La Llei del pressupost entra en vigor aquest dimarts amb canvis a la CASS, el SAAS i l'ITP

S'encareixen els recàrrecs a la seguretat social, el personal del servei d'atenció sanitària podrà progressar en la seva carrera professional, i hi ha novetats en l'Impost de Transmissions Patrimonials Immobiliàries

Una imatge de la sessió del Consell General que va aprovar el pressupost.
Una imatge de la sessió del Consell General que va aprovar el pressupost. DEMÒCRATES

La Llei del pressupost que entra en vigor aquest dimarts comporta diversos canvis tot i que alguns no s'aplicaran de manera immediata. Els més destacats són modificacions de la Llei de la CASS però també n'hi ha que afecten l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries, el personal de SAAS, o els docents.

La modificació a la Llei de la CASS encareix els recàrrecs i també obliga a cotitzar per aquelles persones que percebin un ajut econòmic ocasional. Es creen tres règims nouss per tenir dret a les prestacions de reemborsament per part de la branca malaltia de la CASS. El primer, per a esportistes d’alt rendiment entre 25 i 30 anys que tinguin el reconeixement del Govern i que “no treballen de forma regular i no fan cap activitat laboral”. En aquest cas, se’ls equiparà als estudiants d’aquesta mateixa edat. Per tant, cotitzant el 10% del 55% del salari mínim.

Un segon règim s’introdueix per a aquelles persones que percebin un ajut econòmic ocasional per part de Govern. A partir de l’aprovació de la llei, l’executiu, quan el concedeixi, haurà d’afiliar el beneficiari a la CASS i assumir la cotització “amb càrrec als pressupostos de l’Estat”. En aquest cas, la quota serà la corresponent al 10% del salari mínim oficial. El darrer règim és el que afecta aquelles persones amb discapacitat subjectes a l’àmbit d’aplicació de la Llei de garantia dels drets de les persones amb discapacitat.

Tots els canvis entren en vigor aquest mateix dimarts tret d'un apartat: "per tal de precisar un dels requisits per atorgar una pensió de viduïtat a les persones que han estat vinculades a la persona assegurada difunta per matrimoni o unió estable de parella, quan aquest vincle s’ha extingit o s’ha produït la separació abans de la defunció. També se suprimeix el requisit de convivència prèvia amb la parella per generar dret a pensió de viduïtat". Aquest punt s'aplicarà a partir de l'1 de juliol.

TRANSMISSIONS PATRIMONIALS IMMOBILIÀRIES

La Llei del pressupost incorpora quatre modificacions de la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries, que provoquen canvis en el fet generador, el meritament i el moment en el que es determina la base de tributació de l’impost en les promeses de compravenda on s’estipuli el pagament d’un preu superior al vint per cent del preu total que s’hagi pactat, així com el termini per a comprovar el valor real dels béns o drets transmesos i també el seu valor d’adquisició. D’aquesta manera, es poden tenir en compte per a determinar la base de tributació de l’impost totes les inversions o millores realitzades en el bé objecte de transmissió fins a la data en que es formalitzi la transmissió o es posin a disposició de l’adquirent els béns immobles. Cal tenir en compte que aquesta disposició, és aplicable en les promeses de compravenda on s’estipuli el pagament d’un preu superior al vint per cent del preu total que s’hagi pactat, formalitzades a comptar de l’1 de gener del 2019.

PERSONAL DEL SAAS

El text que entra en vigor aquest dimarts també aixeca amb caràcter permanent unes mesures de la Llei 2/2012, del 15 de març, que van limitar el desenvolupament professional dels professionals que formen part del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) fins a la data d’avui. Considerant que farà gairebé deu anys que el personal d’aquesta entitat de dret públic està sotmès a aquestes restriccions, i tenint en compte la situació d’emergència sanitària, que té una incidència especial atès que posa en situació de pressió contínua el sistema sanitari, i especialment el seu personal, el Govern va considerar convenient aixecar la suspensió pel que fa a la progressió d’aquest personal en el pla de carrera del SAAS. La finalitat és incentivar-lo, fidelitzar-lo i aconseguir més compromís, amb el desenvolupament i la millora dels objectius i la missió d’aquesta entitat, l’objectiu principal de la qual és millorar el sistema sanitari andorrà i la qualitat dels serveis assistencials que es presten a la ciutadania.

COS D'EDUCACIÓ

També en el capítol de personal, es modifica la disposició addicional setena de la Llei 23/2014, del 30 d’octubre, qualificada de creació i de regulació del pla de pensions de la funció pública –en relació amb la prestació que han de percebre els membres del Cos d’Educació en arribar a l’edat de 65 anys, quan prèviament s’havien acollit a la jubilació voluntària establerta a la disposició addicional setena d’aquest mateix cos normatiu–, per clarificar que en arribar a l’edat de 65 anys els membres del Cos d’Educació que s’havien acollit a la jubilació voluntària resten en idèntiques condicions que la resta de treballadors públics a efectes de la prestació de jubilació obligatòria.

TAXES JUDICIALS

Per altra banda, s'actualitzen les taxes judicials adaptant a la situació econòmica actual el preu de les còpies en paper a l’administració de justícia, tenint en compte la funció de servei públic que té, i per tal que l’administrat pugui exercitar el seu dret de defensa de la millor manera possible.

Comentaris (2)

Trending