El ‘botellón’ queda prohibit: fer-lo pot suposar una multa de 300 euros (per cap)

El Govern aprova el projecte de llei de seguretat pública que normativitza diversos aspectes relacionats amb la seguretat (i la pau i la tranquil·litat) ciutadana

-
-

Fer ‘botellón’ costarà 300 euros. Aquesta és la sanció que estableix el projecte de llei de seguretat pública. La normativa regula múltiples aspectes relacionats amb l’ordre públic i la seguretat (i la pau i la tranquil·litat) ciutadana. Imposa als establiments de restauració i d’oci nocturn l’obligació de vetllar perquè els seus clients no facin soroll a l’exterior, en les immediacions dels locals. En general es fixa l’obligació de garantir el descans entre les 10 de la nit i les 8 del matí els dies feiners i les 9 si és en cap de setmana i festius. Però va molt més enllà d’això. Es regula per primera vegada la videovigilància. I també el dret de reunió i manifestació -¿es podria repetir l'acció dels funcionaris?- o com s’ha de procedir per fer un escorcoll en un domicili o quan s’escau i de quina manera exigir a una persona que s’identifiqui. I amb quins documents.

El text aprovat pel Govern “és una reivindicació de molts ciutadans. Moltes persones, sobretot en l’ordre públic per temes de soroll, consum d’alcohol, etcètera… vénen reclamant l’actualització dels decrets de veguers que regulaven aquesta matèria. Calia una actualització i una millora global de la regulació d’aquests aspectes”. Així ho ha explicat el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, en donar amplis detalls sobre una normativa de nova creació que, però, refon disposicions contingudes en diferents textos alhora que en crea de noves. Feia molt temps que s’hi treballava. I caldrà veure fins quan s’allarga la legislatura, no sia que l’embús que sembla que viurà el Consell General els propers mesos no acabi fent que molts dels projectes acabin en un calaix.

La normativa, sobre la qual fa molt que s’estava treballant i tot just arribarà ara al Consell, regula per primer cop la videovigilància i també els drets de reunió i manifestació

Els aldarulls nocturns, en molts casos a l’entorn de locals d’oci, però també les noves aficions de la franja més jove de la ciutadania, s’han hagut de tenir molt en compte a l’hora d’elaborar el projecte de llei. Així, per exemple, el ‘botellón’ queda formalment prohibit. El contrari és arriscar-se a una multa de 300 euros. O com ho vindrà a dir més o menys la llei. Està prohibit el consum de begudes alcohòliques a les vies, espais i transports públics, llevat dels espais públics autoritzats (terrasses), i en festes i altres esdeveniments als espais reservats i autoritzats, sempre que es tracti de persones majors d’edat. 

També està prohibit en tots els casos la possessió o el consum de drogues tòxiques a les vies, espais i transports públics. Si el ‘botellón és constitutiu d’una infracció sancionada amb 300 euros, el fet de posseir o consumir drogues en espais públics, a banda de la possible responsabilitat penal, també constitueix una infracció administrativa sancionada amb 500 euros. Com s’ha dit, també els establiments i locals d’oci nocturn tenen la seva responsabilitat. Han de vetllar perquè els clients no consumeixin begudes alcohòliques fora del recinte, sempre que estiguin a prop de l’entrada i es pugui evitar (sanció de 300 euros per cada persona que consumeix, a l’establiment i al client). I han de vetllar també perquè els treballadors i els clients no consumeixin drogues tòxiques dins dels establiments de restauració o oci nocturn (sanció de 500 euros per cada persona que consumeix, a l’establiment i al treballador o client).

Les sancions més altes que establirà el text, just per a les infraccions que seran qualificades de molt greus, suposaran haver de desemborsar entre 1.001 i 6.000 euros

La regulació és molt més àmplia i tot plegat es pot consultar en la presentació pública que n’ha fet el Govern. Els establiments han de ser curosos amb l’objectiu que els clients no facin soroll a l’exterior dels locals i han de respectar escrupolosament els horaris d’obertura i tancament. Alhora també, queda terminantment prohibit que menors de 16 anys puguin accedir en discoteques, pubs i sales de festes, a no ser que es munti alguna celebració dedicada explícitament a una franja d’edat concreta i sense que se serveixi alcohol.

