Augmenten els permisos de treball a extracomunitaris i se’n donen 2.366 més en un any

En canvi, han baixat un 18,4% la quota de comunitaris, i el consum global d'autoritzacions és del 133,6%

Comentaris

Cua a Immigració durant l'hivern passat.
Cua a Immigració durant l'hivern passat.

En el darrer any, de l'abril del 2022 al d'enguany, s'han concedit 2.366 permisos més de treball a extracomunitaris. En el mateix període s'ha consumit un +78% de quota. En canvi, han baixat un 18,4% la de comunitaris (amb -261 permisos) mentre que la contractació de personal per a les quotes 2022-2023 és superior a la de la temporada anterior a la mateixa data en un +47,2% (+2.105 treballadors). • Cal destacar que en data 25 de gener del 2023 es va fer una ampliació de 645 autoritzacions sobre les inicials.

A data del passat 18 d'abril, el consum global de les quotes de temporada ha estat del 133,6%, amb 6.561 autoritzacions acordades. Segons les dades publicades aquest dijous pel departament d'Estadística de Govern, la quota inicial acordada per decret és de 4.910 en global, dels quals es reserven un mínim de 190 autoritzacions que pertanyen a comunitaris fronterers i un màxim de 2.452 per als extracomunitaris.

Les quotes que s’han utilitzat menys, en termes globals, són la d’agències, la de comerç al detall i la de neteja, de les quals, el 18 d’abril, s’han acordat 50, 97 i 124 autoritzacions, respectivament. S’ha de destacar que les xifres corresponen a les autoritzacions inicials, sense tenir en compte l’ampliació de 645 autoritzacions. 

En la darrera temporada hi ha hagut un lleuger increment en els temporers que han retornat al país. Quant al grup de comunitaris fronterers, el sector amb un major retorn ha estat el de agències de viatge. Pel que fa als comunitaris, els sectors amb un major retorn aquesta darrera temporada han estat el de pistes, lloguer d’esquí i neteja. Per al personal extracomunitari, els sectors amb un major retorn de personal han estat el de pistes, sector hoteler i lloguer d’esquí.

Cal destacar que les variacions pels treballadors comunitaris i extracomunitaris poden ser atípiques degut a que, per la temporada 2021-2022, el d epartament d’Immigració va especificar una divisió de quotes d’un 30% pel personal comunitari i d’un 70% pel personal extracomunitari, mentre que, per aquesta temporada, la divisió de quotes ha estat del 10% per al personal comunitari i del 90% per al personal extracomunitari.

 

Etiquetes

Comentaris (3)

Trending