Enuig de l’oposició per l’escassa informació econòmica de la llei que frena la construcció

El document tot just dedica dos paràgrafs a aquest punt, sense donar dades concretes del cost que pot tenir, més enllà d’indicar que es deixarà d’ingressar 100 euros per cada llicència d’apartament turístic nou que no es concedeixi

La sala del Consell General.
La sala del Consell General. Consell General

La tramitació per la via d’extrema urgència de la llei que ha d’establir la frenada en la construcció -tret de comptades excepcions- i la moratòria en l’atorgament de noves llicències per apartaments turístics ha generat un important malestar entre els grups de l’oposició al Consell General. Aquest encara ha anat a més quan han pogut analitzar la documentació complementària presentada, especialment la que fa referència a l’impacte econòmic que pot tenir la mesura. Tot just amb una dada: els 100 euros per cada llicència d’ús turístic que no s’atorgui.

L’anunci de la llei i, sobretot, el fet que es tramiti per la via d’extrema urgència -es votarà aquesta mateixa tarda al Consell General- ja va indignar els grups minoritaris. Ara, més enllà del text, han pogut analitzar a correcuita la documentació complementària, que consideren minsa. Especial enuig ha aixecat l’apartat de la valoració de l’impacte econòmic de la mesura.

Espot, durant la seva intervenció al Debat d'Orientació Política.

Relacionat

Moratòria encoberta a la construcció: Govern haurà d’autoritzar tota nova llicència d’edificació

De les set pàgines de la “Memòria justificativa, econòmica i de perspectiva de gènere del Projecte de llei per a la promoció de la sostenibilitat del desenvolupament urbanístic i del turisme, i de modificació de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme, del 29 de desembre del 2000, i de la Llei 16/2017, del 13 de juliol, general de l’allotjament turístic”, aquest apartat tot just ocupa dos paràgrafs.

En un primer, indica que “l’elaboració dels estudis de càrrega màxima parroquial i de la correlativa adaptació dels plans d’ordenació i urbanisme parroquial comportarà una despesa pe als comuns, que és necessària per poder dur a terme el procés d’estudi i redefinició de les polítiques urbanístiques”. Ara bé, en cap moment es fa una anticipació de quina podria ser aquesta despesa. En el segon, es parla de la suspensió temporal de llicències de noves autoritzacions d’habitatges d’ús turístic. S’apunta que durant el temps que es mantingui la mesura, es deixarà d’ingressar la taxa pel ‘certificat d’inscripció al registre HUT’, un import de 100 euros. En canvi, però, no es fa cap càlcul de quin menyscapte total pot suposar. Simplement s’indica que “es reduirà la despesa”, tampoc sense cap xifra concreta, “en concepte d’inspeccions per verificar que compleixen els requisits mínims definits per via reglamentària”.

Vista general de la Massana.

Relacionat

Els nous edificis que se ‘saltin’ la moratòria hauran de ser de lloguer durant un mínim de 10 anys

Les fonts consultades apunten que es tracta d’una informació totalment insuficient. A més, posen en relleu que en cap moment es fa referència a l’impacte que tindrà més enllà del sector públic, com ara en l’activitat de la construcció i la conseqüent pèrdua de treballadors en aquest sector. Per tant, tot apunta que el debat d’aquesta tarda serà encès.

La memòria també justifica la decisió de demanar la tramitació per la via d’extrema urgència. “És necessari evitar que en el període comprès entre l’entrada a tràmit parlamentari del projecte de llei i l’entrada en vigor (...) es rebi un inusual nombre de sol·licituds d’aprovació de nous plans parcials i de projectes d’urbanització i d’atorgament de llicències d’edificació d’obres de nova planta (...) i d’instal·lacions de tota mena”. El mateix passaria, alerten, amb les autoritzacions d’apartaments turístics. Per tant, es vol evitar “un efecte crida” que “no només podria provocar efectes indesitjables i perjudicials per al territori i l’economia sinó que, a més, serien irreversibles perquè, després, per raons òbvies, resultaria del tot impossible rectificar-los”.

Comentaris

Trending