Sis de cada deu expedients formals resolts pel Raonador el 2019 van ser favorables a l’administració

La relació amb la CASS, les dificultats per rebre prestacions socials concedides o les actuacions dels saigs van ser algunes de les qüestions que més feina van donar a Marc Vila a banda de la investigació d’ofici sobre l’habitatge

El raonador del ciutadà, Marc Vila.
El raonador del ciutadà, Marc Vila. Govern d'Andorra

Sis de cada deu expedients formals que el raonador del ciutadà, Marc Vila, va donar per resolts durant el 2019 van donar la raó a l’administració. Formalment, el 58% dels expedients tancats, que no van ser ni la meitat dels que es van admetre a tràmit. Així ho indiquen les dades estadístiques que recull l’informe de la institució que acaba de ser admès a tràmit i publica pel Consell General, òrgan de tutela del Raonador.

Durant aquest termini anual es van obrir un total de 378 expedients, dels quals 329 van ser resolts, la immensa majoria no acceptant-los a tràmit atès que envaïen competències d’altres institucions. Els que no van ser admesos a tràmit en tractar d’assumptes concernents al funcionament de la justícia, van ser tramesos al Consell Superior de la Justícia.

Dels 378 expedients, 101 van ser tractats com a expedients formals escrits en els que es va admetre a tràmit l’escrit de queixa presentat pels demandants, efectuant la corresponent enquesta i resolució de l’expedient. Dels rebuts, 90 van ser admesos a tramit, resolent-se’n un total de 41. Dels resolts, 17 (42%) va ser favorables al demandant i la resta, 24 (58%) van atorgar la raó a l’administració. Hi ha 49 expedients en curs.

Dels 277 dossiers englobats com a expedients informatius, un va ser formalitzat d’ofici per la institució i en els 276 restants es deixava constància de la consulta efectuada pels ciutadans i la informació o tràmits a efectuar per solucionar el problema plantejat, sense que calgués fer cap actuació posterior per part del Raonador del Ciutadà. 203 dels 276 expedients no van ser admesos a tràmit o la institució no tenia competència per tractar la qüestió.

Com en altres exercicis, algunes de les qüestions més sovintment reiterades pels ciutadans són els problemes o dificultats burocràtiques que tenen en les gestions amb la CASS. Tanmateix, també es detecta una elevada problemàtica amb el fet que diverses persones, tot i haver estat adjudicatàries de prestacions socials, finalment no les reben o tenen moltes dificultats per rebre-les. També hi ha un volum important de queixes relatives als saigs. A banda d’aquestes i altres actuacions, una part important de la feina liderada per Marc Vila es va centrar, durant el 2019, en la investigació d’ofici sobre l’habitatge.

Comentaris (1)

Trending