El Consell General haurà de validar la cessió de terrenys de Casa Rossell a Grífols

Els grups parlamentaris acorden que el Codi de l’Administració obligui a fer passar per la cambra legislativa l’operació que ha de permetre la construcció d’un laboratori d’immunologia a Ordino

Els accessos al futur centre d'immunologia.
Els accessos al futur centre d'immunologia. GRIFOLS

Els grups parlamentaris han enllestit la modificació legislativa que ha de permetre tirar endavant la construcció d’un centre de recerca immunològica per part de la farmacèutica Grífols als terrenys de Casa Rossell, a Ordino. El text que es votarà dijous al ple del parlament no és el mateix tramitat pel Govern, ja que s’han introduït dos canvis. Entre ells, es vol que la decisió de cedir un bé titularitat del Govern hagi de rebre l’autorització del Consell General i, si és comunal, del ple de la corporació parroquial. I això vol dir, lògicament, que l’acord amb Grífols haurà de ser validat a la cambra.

Per poder tirar endavant el projecte, era necessari introduir modificacions a dues lleis: el Codi de l’Administració i la d’ordenació del territori i urbanisme. Els canvis havien de donar empara normativa a la cessió dels terrenys de Casa Rossell. Finalment, el text no es va tramitar per la via d’extrema urgència sinó únicament per la d’urgència, fet que ha permès als grups la possibilitat de presentar esmenes. I això és el que va fer la bancada socialdemòcrata.

Una simulació del futur centre que es preveu construir a Ordino.

Relacionat

Grifols construirà a Ordino un centre de recerca immunològica que vol ser referent mundial

En concret, es va proposar introduir modificacions a l’article que es referia al Codi de l’Administració. Aquest estableix que “els béns la utilització o l’explotació pública dels quals no sigui previsible poden ser cedits temporalment  i  gratuïtament  a  altres administracions públiques o entitats del sector públic, a l’efecte de destinar‐los o cedir‐los al seu torn  a  entitats  o  societats  participades  per aquestes administracions o entitats, sempre que sigui per a fins d’utilitat pública o social o per a projectes  estratègics  que  hagin  estat  declarats d’interès nacional”. Inicialment, s’indicava que “la  declaració  d’interès  nacional  del  projecte estratègic correspon al Govern i s’ha d’adjuntar una  memòria  justificativa  i  acreditativa  a l’expedient”.

L’esmena del PS volia canviar la potestat de fer aquesta declaració d’interès nacional al Consell General, sempre a proposta del Govern. El treball en comissió ha permès arribar a un consens per establir un nou redactat del text en el qual s’estableix que “per poder cedir o destinar els béns en les condicions establertes al paràgraf anterior, caldrà l’autorització del Consell General si es tracta de béns de titularitat del Govern, del Consell del Comú, si es tracta de béns de titularitat dels Comuns i de l’òrgan sobirà dels Quarts si es tracta de béns titularitat dels Quarts”.

Per tant, això vol dir que l’operació de cessió dels terrenys de Casa Rossell a Actua perquè aquests siguin la ubicació del futur laboratori no podrà ser aprovada únicament pel Govern. Caldrà, també, que sigui validada pel ple parlamentari.

Una simulació del futur centre que es preveu construir a Ordino.

Relacionat

Grifols construirà a Ordino un centre de recerca immunològica que vol ser referent mundial

El segon canvi al projecte de llei també fa referència al Codi de l’Administració quan parla dels contractes d’explotació dels béns quan aquests s’atorguen de forma directa i sense una subhasta pública, opció que queda reservada a motius “per raó de les particularitats del bé, la limitació  de  la  demanda  o  la  singularitat  de l’operació”. Del text original s’ha tret la possibilitat de permetre-ho per “una urgència resultant de circumstàncies imprevisibles”. A banda, el projecte legislatiu que serà aprovat dijous obliga a “informar al Consell General de les adjudicacions directes acordades (...) en el termini de 48 hores a partir de la decisió d’adjudicació i publicar‐les al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra”.

Recreació d'un laboratori.

Relacionat

El centre de recerca de Grifols serà una “instal·lació insígnia” que donarà feina a 50 persones

Comentaris (1)

Trending