L’adjudicatària del transport sociosanitari haurà d’allargar el servei de dissabte fins a la tarda

Els vehicles ara hauran de ser ambulàncies, tot i que no estaran pensades per realitzar assistències en el seu interior, i hauran de cobrir tot el país amb un mínim de 4 rutes

Un vehicle de transport sociosanitari de la Creu Roja.
Un vehicle de transport sociosanitari de la Creu Roja. CREU ROJA ANDORRANA

La tarda dels dissabtes també haurà d'haver-hi transports sanitari no assistit. Així ho especifica el plec de bases del concurs i que significarà la principal diferència respecte a la pràctica actual. A més, els vehicles passaran a ser ambulàncies tipus A1 o A2 i hauran de garantir un mínim de 2 rutes al matí i a la tarda. Tot i no especificar ni nombre de vehicles no personal, s'indica que hi ha una estimació de 7.000 serveis anuals.

La nova adjudicatària del Transport Sanitari no Assistit haurà d'oferir servei els dissabtes a la tarda. L'actual concessionària, Creu Roja Andorra, només l'oferia fins al migdia, acabava a les 15 hores, i, segons el plec de bases, l'empresa que l'assumeixi haurà d'ampliar l'horari a cobrir que serà de 7 del matí a les 19 hores. Una ampliació de l'horari que ha de permetre donar cobertura a les persones que requereixen aquest servei i que fan diàlisi en el torn de tarda i que, actualment, els dissabtes són portades per CRA i retornades al seu domicili a través del Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS) amb les ambulàncies convencionals.

Aquest és el principal canvi que es produirà en el transport sanitari no assistit amb el canvi d'adjudicatària. La resta de la setmana, l'horari es manté, amb servei de 7 a 21 hores, així com 4 festius -diumenges-, per donar cobertura a dies assenyalats, com Nadal, que generen que el calendari de diàlisi es modifiqui lleugerament.

L'altra gran deferència amb l'actualitat és la tipologia de vehicles. El servei ara mateix s'està duent a terme amb vehicles estil minibus/furgoneta adaptats a persones amb mobilitat reduïda. Quan es faci el canvi, passarà a ser ambulàncies tipus A1 o convencional -destinades al transport de pacients en llitera- i A2 o transport col·lectiu -condicionades al transport d'un o més malalts en llitera o cadira per a trasllat de pacients que no estiguin afectats de malalties contagioses-. En ambdós casos, no estan pensades per donar assistència durant el trasllat.

La nova concessionària haurà de garantir “la disponibilitat del servei per efectuar 4 rutes de transport col·lectiu” -2 al matí i 2 a la tarda- “i amb possibilitat d’una cinquena ruta per si existeix sobrecàrrega per transport col·lectiu o individual”. Actualment, segons ha pogut saber l'Altaveu, realitzen 3 rutes al matí i 2 a la tarda.

S'estima que l'activitat anual sigui de 7.000 serveis, tot i que, les empreses que es presentin hauran d'entregar en la memòria els preus, així com calcular la viabilitat del projecte, sobre tres escenaris diferents.

Les empreses que es presentin hauran d'incloure en la memòria diferents escenaris que prevegin un nombre de serveis objecte del concurs entre 4.000 i 10.000 anuals. Tot i això, en el plec se'ls hi especifica que "l'activitat prevista aproximada és de 7.000 serveis anuals (anada i tornada), amb una distribució aproximada d'un 15% de serveis individuals i un 85% de serveis col·lectius", especificant els ingressos i les despeses en funció de tres franges d'activitat (4000-6000; 6.000-8.000 i de 8.000-10.000). Per evitar problemes com el que es va viure en el transport sanitari assistit no medicalitzat, s'avisa que les ofertes que presentin una desviació de preu, per excés, tindran la consideració d'ofertes desproporcionades podran ser desestimades; abans, el ministeri de Salut, però, informarà per escrit la condició d'oferta desproporcionada als licitadors i els atorgarà un termini no inferior a tres dies perquè presentin per escrit les justificacions tècniques i pressupostàries que considerin necessàries per argumentar l'import ofert.

El plec de bases deixa en mans dels candidats indicar el nombre de vehicles, així com personal i infraestructura que necessitaran per donar el servei de la forma més eficient possible. També estipula sancions per imports de fins a 3.000 per "modificacions o canvis no autoritzats del personal, vehicles, rutes o horaris de serveis i les demores o faltes injustificades en la realització d'un servei", entre altres, així com la rescissió del contracte si "la repercussió directa és en l'atenció als usuaris".

La valoració de les ofertes es farà en funció de l'oferta econòmica, la proposta tècnica de gestió i funcionament del servei, altres millores a la proposta inicial i l'experiència de l'empresa en l'execució de contractes de serveis sanitaris similars als serveis objecte del concurs.

La durada del contracte s'estableix per un període principal de 4 anys, prorrogable previ acord de Govern per períodes anyals fins a un màxim de dos anys. El personal que actualment presta el servei, tal com va avançar el ministre Portaveu, Eric Jover, hi ha l'obligació de la subrogació de les 11 persones que formen l'actual plantilla, entre tècnics sanitaris no assistits i auxiliars.

Etiquetes

Comentaris

Trending