DA pretén fer més fàcil el divorci

El grup parlamentari demòcrata impulsa una proposició de llei qualificada de la persona i la família en què no es requereix cap causa objectiva per instar una separació

-
-
Demòcrates per Andorra (DA) planteja una major flexibilització del procés de divorci, una simplificació, a partir de dues premisses: no caldrà al·legar cap motiu objectiu per divorciar-se i no serà necessari que hi hagi una separació prèvia. Els nous (no)requisits s’inclouen en una proposició de llei qualificada de la persona i de la família que impulsa el grup parlamentari majoritari al Consell General, una proposta que arriba tan tard -els taronges hi porten suposadament treballant gairebé tota la legislatura i els darrers dos anys hi han fet partícips els col·lectius concernits- que no és clar que s’acabi aprovant durant el que resta de mandat.

La presidenta de la comissió legislativa d’Interior, Sofia Garrallà, més els altres dos membres demòcrates de la comissió, Marc Ballestà i Maria Martisella, han presentat alguns dels trets principals de la proposició. El text, admès a tràmit parlamentari el passat 3 d’octubre, harmonitza i completa les normes aplicables a les diferents institucions que integren el dret de la persona i de la família en una llei general així com actualitza i adequa principis rectors i terminologia a allò que estableix el conveni de les Nacions Unides en matèria dels drets de les persones amb discapacitat.

La normativa plantejada incorpora novetats destacables atenent la realitat social actual, com l’harmonització i equiparació de drets de les unions estables de parella als de les parelles que han contret matrimoni civil o el fet que no sigui necessari al·legar cap causa per estimar una demanda de separació o de divorci, al qual s’hi podrà accedir directament, si així es desitja, sense haver de fer un procés previ de separació. Tal i com està prevista fins ara la tramitació ha quedat ja “antiquada” i, a més, segons que ha remarcat Garrallà, havent d’assenyalar un motiu per al trencament s’acabava criminalitzant algú o alguna cosa. “No serà necessari al·legar cap causa, sinó que es tindrà en compte la voluntat unilateral de ruptura com a expressió d'una crisi profunda dels vincles afectius”, ha remarcat la consellera demòcrata.

Un altre dels elements que ha destacat la consellera demòcrata, Sofia Garrallà, ha estat la inclusió del precepte, que ja compta amb àmplia jurisprudència, que estableix el procés d’informació i d’escolta als menors amb 12 anys complerts en aquelles decisions que els afectin. La proposició de llei regula de forma extensa els efectes patrimonials del matrimoni, en relació als cònjuges i terceres persones, i del règim econòmic matrimonial de separació de béns com a règim legal aplicable. D’altra banda, el text regula també la filiació amb els mateixos efectes tant si ho és per naturalesa com per adopció. En aquest punt, la consellera demòcrata Sofia Garrallà ha volgut precisar que “les principals aportacions en aquesta matèria se centren en donar resposta i solucions a problemes concrets com ara determinar les persones legitimades per exercir accions de filiació i els terminis per fer-ho així com en el supòsit de néixer el fill com a conseqüència de les tècniques modernes de reproducció assistida”.

El text es planteja, en bona part, com una recopilació ordenada de tota la normativa vigent en la matèria i està estructurada en tres títols: una relatiu a la persona, un segon a la família i un dedicat a les normes del dret internacional privat, aquest darrer amb la finalitat de determinar en quins supòsits concrets s’aplica la normativa andorrana sobre el dret a família quan la relació jurídica familiar en qüestió es troba connectat amb un element d’estrangeria.

Comentaris

Trending