La possessió d’armes de foc no prohibides només és possible si es té permís d’arma. No tenir-lo és susceptible d’una multa d’entre 501 i 1000 euros, el mateix amb què se sanciona des del punt de vista administratiu -penalment també està tipificada- la prostitució. I és que es prohibeix sol·licitar, acceptar o obtenir relacions de naturalesa sexual per part d’una persona que es dedica a la prostitució, fins i tot de manera ocasional, a canvi d’una remuneració, de la prestació d’un benefici en espècie o de la promesa de remuneració o d’un benefici semblant. La multa tant s’imposi a qui demana el servei com al qui l’ofereix.

Videovigilància

La videovigilància és una de les grans qüestions que regula la nova llei. Les administracions públiques poden posar en funcionament sistemes de videovigilància a la via pública i als espais públics per tal de protegir edificis i les instal·lacions públiques, i els seus voltants per regular fluxos de vehicles, per constatar infraccions de les normes de la circulació, per prevenir delictes contra la seguretat de les persones o els béns, per prevenir el tràfic de drogues tòxiques, per prevenir actes de terrorisme, per protegir l’ordre públic, la seguretat de les persones i la prestació de socors i per prevenir incendis, riscos naturals o tecnològics. 

A més, les administracions públiques poden posar en funcionament sistemes de videovigilància en espais privats oberts al públic, amb les mateixes finalitats, sempre que disposin de l’autorització del propietari. Les entitats i persones privades poden posar en funcionament sistemes de videovigilància per protegir els domicilis, les oficines, els locals de negoci i, en general, els immobles i instal·lacions privats, oberts al públic o no, i els seus annexos, com ara patis, jardins o aparcaments. Les armeries, joieries, entitats bancàries, empreses de seguretat o de venda de material de seguretat o qualsevol altre establiment vulnerable han de disposar de les mesures de protecció que s’estableixin per la via reglamentària. 

Per tot plegat, pel que fa a la videovigilància, és clar, es requereix la deguda autorització. I fins i tot en alguns casos cal l’informe d’una comissió nacional de videovigilància que es crearà amb representants de l’Agència de Protecció de Dades, de Govern, policia i comuns. També es regulen les càmeres GoPro dels agents de policia, que necessitaran autorització prèvia i advertiment sobre l’existència del sistema. De fet, en tots els casos que hi hagi una gravació s’ha d’advertir. S’han de posar els rètols escaients. I per norma general les gravacions s’han de destruir com a màxim un mes després de ser enregistrades.

Reunió i manifestació

Quant als drets de reunió i manifestació, un altre dels blocs important de la nova legislació, també s’estableixen multiplicitat de casuístiques. En el cas de la reunió no és necessària l’autorització prèvia. En canvi, aquesta sí que és necessària en el cas del dret a manifestació. I s’ha de demanar amb entre vuit i 45 dies hàbils de marge o, en cas de causes extraordinàries, sempre amb dos dies hàbils, detallant les circumstàncies. Els promotors podrien haver de respondre danys, com a mínim de form subsidiària. I els qui els hagin causat és evident que hi hauran de fer front.

El projecte de llei estableix un seguit de casos concrets de dissolució de la manifestació: que sigui il·lícita, que s’alteri l’ordre amb risc per a persones o béns, que no tingui autorització o si s’impedeix la lliure circulació de persones o béns. La negativa a dissoldre-la es tipifica com a infracció molt greu. S’ha de respectar la lliure circulació de persones i béns. “Serà en l’aplicació pràctica que es veurà què s’entén per limitar la circulació”, ha explicat el ministre Espot, que ve a dir que tallar una carretera seria un motiu per a denegació de la manifestació. És clar, però, que ha de ser en territori nacional. Els talls de la N-145 no es poden desestimar. Però... i amb les accions que van dur a terme els funcionaris el 15 i 16 de març passat... ¿què passaria?

Comentaris

Trending