Encamp reclama prop de 60.000 euros en multes per incomplir les normes de circulació

Corresponen a 2.900 sancions impagades a empreses i particulars en els darrers tres anys

Comentaris

Un aparcament d'Encamp.
Un aparcament d'Encamp. COMÚ D'ENCAMP

El comú d’Encamp reclama cobrar prop de 60.000 euros en multes a empreses i particulars en els darrers tres anys, amb un total de 2.900 sancions impagades, per contavenir les normes d’estacionament, segons informa aquest dimecres el BOPA. Els afectats disposen de deu dies hàbils per presentar al·legacions i els que abonin la quantitat abans d’aquests deu dies es beneficiaran del 50% de reducció.

Segons informa aquest dimecres el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA), les sancions impagades emeses pels agents del servei de circulació d’Encamp, en relació a la presumpta comissió d’infraccions a les normes de circulació, arriba a la quantitat de 58.804 euros pendents de cobrar, amb un total de 2.900 multes a empreses i particulars.

Els afectats que abonin la quantitat abans de deu dies es beneficiaran del 50% de reducció

Davant la impossibilitat de procedir a la notificació personal, el comú comunica a través del BOPA a les persones que figuren detallades en la relació les declaracions d’infracció emeses pels agents de circulació d’Encamp. Així, els afectats disposen d’un termini de deu dies hàbils, a comptar des d’aquest dijous, per presentar davant del comú les al·legacions que s’estimin pertinents.

A més, les persones que apareixen a la relació de sancionats que abonin l’import de les sancions abans dels deu dies hàbils, es beneficiaran d’una reducció del 50% de l’import de la sanció. Esgotat aquest termini, l’expedient es trametrà a la junta de govern per a la seva resolució.

En el cas que no s’hagin presentat al·legacions es considerarà resolt l’expedient, confirmada i notificada la proposta de sanció, sense necessitat de dictar resolució expressa. En aquest cas l’afectat disposarà d’un nou termini d’un mes per fer efectiu l’import davant el comú.

Esgotat aquest termini sense que s’hagin fet efectives les sancions, es procedirà per la via executiva al cobrament del seu import. Contra aquesta decisió pot interposar-se recurs en via administrativa davant de la junta de govern en el termini d’un mes a comptar de la data de la notificació de l’acte. La interposició de recurs per part del recurrent no suspendrà l’execució de l’acte impugnat.

Comentaris

Trending