El contracte entre Andorra Desenvolupament i Inversió i l’Ironman a l’ull de l’huracà

El Tribunal de Comptes considera que l’esponsorització d’un esdeveniment esportiu internacional no està directament vinculat als objectius de l'entitat

Cursa a peu del darrer Ironman 70.3.
Cursa a peu del darrer Ironman 70.3.

El Tribunal de Comptes tiba les orelles a Andorra Desenvolupament i Inversió (ADI) pel contracte amb Ironman. En ell es fixa que el cost a càrrec d’ADI serà de 1,5 milions d'euros abans d’impostos per cada un dels quatre anys previstos. El 28 de juliol de 2020 es va signar el contracte entre ADI i World Triathlon Corporation, en el qual es pacten la realització de diferents activitats esportives en els exercicis 2021 a 2024 amb una periodicitat anual (quatre esdeveniments).

El Tribunal de Comptes en el seu informe recorda que d’acord amb la seva llei de creació, les activitats d’ADI han de tenir per finalitat potenciar, diversificar i modernitzar l’economia andorrana i atraure tant la inversió com els promotors empresarials estrangers el qual es concreta en els objectius d’incentivar la creació i el desenvolupament de nous sectors o sectors incipients per enfortir i diversificar l’economia andorrana, i posicionar estratègicament el Principat d’Andorra com una economia oberta, moderna i atractiva a escala internacional.

L'organisme considera que l’esponsorització d’un esdeveniment esportiu internacional no està directament vinculat als objectius anteriorment assenyalats pel que cal entendre que l’activitat esponsoritzada excedeix l’àmbit competencial de la societat, no sent aquest instrument de gestió del Govern l’apropiat per a dur a terme aquesta activitat.

També en relació a l'ADI, s'indica que hi ha uns compromisos pluriennals d’aportació indegudament adquirits amb Grifols Pyrenees Research Center. El contracte entre les dues parts contempla que ADI s’obliga a aportar anualment al capital social de la societat la quantitat de 200.000 euros, incrementats en l’IPC, durant 25 anys. Aquest acord comporta l’adquisició de compromisos pluriennals amb càrrec a exercicis futurs en els termes que preveu l’article 29 de la Llei general de finances públiques (LGFP) sense que s’hagi previst a la Llei del pressupost de l’exercici, contràriament al que disposa l’apartat 2 de l’article esmentat. 

Etiquetes

Comentaris (25)

Trending