Govern triga sis mesos en publicar les directrius que han d’avalar el creixement urbanístic

La guia per als estudis de càrrega que els comuns tenen un any per fer des de l’1 de setembre es deixa clar que la variant de la Massana serà l’única inversió viària destacada en una dècada i que com a molt es farà una depuradora a Encamp i s’ampliarà la de Sant Julià

Una vista general del centre d'Andorra la Vella.
Una vista general del centre d'Andorra la Vella. Toni Solanelles

El Govern ha trigat mig any, és a dir, la meitat del temps que donava als comuns per fer els estudis de càrrega que han de marcar el futur creixement urbanístic del país, per publicar les claus essencials que han de contenir dits estudis. Des del primer de setembre, les corporacions parroquials tenien sis mesos per elaborar aquests treballs, en base als quals suposadament s’aprovaran les peticions de noves construccions. La guia la recull el BOPA aquest dimecres.

L’executiu estableix deu grans paràmetres que els comuns han de tenir en compte a l’hora de fer els seus estudis. I dóna algunes indicacions per fer els càlculs, alhora que indica quins organismes són els que poden disposar de la informació de base per elaborar els informes que suposadament han de marcar quin creixement màxim pot tenir cadascuna de les parròquies. Del document es desprèn, per exemple, que en inversions viàries el Govern, almenys l’actual, no té intenció de fer res més que no sigui la pseudo desviació de la Massana. I quan a depuració d’aigües, i sense concretar gaire en terminis, com a molt es preveu una nova depuradora a Encamp i ampliar l’actual de Sant Julià.

S’estableixen una desena de paràmetres que cal tenir en compte o sobre els quals cal fer càlculs per saber fins on pot anar el creixement de cadascuna de les parròquies

Els paràmetres que s’han de tenir en compte són la capacitat màxima de subministrament i distribució d’aigua potable, en funció de la disponibilitat del recurs hídric; la capacitat màxima de distribució d’energia elèctrica; i la capacitat màxima de la xarxa viària que accedeix a la parròquia i que hi discorre, tant de caràcter general com secundari, per conservar un nivell de servei que no arribi a situacions habituals de congestió diàries ni setmanals. També cal tenir en compte la capacitat màxima de conducció i depuració d’aigües residuals i les zones de la parròquia servides actualment per la xarxa secundària de col·lectors d’aigües residuals, en el marc del sanejament col·lectiu, així com, i sense perjudici de les ordinacions comunals que en prohibeixen la pràctica, les zones on es preveu aplicar el sanejament autònom.

Altres paràmetres són la capacitat màxima de transport i tractament de residus sòlids i de les infraestructures corresponents, en particular del Centre de Tractament de Residus d’Andorra i de les deixalleries; la capacitat màxima de deposició de terres i pedres, és a dir, l’abast d’abocadors de runes; la capacitat màxima de població escolar que pot ser escolaritzada a la parròquia en centres escolars de maternal, primera ensenyança, segona ensenyança, batxillerat i formació professional; i la capacitat màxima de la resta d’equipaments de la parròquia (centres d’atenció primària, equipaments culturals, esportius, parcs i jardins, etc.). Finalment el Govern demana que es tinguin en compte “altres criteris amb incidència sobre la capacitat total de càrrega de la parròquia que els comuns considerin adient tenir en compte (teixit comercial, zona industrial, espai públic, etc.)”.

ELEMENTS

Com s’ha dit, la guia aporta alguns elements que poden resultar relativament novedosos. Així, s’indica, en matèria viària, que “com a valor de referència es pot considerar que en l’horitzó 2030 es preveu, aproximadament, un total de 335.770 viatges/dia, comptant els dels residents, transfronterers, visitants i turistes, distribució de mercaderies, etc” i que “s’entén per índex de saturació la quantitat resultant de dividir la intensitat de trànsit per la capacitat màxima de la carretera. Aquests índexs succeeixen habitualment entre setmana de les 7 a les 9 del matí i de les 4 a les 6 de la tarda”.

L’executiu explica en la guia que “s’haurà de tenir en compte, com a factor atenuant, la inversió programada que farà durant els anys vinents el Govern pel que fa a la construcció de la futura desviació de la Massana. Així doncs, les modelitzacions podran preveure l’existència d’aquesta infraestructura prevista en el Pla sectorial de noves infraestructures viàries, en l’escenari dels deu anys vinents. No es pot tenir en compte cap altra inversió significativa per part del Govern en l’horitzó dels deu anys vinents, definida en el Pla sectorial de carreteres generals o en el Pla sectorial de noves infraestructures viàries”.

Quant al sanejament i al tractament de les aigües, la principal indicació és que “Cal tenir en compte que el Pla de sanejament ja preveia una estació depuradora opcional a mitjà i llarg termini per donar servei al nucli d’Encamp i alliberar la instal·lació del sistema sud de l’augment previsible de càrregues contaminants i hidràuliques. A més, la revisió d’aquest pla de sanejament del 2006 també preveia la possibilitat d’ampliació de la depuradora del sistema sud”. I afegeix el dociment que “s’haurà de tenir en compte, la inversió programada que farà durant els anys vinents el Govern pel que fa a la construcció de una estació depuradora i la possibilitat d’ampliació de la depuradora del sistema sud”.

Etiquetes

Comentaris (3)

Trending