Un funcionari podria deixar de ser-ho si suspèn la gestió de l’acompliment de forma reiterada (accedeix a l'esborrany de la llei)

Comentaris

  • L’avantprojecte de Llei de la Funció Pública pràcticament enllestit reforça aspectes relacionats amb els expedients disciplinaris i instaura un procediment abreujat per substanciar faltes lleus
  • El text, de 123 articles ‘ordinaris’ per ara, incorpora aspectes molt tècnics i mecanismes que actualment ja s’estaven duent a terme malgrat que no estaven explícitament regulats
  • La majoria de qüestions rellevants s’han anat ja desgranant des de fa setmanes i el canvi de triennis per quinquennis pot ser realment l’element que més impacte pot arribar a tenir
  • Els sindicats estudien l’esborrany però amb la cautela que el projecte facilitat no incorpora les disposicions addicionals, que són decisives per a la implantació i aplicació de la normativa
“L’obtenció continuada de resultats negatius pot comportar el trasllat de lloc de treball, la no-continuïtat en el lloc de treball, i fins i tot la pèrdua de la condició de funcionari o treballador públic indefinit”. Aquest és un dels aspectes que contempla la nova Llei de la Funció Pública en relació amb la gestió de l’acompliment, que tot i que continuarà sense consolidar a nivell salarial, sí pot tenir impacte. L’avantprojecte gairebé definitiu amb què treballa el Govern té moltíssims aspectes de caràcter molt tècnic i regula qüestions que, ara, ja s’estaven fent. Com ja va afirmar la titular ministerial, Eva Descarrega, un dels canvis més importants rau en l’estructura salarial i la transformació dels triennis en quinquennis i, també, comporta un reforç de les mesures disciplinàries. L’esborrany del text ja s’ha fet arribar als col·lectius sindicals que representen els treballadors de la Funció Pública. Els treballadors públics, com passaran a denominar-se ara formalment els empleats de l’administració que no tinguin ja reconegut l’estatut de funcionari. Com s’ha anat dient molt repetidament, el canvi de denominació amb les implicacions legals que això suposa -els eventuals passaran a dir-se interins, per exemple- és un dels canvis que planteja la reforma funcionarial. Gairebé totes les qüestions una mica transcendents ja s’han anat desgranant. I els sindicats estan estudiant el text que se’ls ha facilitat. Però amb un element cabdal. L’avantprojecte que ha tramès el ministeri recull només l’articulat diguem-ne ordinari.

document

L’esborrany no contempla ni l’exposició de motius, que ve a ser una presentació que pot situar i pot argumentar alguns canvis, però, sobretot, no incorpora les disposicions addicionals, les transitòries i les finals. I aquestes poden ser tan importants com que generin un impacte tant o més notable que alguns dels canvis que s’hagin introduït en l’articulat. D’aquí, per tant, que els sindicats, segons que ha pogut constatar l’Altaveu, siguin molt cautelosos a l’hora d’estudiar el text. I que, molt probablement, demanin al ministeri tot un seguit de precisions i, fins i tot i directament, les disposicions que no recull l’esborrany que s’ha enviat. Entre les novetats que incorpora la normativa sancionadora hi ha un procediment abreujat amb el qual es pretén accelerar la resolució de faltes lleus. En principi, s’hi donen les garanties necessàries, però els col·lectius sindicals consideren que no seria sobrer reforçar-les. Tots aquests aspectes, però, encara s’haurien de poder treballar. I, si no, modificar ja en plena tramitació parlamentària per la via de les esmenes. Quant a la gestió de l’acompliment que regula l’article 63 que apareix en l’esborrany de l’avantprojecte, aquest entronca, per exemple, amb el procediment disciplinari i per tant, amb la classificació de les faltes i l’establiment de sancions. Per exemple, l’apartat h) de l’article 99 fixa que “l’obtenció d’una tercera avaluació negativa consecutiva en el procés d’avaluació de l’acompliment, o bé de forma discontínua en un període de vuit anys” comportarà la imposició d’una falta molt greu. Tres avaluacions en vuit anys vol dir suspendre tres de les quatre ‘proves’ que es poden fer en aquest període de temps, ja que les avaluacions en principi es pretenien establir cada dos anys, encara que com diu l’article 63.7, “s’han de determinar per reglament els processos, sistemes i instruments de l’avaluació de l’acompliment”. .Una falta molt greu és el que, en fi, pot suposar la separació del funcionari o el treballador públic del seu lloc de treball. Mentrestant, l’article 100 z) marca que l’“l’obtenció de dos avaluacions negatives consecutives en el procés d’avaluació de l’acompliment, o bé de forma discontínua en un període de cinc anys”. En aquest cas s’estaria davant d’una falta greu, que pot comportar una suspensió temporal de sou o feina o una reubicació obligatòria, entre altres.

Comentaris

Trending