Els nous edificis que se ‘saltin’ la moratòria hauran de ser de lloguer durant un mínim de 10 anys

Arran dels estudis de càrrega que haurà de fer cada comú, tocarà modificar el pla d’urbanisme i el Govern té clar que la idea és que es pugui construir menys a totes les parròquies

Vista general de la Massana.
Vista general de la Massana.

Un cop entri en vigor la llei que estableix una mena de moratòria encoberta a la construcció, qualsevol nou projecte necessitarà, si vol tirar endavant, un informe favorable dels ministeris responsables d’urbanisme i medi ambient. Només hi haurà unes poques excepcions, com ara edificis unifamiliars o aquells que es destinin al lloguer. Ara bé, en aquest cas, durant un mínim de deu anys hauran d’estar en aquesta condició. Si no es compleix, la sanció pot ser de fins a 50.000 euros. Pel que fa als apartaments, la llei també apunta que, en cas de canviar de propietari, també per la llicència d’ús turístic.

Com havia anunciat el cap de Govern, el Consell General ha admès a tràmit aquesta mateixa tarda el projecte de llei per a la promoció de la sostenibilitat del desenvolupament urbanístic i del turisme i de modificació de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme i de la Llei general de l’allotjament turístic. S’ha acceptat el tràmit d’extrema urgència -justificat per Espot per “evitar un efecte crida”- i, per tant, es votarà dijous. La majoria ja ha anunciat el suport i, per tant, tirarà endavant. Un cop estigui sancionat pels Coprínceps, entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al BOPA.

El text té dues parts diferenciades. Per un costat, la que afecta la planificació urbanística, els dos primers articles. En el primer, s’afegeix a la Llei del sòl una disposició addicional, la quarta, sota el títol “Capacitat de càrrega màxima parroquial i adaptació dels plans d’ordenació i urbanisme parroquial”. En ella s’indica que els comuns “han d’elaborar un estudi de capacitat de càrrega màxima en un termini màxim d’un any”. En ells hauran de tenir en compte “les conclusions resultants de les planificacions i els estudis efectuats pel Govern en els àmbits de la seva competència i, en particular, les relatives a la sostenibilitat dels recursos i del medi natural i a la capacitat de les infraestructures i instal·lacions nacionals”.

Espot, durant la seva intervenció al Debat d'Orientació Política.

Relacionat

Moratòria encoberta a la construcció: Govern haurà d’autoritzar tota nova llicència d’edificació

I un cop es tingui aquest estudi, l’apartat 5 de la disposició remarca que “els plans d’ordenació i urbanisme parroquials s’han d’adaptar a les conclusions”. En aquest sentit, en declaracions als mitjans, Espot ha admès que la idea és reduir de forma sensible la capacitat de construcció a tot el territori. “Edificar menys o diferent”, ha apuntat.

L’article 2 és el que estableix el que es pot considerar una moratòria encoberta. Així, mentre cada comú no hagi publicat l’adaptació dels POUPs, “l’aprovació de nous plans parcials, de projectes d’urbanització i l’atorgament de llicències d’edificació d’obres de nova planta, d’edificacions i d’instal·lacions de tota mena queden condicionats a l’obtenció d’un informe favorable per part dels ministeris competents en matèria d’urbanisme i medi ambient”. I aquests hauran de tenir en compte “la incidència del projecte objecte de la sol·licitud d’autorització sobre la capacitat de càrrega de les infraestructures i les instal·lacions (...) a l’efecte d’avaluar si poden cobrir suficientment les necessitats resultants del desenvolupament urbanístic de la unitat d’actuació i/o de la parcel·la que s’ha d’edificar, sobre la hipòtesi que els projectes sobre sòl urbà consolidat autoritzats amb anterioritat i els plans parcials autoritzats (que ja tinguin el projecte d’urbanització aprovat) també amb anterioritat hagin estat íntegrament edificats”.

Espot ha remarcat que, per tant, es podran continuar demanant llicències. Ara bé, la seva aprovació serà molt més complicada durant aquest temps. “Hi afegim un filtre més”, ha indicat. En aquest cas, ha apuntat, s’analitzaran no tant factors “intrínsecs” com “extrínsecs” com ara la mobilitat a la zona on es vol construir, la capacitat del sistema d’aigües residuals o el possible subministrament d’electricitat. Són aspectes que caldrà definir en consens amb els comuns, un cop la llei s’hagi validat. Fins que no estiguin concretats, se suspèn qualsevol aprovació.

Aquest filtre extra, però, no s’aplicarà en diverses excepcions. Una, la construcció d’habitatges unifamiliars. En segon lloc, edificis destinats al lloguer. Això sí, tots els pisos hauran d’estar durant deu anys com a mínim sota aquest règim. Hi haurà l’opció de destinar un com a habitatge principal del propietari i altres que es puguin cedir a familiars de fins a segon grau. En cas que algun pis es vengui abans d’aquest temps, s’incorrerà en una infracció greu, que pot suposar multes de fins a 50.000 euros. Un darrer supòsit d’exempció són “les obres d’ampliació d’edificis, d’enderrocament i reconstrucció d’immobles, de rehabilitació o reforma o les derivades dels canvis d’usos i la modificació de projectes autoritzats”.

Una segona part de la llei fa referència a la moratòria per atorgar noves llicències d’apartaments turístics. Es vol, d’aquesta forma, evitar que pisos de lloguer puguin continuar passant a aquest mercat. I es deixa clar que si un propietari ven un immoble que ja tingui aquest permís com a habitatge d’ús turístic (HUT), la perdrà. És a dir, el comprador no el podrà destinar a lloguer per a visitants.

Comentaris (8)

Trending