Expedient disciplinari a funcionaris del comú de Sant Julià per errors en liquidacions d’impostos

La mala assignació de l’índex de localització en activitats radicades a la zona industrial de la Margineda va comportar alteracions en la ‘factura’ impositiva comunal d’almenys tres exercicis

Edifici del comú de Sant Julià de Lòria.
Edifici del comú de Sant Julià de Lòria. Altaveu

El comú de Sant Julià va obrir durant l’any passat un expedient disciplinari a aquells funcionaris implicats en una cadena d’errors que va comportar que algunes liquidacions de l’impost de radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals no fossin correctes. L’errada es va repetir almenys durant tres exercicis, segons que hauria posat de manifest el Tribunal de Comptes, i en l’actualitat, després de l’oportuna revisió, ja s’hauria regularitzat.

En l’informe del Tribunal de Comptes relatiu a l’exercici 2019 que s’acaba de trametre al Consell General, l’ens fiscalitzador posa de manifest que de les mostres revisades, relatives a les liquidacions de l’impost de radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals, es van detectar errades en l’assignació de l’índex de localització en activitats radicades a la zona industrial de la Margineda. Per aquest motiu, el tribunal recomanava revisions i, si calia, establir les liquidacions complementàries oportunes.

“Es va considerar convenient que, tenint en compte la delicada situació econòmica com a conseqüència de la crisi sanitària derivada de la pandèmia i atès que l’error havia estat del comú, i una vegada rebuts els informes jurídics externs, es considerà com a millor opció la condonació o retorn parcial de les liquidacions afectades”

A aquesta incidència va respondre en les seves al·legacions el comú lauredià explicant que tot plegat venia d’una modificació d’alguns índexs de localització associats a les categories de carrers de la parròquia que es va fer el 2016 i el 2019 encara continuava vigent. La situació no es va advertir per primer cop fins que a final del 2019 es va rebre la fiscalització dels comptes del 2017, que havien estat tramesos amb retard i el Tribunal de Comptes no havia pogut analitzar amb anterioritat.

La situació concreta era que per error, els nous índexs de localització no es van introduir en el sistema informàtic de gestió tributària del comú, fet que va comportar que la liquidació fos practicada erròniament, reproduint-se el mateix error en els anys següents. Una vegada es va tenir coneixement, a final del 2019 i, sobretot, ja a principi de l’any passat, de la situació, el departament de Finances va iniciar els treballs oportuns de revisió.

No només afectava l’errada en allò detectat pel Tribunal de Comptes, també afectava la quota de la taxa sobre l’enllumenat públic, atès que es calcula com a percentatge sobre la quota de l’impost de radicació empresarial. Així, es van detectar errors en la facturació comunal, com s’ha dit, de tres anys. Alguns a favor del comú, d’altres, en la seva contra. Inicialment es va procedir a efectuar les liquidacions complementàries d’aquells tributs que no havien prescrit. Però després, com explica el comú en les seves al·legacions, “es va considerar convenient que, tenint en compte la delicada situació econòmica com a conseqüència de la crisi sanitària derivada de la pandèmia i atès que l’error havia estat del comú, i una vegada rebuts els informes jurídics externs, es considerà com a millor opció la condonació o retorn parcial de les liquidacions afectades”.

Des del departament de Finances es van fer les comunicacions oportunes i a aquells que s’havia de fer algun retorn parcial se’ls va compensar amb els deutes que tenien vers el comú. “Donat que aquests fets podien ser constitutius d’una possible infracció d’acord amb l’ordinació de Funció Pública del 22 de juliol del 2020, es va incoar un procediment disciplinari envers els funcionaris responsables”, indica la corporació en les al·legacions annexades en l’informe del Tribunal de Comptes.

Comentaris (6)

Trending