

Però queda clar de l’informe del Tribunal de Comptes que no només no es va fer bé el 2021 sinó que s’hi va afegir el cas del trienni de secretaria general. Amb tot, el CSJ respon en les seves al·legacions que “es posa de relleu que ambdues observacions es regularitzen l’any 2023”, amb la qual cosa, quan s’emeti l’informe del 2022, la incidència continuarà apareixent. I es regularitza “amb el corresponent acord en sessió de consell”.

Enric Casadevall fa constar en el seu escrit d’al·legacions que “els complements de responsabilitat addicional es van acordar l’any 2019, s’han reconduït tàcitament, i tenen vocació de desaparèixer amb la proposta de modificació de la Llei de la Funció Pública de l’administració de Justícia que es presentarà a Govern. Respecte del trienni de la secretària general, el mateix deriva del salari pactat en el moment de la seva incorporació”. Però el que ve a dir el Tribunal de Comptes es que dita secretària, funcionària de l’administració de Justícia, deixa de tenir dret almenys momentani a percebre el trienni en el moment que passa a ser càrrec de relació especial, que és el que és la secretaria general.

Comentaris (19)

Trending