Sessions psicològiques a 13 euros per combatre els efectes de la pandèmia

Govern crea un programa específic per a persones a partir de sis anys que hagin sofert alteracions a causa de la crisi sanitària; s’oferiran fins a un màxim de vuit visites per usuari

L'impacte de la Covid en la salut mental és molt elevat.
L'impacte de la Covid en la salut mental és molt elevat. ARXIU

Vuit sessions psicològiques com a màxim per combatre els efectes de la pandèmia. I a 12,6 euros per visita a càrrec de l’usuari a no ser que compleixi els requisits per una cobertura sanitària pública del cent per cent. Aquests són alguns dels detalls del programa d’atenció psicològica que s’acaba de crear i que ben aviat es posarà en marxa, tan bon punt es tingui la bossa de psicòlegs necessària per prestar el servei.

L’atenció psicològica específica, integral i adaptada va destinada a les persones a partir dels sis anys d’edat sense dèficit cognitiu, que hagin patit la Covid-19 o que hagin patit un procés de dol relacionat amb la Covid-19, o bé que hagin resultat greument afectades per les mesures derivades del coronavirus. L’accés de les persones al programa s’efectua amb la derivació del metge referent, del psicopedagog de l’escola o d’un psiquiatre del país amb conveni amb la CASS.

L’accés de les persones al programa s’efectua amb la derivació del metge referent, del psicopedagog de l’escola o d’un psiquiatre del país amb conveni amb la CASS

Els treballadors socials del ministeri d’Afers Socials, Habitatge i Joventut també podran derivar els beneficiaris al metge referent perquè aquest últim faci la derivació al programa. De fet, són els beneficiaris de serveis socials els que, si escau i compleixen els requisits, es poden beneficiar de les sessions totalment finançades pel sector públic. El preu de cada visita s’ha convingut en 36 euros, dels quals el 65% els abona l’administració i la resta, el 35% i per tant 12,6 euros, els paga el beneficiari directament al prestador del servei, al psicòleg que hagi escollit.

Perquè és el beneficiari qui elegeix el professional prestador del servei entre la relació de professionals que han signat el document d’adhesió que inclou el programa i que gestiona el ministeri de Salut. El decret de creació del programa no estableix ni una data d’inici ni una data de finalització. Sols esmenta que anirà fins que fins que s’esgoti la partida pressupostària necessària i arran d’un màxim de vuit sessions, que inclouen una sessió d’avaluació psicològica inicial, sis sessions d’intervenció i una sessió que inclou una avaluació final. El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha afirmat que d’entrada es disposa d’una partida de 225.000 euros que hauria de donar per atendre unes 700 persones. No obstant, el titular ministerial no ha volgut afirmar gran cosa més, pendent d’una compareixença pública per donar més detalls del projecte. 

Quant als psicòlegs que es poden apuntar a la bossa de professionals que poden prestar el servei, per dir-ho així, cal acreditar una titulació com a psicòleg general sanitari, psicòleg PIR o psicòleg clínic; acreditar un màster en l’àmbit de la psicologia clínica, amb un mínim de 60 crèdits ECTS. També es tenen en compte requisits d’experiència. En aquest sentit cal cal acreditar una experiència professional en l’àmbit de la psicologia clínica d’un període mínim de cinc anys, ja sigui al país o fora del país. Aquesta experiència s’acredita amb la presentació d’un dels dos tipus de documents següents: o bé un document de l’empresa per a la qual s’ha treballat o es treballa que indiqui els anys d’experiència i les funcions, o bé un document d’inscripció com a autònom i una declaració jurada de l’experiència i les funcions dutes a terme.

Comentaris (2)

Trending