La despesa en personal de Govern va créixer un 2,58% el 2019

L’executiu també va incrementar la inversió en gairebé set milions si es compara amb el 2018 però va estalviar en el consum de béns, costos financers i transferències als comuns

Edifici administratiu de Govern, a Prat de la Creu.
Edifici administratiu de Govern, a Prat de la Creu. ARXIU

Govern va incrementar la despesa en personal l’any passat en un 2,58%. Els motius d’aquesta pujada es troba en l’aplicació de l’IPC, la consolidació de nous llocs de treball i l’aplicació de la Llei que regula el cos diplomàtic. Aquesta evolució a l’alça es va compensar gràcies a un estalvi en els costos de funcionament. Això va permetre que es tanqués l’exercici amb una moderació de la despesa global de l’Estat, que va créixer un 0,99%.

Així queda indicat en la liquidació pressupostària del Govern de l’any 2019. Així, la despesa, sense comptar la variació d’actius i passius financers -principalment, el pagament de les emissions de deute públic que es van renovar al llarg de l’exercici- va ascendir a 438,83 milions d’euros. Això suposa un lleuger increment motivat principalment per l’evolució a l’alça del que es destina a salaris i conceptes vinculats al pagament del personal.

En concret, l’import liquidat en despeses per aquest concepte va pujar a 117,84 milions d’euros, xifra que, comparada amb els 114,87 del 2018, suposa un increment del 2,58%. En l’informe de la liquidació s’argumenta que això “s’explica per l’impacte de l’Índex de Preus al Consum (IPC) aplicats als conceptes retributius, que ha estat del 0,7%” però també per l’efecte de l’aplicació de la Llei del servei d’acció exterior i carrera diplomàtica i per la consolidació de nous llocs de treball en diferents departaments. També hi ha influït el fet que s’ha incrementat la partida per a prestacions socials, que serveis, entre altres, per nodrir el pla de pensions dels funcionaris.

Dins la despesa en salaris, va caure el que es destina a personal eventual per la regularització de molts llocs de feina

En canvi, dins d’aquest capítol, s’ha rebaixat en prop d’un 8% la partida per a remuneracions bàsiques de persona eventual. Des del Govern es defensa que “aquest descens és una mostra de la consolidació de llocs de treball a indefinits dins l’administració general”.

Com a contrapès a l’increment dels costos de personal, es va aconseguir una reducció de la despesa en béns corrents i serveis. Dels gairebé 50 milions abonats el 2018, es va baixar a 44,55, el que suposa gairebé un 11% menys. L’informe ho explica indicant que s’ha estalviat en capítol destinat a reparació i conservació, en concret, un 22%, perquè es va haver de destinar menys recursos al manteniment del centre nacional del trànsit. També s’ha reduït de forma significativa la despesa destinada als contenciosos jurídics i el destinat a l’encunyament d’euros.

On també va estalviar el Govern és en costos financers. El que es paga en concepte d’interessos va baixar dels 13 milions del 2018 a 12,4 durant el 2019. És a dir, més d’un 5% de reducció. També va baixar el capítol de transferències corrents, que va ascendir a 209 milions, 2,2 menys que l’exercici anterior principalment per la disminució dels diners que es van enviar als comuns.

En canvi, el Govern va incrementar de forma important la inversió realitzada. El 2019 es va gastar 45,17 milions d’euros, 7 més que l’any anterior. Entre les principals obres impulsades, el document recorda l’escola d’Andorra la Vella, l’edifici del COEX a Encamp i la nova Seu de la Justícia, així com millores en la xarxa viària.

Etiquetes

Comentaris (1)

Trending