Els comuns podran obligar els residents d’entre 25 i 65 anys a integrar-se al sometent

La històrica figura, que inicialment es pretén que pugui tenir caràcter voluntari, s’inclou en el sistema públic de protecció civil la llei reguladora de la qual està actualment a tràmit parlamentari

Una formació històrica del sometent el 1971, a la frontera del riu Runer, esperant la primera visita oficial de Martí Alanis.
Una formació històrica del sometent el 1971, a la frontera del riu Runer, esperant la primera visita oficial de Martí Alanis. ARXIU NACIONAL D'ANDORRA / FÈLIX PEIG

Els comuns podrien arribar a haver d’obligar ciutadans residents formalment a la parròquia i d’entre 25 i 65 anys a haver d’integrar el sometent si no hi ha prou voluntaris per formar part d’aquest cos ciutadà que forma part del sistema públic de protecció civil. Així ho estableix la proposició de llei que regula la matèria i que ha estat admesa a tràmit recentment després d’haver estat promoguda pels tres grups parlamentaris que fan costat al Govern. La voluntat no és haver d’obligar ningú. Però el text actualment en curs de tramitació estableix la possibilitat.

La històrica figura és hores d’ara testimonial. Es va mobilitzar, per exemple, pels aiguats del novembre del 1982 i era format majoritàriament pels caps de casa. La proposició de llei impulsada per Demòcrates, Liberals i Ciutadans Compromesos reprèn l’esmentat cos ciutadà i el recull dins de la legislació que ha de regular la protecció civil del Principat. Es tracta d’una normativa molt àmplia i que regula diversos aspectes relatius a les intervencions davant de situacions d’emergència i catàstrofes. Hi ha molts aspectes que tot i que queden recollits per la llei s’han d’acabar de perfilar en reglaments i altres normatives d’elaboració posterior.

Eva López, Ester Molné i Raül Ferré van presentar la proposició de llei.

Relacionat

La llei de Protecció Civil recupera el sometent i preveu un centre nacional d’emergències al 2025

En tot cas, el sometent és un dels grups o cossos que estan “particularment obligats a prestar l’auxili requerit i a executar les accions ordenades” i, si la proposició de llei avança en la seva redacció actual ha d’estar “constituït per entre vint a trenta persones elegides per sorteig, pel consell de comú de cada parròquia, entre els residents inscrits al cens de població que tinguin una edat compresa entre 25 i 65 anys i que hagin manifestat per escrit prop del comú corresponent, la seva voluntat de formar part d’aquest grup, durant el mes de gener de cada any”.

“Cada comú estableix normativament el nombre concret de membres del sometent” i “en el cas que no s’assoleixi el nombre esmentat, el sorteig es fa amb caràcter obligatori entre els residents inscrits al cens de població que tinguin una edat compresa entre 25 i 65 anys”

El nomenament dels membres del sometent hauria de ser per un període indefinit i “cada comú estableix normativament el nombre concret de membres del sometent i les altres particularitats en relació amb l’elecció, el nomenament i la renovació dels seus membres”. I aquí on es deixa clar que “en el cas que no s’assoleixi el nombre esmentat, el sorteig es fa amb caràcter obligatori entre els residents inscrits al cens de població que tinguin una edat compresa entre 25 i 65 anys”. La voluntat, s’ha dit, és que no calgui obligar ningú. Però per ara, la llei ho recull.

L’article 62 de l’esmentada proposició continua recollint que “els membres del sometent de cada parròquia exerceixen les funcions que ha tingut atribuïdes històricament i segons el costum en l’àmbit de la protecció civil, que consisteixen a donar suport o coadjuvar, de forma altruista i desinteressada, en les necessitats de socors i ajuda mútua que puguin esdevenir-se en situacions d’emergència”. També d’acord amb la tradició, “el consell de comú de cada parròquia nomena un capità del sometent i els deseners, que estan sota les ordres del capità, en el nombre que cada comú fixi normativament. El capità i els deseners actuen sota la dependència dels cònsols major i menor”.

La proposició també fa referència en dos articles diferents (54 i 62.4) al fet que els integrants del sometent han d’estar formats. D’una banda es deixa clar que “correspon als comuns concernits, sota l’autoritat dels cònsols major i menor, i amb la col·laboració del Govern, portar a terme la formació de les persones que formin part del sometent de cada parròquia, d’acord amb el que estableixin normativament els comuns”. Alhora, i insistint en la idea de la formació, també es remarca que els integrants del sometent “han de dur a terme les pràctiques i els simulacres establerts per cada comú de forma coordinada amb el departament competent en matèria de protecció civil i gestió d’emergències”.

Les corporacions parroquials tindran dos anys, després de l’entrada en vigor de la llei, per constituir el primer sometent; ha de formar els seus integrants i costejar una assegurança

Finalment, i com passa també amb els cossos generals de voluntaris que la proposició de llei esmenta, el text actualment en tràmit parlamentari “els membres del sometent han de disposar d’una assegurança d’accident a càrrec del comú que correspongui que cobreixi els riscos en què puguin incórrer en l’execució de les tasques de protecció civil, així com de les assegurances de responsabilitat civil o altres garanties financeres equivalents per cobrir la seva responsabilitat civil pels danys que puguin causar a terceres persones”.

L’aplicació efectiva de la llei no és uniforme. O, si és vol dir d’una altra forma, una vegada en vigor, de forma gradual van prenent efecte els diversos aspectes que la llei regula. En el cas del cometent, en una disposició final s deixa clar que “en el termini màxim de dos anys a partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, els comuns han d’haver constituït el primer sometent”. Mentre això no passi, “roman vigent el Decret dels veguers del 23 d’octubre del 1984 sobre el sometent”, que la proposició de llei deroga a qualssevol altres efectes.

Comentaris (50)

Trending