El Tribunal Mèdic de la CASS

Comentaris

El dia 2/02/2021 surt publicat al BOPA el reglament del Tribunal mèdic de la CASS. Aquest tribunal dirimeix en segona instància administrativa els recursos plantejats al Consell d’Administració de la CASS en matèria de baixes laborals i invalideses. Els seus dictàmens són vinculants per la decisió del Consell d’Administració en la resolució de recursos en temes mèdics.

Durant el darrer trimestre del 2021, el Govern ens va trametre, a la CASS, una proposta de modificació del Reglament del Tribunal Mèdic. Per normativa, la CASS ha d’emetre un informe dirigit al Govern sobre el que s’opina de la reglamentació, propostes de canvi, etc. Aquest informe és preceptiu però no vinculant pel Govern.

En l’informe sobre el reglament en qüestió es fa saber al Govern que hi ha varis aspectes del mateix que van en detriment dels assegurats i de la mateixa CASS. A saber :

· 1) Es constata que el cost dels informes mèdics per no estar d’acord amb l’alta mèdica i tenir que acudir al Tribunal mèdic s’apuja un 100% pels assegurats, passant dels 33 euros que es pagaven amb l’anterior normativa a 66 euros en l’actual. Per la CASS passa dels 157 euros anteriors als 199 euros actuals si és el Consell d’Administració qui demana l’informe, 26,75% d’augment. I dels 124 euros anteriors als 133 actuals amb un 7,26% d’augment quan les despeses són compartides entre l’assegurat (1/3) i la CASS (2/3).

· 2) Pel que fa als informes d’Invalidesa l’augment és del 50% respecte a l’anterior normativa, passant dels 66 euros als 99 euros actuals pels assegurats. Per la CASS l’augment va dels 256 euros anteriors als 298 actuals el que fa un 16,41% d’augment. I dels 190 euros anteriors als 199 actuals amb un 4,74% d’augment quan les despeses són compartides entre l’assegurat (1/3) i la CASS (2/3).

· 3) Que essent la CASS part del Tribunal Mèdic no podia obstaculitzar o impedir cap prova mèdica que demanés el Tribunal car anava en detriment de la persona assegurada. Si el Tribunal demana una prova o una visita d’especialista complementària per tal de dictaminar sobre la seva baixa o invalidesa, la redacció actual del reglament dona atribucions a la CASS per determinar si es pertinent o no la prova o l’especialista. Dit d’altra manera l’acord per aquestes proves ha de tenir un acord favorable per la CASS quan la mateixa CASS es part del Tribunal.

“Demanem al Govern que reconsideri la seva decisió i si ha de plantejar una pujada de preus, proposem, que ho faci de manera indexada amb l’IPC”

Mencionar que el consell d’Administració de la CASS decideix per unanimitat (representants del Govern, dels assalariats, empresaris i pensionistes) traslladar al Govern que aquesta desorbitada pujada de preus va en contra de tots els assegurats ( i de la mateixa CASS). Proposa deixar les tarifes tal com estaven anteriorment i la supressió dels articles on es supedita l’acord de la CASS perquè l’assegurat pugui gaudir d’unes proves especialitzades considerades pel Tribunal. Pel que sembla les observacions de la CASS no han estat tingudes en compte pel Govern.

Es considera que la pujada de preus és injusta i injustificable. Endemés precisar que aquesta pujada afecta a tot els assegurats: empresaris, treballadors i pensionistes que estan treballant (jubilació, viduïtat, orfenesa i invalidesa).

En aquest sentit es demana al Govern que reconsideri la seva decisió i si ha de plantejar una pujada de preus, proposem, que ho faci de manera indexada amb l’IPC. Una pujada de tal calibre no és justificable de cap manera. La pujada de preus plantejada pot dificultar l’accés als drets dels assegurats de recórrer davant de les instàncies administratives, fet completament injust.

Etiquetes

Comentaris

Trending