Govern vol que la CASS sigui més dura amb les empreses que s’endarrereixin a pagar cotitzacions

El pressupost pel 2022 modifica la Llei de la seguretat social per encarir els recàrrecs i també obligarà l’executiu a cotitzar per aquelles persones que percebin un ajut econòmic ocasional

Una imatge de l'accés principal a la CASS.
Una imatge de l'accés principal a la CASS. Toni Solanelles

Govern vol posar fre, o almenys en una gran part, als impagaments per part de les empreses a la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Per això, vol endurir els recàrrecs que s’apliquen en aquests casos. I ho farà de forma considerable aprofitant el pressupost per a l’any vinent. És un dels canvis a la legislació que regula la parapública que s’impulsa amb els comptes, que inclouen la creació d’un nou règim per a esportistes d’elit entre 25 i 30 anys i l’obligació per a l’executiu de cotitzar per aquelles persones que percebin ajuts econòmics ocasionals.

Les modificacions estan, evidentment, pendent de la tramitació del projecte de llei al Consell General i de les esmenes que hi puguin presentar els grups parlamentaris. Ara bé, el que queda clar és que es vol ser més dur a l’hora de castigar a aquelles empreses que es retardin en les seves obligacions amb la CASS. I, principalment, amb el pagament de les cotitzacions.

Actualment, el recàrrec aplicat és del 0,05% diari fins als sis mesos; amb la nova redacció, serà del 5% el primer més de retard i del 10% entre el segon i el sisè

Així, i mitjançant la disposició addicional sisena de la part dispositiva del pressupost per al 2022, es vol modificar l’article 93 de la Llei de la seguretat social, que fa referència al “recàrrec per pagament extemporani”. Actualment, es marca un sobrecost del 0,05% diari durant els primers sis mesos. A partir de llavors, s’aplica el 20%. Amb el canvi proposat pel Govern, des del primer moment la penalització ja seria del 5%. I si el retard és entre un i sis mesos, del 10%.

Des de l’executiu es considera necessari “establir un nou règim de recàrrecs que presenti un caràcter més dissuasiu”. A la vegada, s’entén que, amb la modificació, es facilitarà la gestió dels deutes.

La disposició final també crea fins a tres règims nous per tenir dret a les prestacions de reemborsament per part de la branca malaltia de la CASS. El primer, per a esportistes d’alt rendiment entre 25 i 30 anys que tinguin el reconeixement del Govern i que “no treballen de forma regular i no fan cap activitat laboral”. En aquest cas, se’ls equiparà als estudiants d’aquesta mateixa edat. Per tant, cotitzant el 10% del 55% del salari mínim.

Un altre règim s’introdueix per a aquelles persones que percebin un ajut econòmic ocasional per part de Govern. A partir de l’aprovació de la llei, l’executiu, quan el concedeixi, haurà d’afiliar el beneficiari a la CASS i assumir la cotització “amb càrrec als pressupostos de l’Estat”. En aquest cas, la quota serà la corresponent al 10% del salari mínim oficial.

Serà més fàcil convertir una pensió minsa en el cobrament del capital de jubilació, ja que es passarà del límit actual, el 5% del salari mínim, al 15%

Un tercer règim de nova creació serà el que afecti aquells minusvàlids subjectes a l’àmbit d’aplicació de la Llei de garantia dels drets de les persones amb discapacitat. A partir de l’entrada en vigor del text, el Govern també les haurà d’inscriure a la seguretat social, amb l’import brut de la pensió de solidaritat que cobrin com a base de cotització. La quota serà del 10%, del qual la persona beneficiària ha d’assumir tres punts i, la resta, l’executiu.

El pressupost també inclou altres canvis en la Llei de la CASS. Un d’ells relaxa els requisits per canviar una pensió baixa pel cobrament del capital per jubilació. Fins ara, només ho poden fer aquells beneficiaris de pensions que, com a màxim, suposin el 5% del salari mínim. Ara, aquest llindar puja fins al 15%. En certa forma, això ha de permetre que gent que acabi tenint dret a pensions molt reduïdes pugui canviar-la pel capital que ha generat al llarg dels anys de cotització.

El text també modifica altres articles de la legislació sobre la seguretat social per, per exemple, eliminar el requisit d’haver conviscut un mínim de dos anys o tenir fills per cobrar pensió de viduïtat en cas de defunció d’una parella amb qui s’hagi estat casat o tingut una unió civil però amb qui la relació ja s’hagi acabat. També es clarifiquen les condicions per percebre una prestació de jubilació anticipada o per qui vulgui continuar treballant un cop complets els 65 anys.

Comentaris (8)

Trending